ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (294) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (294) SALİH MİRZABEYOĞLU

DÜŞVARÎ

LEVHA: 24/Aralık/20 15… Bir apartmanın üst katlarında bir dairedeyiz. Kızım BETÜL Zeliha ve ESMA Turan, net hatırladıklarımdan. Birkaç hanım arkadaş daha var. Ben, açık pencereye arkamı vermiş şekilde bir sandalyede oturuyorum. Karşı binada, aynı hizadaki dairede ise, Kumandan ve erkek gönüldaşlar varmış. Ama henüz bu durumun farkında değiliz. Kumandan yüksek sesle, Kelime-i Tevhid’i söylüyor. Bizler de tekrara katılıyoruz. Sonra, “Allah” lâfzı ve tekrarı… Hızlı hızlı “Allah, Allah” derken nefeslerimiz tükeniyor; bu sefer içimizden… Takatimiz kesiliyor… Başım dönüyor… Düşmemek için pencere kenarına tutunuyorum… Bayılmak üzereyim. Yere iniyorum ve hafifçe uzanır gibi yapıyorum. O ana kadar farkında değildim. Sanki açık zikirden gizli zikire geçirildik! — (Emel Zor)

*

ZİKR-Anmak. Hatırlamak. İbadet. (Zikreden kimsenin, ilâhî feyzi celbeden muhtelif lâtifeleri vardır. Bir kısmı kalb ve aklın idrakine tâbidir, bir kısmı da şuursuz, yâni şuura tâbi değildir.): 920: TEŞEKKÜR-Şükür etmek… ZÜKR-Kalbteki fikir, düşünce. (Hacis-Hâtıra. Kalb ve hissin en derin düşünceleri. İlk fikir. “Bir şey nefste gerçekleşti” denir. İlk düşünce Rabbanî düşüncedir ve O’ndan uzağa atılmışlık: 82: Cuqobo Madco-Süryanice, “Zihin Kontrolü”… En küçük ebcedle, Derviş Muhammed Semerkandi: 82: Osyo-Süryanice, “Hekîm”… Helmo-Rüyâ: 82: Helmo-Süryanice, “Zehir”… Fazla-Daha Faziletli, en Faziletli, çok Faziletli: 82: Qalmo-Süryanice, Bit): 920: QAYTUNO HERMO-Süryanice, “Ölüm Odası”.

*

ZİKR-İ CEHRİ-Açık zikir: 1138: BOSİS-Süryanice, “Temel”… LÂZIK-Yapışmış, yapışıcı. Yapışmış olan: 138: HALAK-Halkalar… HANEF-İstikamet, doğruluk. Eğrilik, asla dönüşüm, meyil, arzu: 138: MAHS-Hâlis olmak… KALU-Dediler. Onlar söylediler: 138: FEHİM-Kömür. Anlayış. Ululuk rengi. (Siyah, Zuhal yıldızı ile ilgili, Allah’ın “Kayyum” ismi nuruna işaret eder… Oğlak burcu, -Cedî Burcu-, unsuru Hava, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri “Dizler, eklemler”, simyada Mayalandırma safhası)… Süryanice, NEBHONOYO-Fiil. Amel. “Duygu, düşünce ve iradî faaliyet”: 1138: MASBUĞ-Boyalı. Boyanmış… SAYDELE-Eczahâne: 1138: MDİTO SORUTO-Süryanice, “Medine Yazarı”.

*

ZİKR-İ HAFÎ-Gizli ve kalbten yapılan zikir. Hazret-i Ebubekir’in Allah Resûlü’nün talimi ile öğrendiği, Nakşîlerin zikri: 1611: DERVİŞ MUHAMMED… Süryanice, HOGOROYO SAFONO KUSTO-Müslüman Kaptan Kusto: 2611: CSAR FORES-Süryanice, “On İranlı”. (Farsî-Meydana çıkmak: 351: Şamî-Şam şehriyle ilgili. Akşam. Akşam yemeği. Batı. Rumî)

*

Süryanice, DĞAR-Zikretmek: 1205: DĞAR-Süryanice, “Hatıra gelmek”… Süryanice, QFİSO MADCO-Mücerret Fikir. (QFİSO-Mücerret: 151: Mehdî Muhammed): 205: KOAH MDAME-İbranice, “Hayal Gücü”… Süryanice, CBAR-Geçmek: 206: CBAR-Süryanice, “Yok olmak: Leysî”… Tuva Lûgatı’nda, DEER-Gök: 206: DEER-Tuva Lûgatı’nda, “Demek, söylemek”… Arnavutça, GUR-Taş: 1206: GÖR-Kıpçak Lûgatı’nda, “Mezar”. (Kabr-Mezar: 1302: Mirzabeyoğlu)

*

Süryanice, QORUYUTO-Zikretmek: 639= 1638: BD KAFTANI… Süryanice, HELMO-Rüyâ: 82: HELMO-Süryanice, “Düş”… Süryanice, HELMONOYO-Rüyâ gibi. (Mutbika-Umumî olan. Devam edip değişmeyen. Bütün. Tam. Birşeyin etrafını örten, bürüyen. İhata eden, kuşatan: 151: Muamma… Nakb-Delmek. Delik açmak. Girmek. Dağ içindeki gizli yol: 1151: Nasib-Hisse. Pay… Zakirun-Zikredenler: 977: Vaiz-Anlatan, nasihat veren… Ganimîn-Harbe bizzat iştirak edip, ganimet almaya hak kazanan muzaffer mücahidler: 1151: Mevsum-İşaretlenmiş, damgalanmış): 1154: MEHDÎ MUHAMMED… KADÎM-Evveli olmayan hâl ve keyfiyet. Başlangıcı olmayan. Uzun zamandan beri var olan. “Gelişi gidişi ruh-i mugman, muamma” : 154: KADEMÎ-Uğurlu, ömürlü, yürüyen, ayakla ilgili… SEFUH-Suyun akması. (Sin harfi, Allah’ın “Muhyî-Hayatı ihya eden” ismi, Su mertebesi ile ilgilidir): 2154: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ… NAKKAD-Bir şeyin iyisini kötüsünden ayırıp seçen kimse: 154: SEMEND-Çevik ve güzel at… BAKAN-Nazır: 151: ANAYASA.

*

DÜŞVARÎ: 527: FEMTO-Süryanice, “5 sayısı”. (Hamse-Beş sayısı: 705: Habname-Rüyâ Kitabı)… METALUN-Maden: 3525: SEYYİD Taha Ciqro + SEYYİD Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu.

 

DERVİŞ MUHAMMED
(YEŞİL MEDİNE YAZARI)

LEVHA: 9 Kasım 1989… Küçük, iki katlı müstakil evler… Tatil köyü evleri gibi… Kendi evimize gelirken, yolun öbür kıyısındaki aynı tarz evlerin bulunduğu mahallenin yeni farkına varıyor gibiyim… Meselâ, ilk önce onları görebileceğim şekilde oraya bırakılsam, oranın bizim adrese yakınlığını kestiremezdim… Benim, şu adresi aklımda tutamama meselem… Eve yaklaşırken, 6-7 kişilik bir grubun evden çıktığını görüyorum. Misafirler… 5 0-60 yaşlarında birkaç kadın ve erkek ile, bir-iki genç… Gayet sade ve temiz kılıklı öğretmenler… YaşIı bir Hanım, “Hah! İşte geliyor bizim yeşil Medine’nin yazarı!” diye, 30 yaşlarındaki hanıma, ben akrabasını tanıtıyor… Bana öyle hitab eden Hanım’ın adı, MERVE… Beni bekliyorlarmış, tam giderlerken karşılaşıyoruz!

*

Süryanice, YUROQO MDİNO MRAK ONO-Yeşil Medine Yazarı: 748: YARUQO MRAKBONO-Süryanice, “Yeşil Yazar”. (Yeşil renk, “Kamer, Ay” ile ilgili ve Allah’ın “Hayy, Hayatı İhya Eden” ismine işaret eder; “İnsanî Hakikatin Perdeleri”nde, Hakk gaybıdır… Abdurrahman Câmi Hazretleri: Hakk Gaybı, Allah Sevgilisi ve Cuma günü ile irtibatlıdır. Latifesi, “Hakkî”dir, Gaybın da gaybı perdesidir, rengi yeşildir, Hakk’ın özel sıfatı olarak “Mutlak Nur”dur; ve o Yeşillik, Mutlak Nur’un tecellisiyle dirilmiş olan “Varlık Ağacı”nın canlı olduğunun alâmetidir)… MUHTERİK-Ateşle yanmış olan. Yanan: 748: TURO HULOFO-Süryanice, “Dağdaki Değişim”. (Kâzım Albayrak’ın rüyâsında gördüğü, bir kitabımın ismi; hatırda)… Arabca, TAFAYE HARÎK-Yangın söndürücü alet: 748: MÜTEŞEHHİD-Namazda ka’dede, “Ettehiyyatü” duasını okuyan. (Mânâsı: Lisânen olan ibadetler, bedenle olan ibadetler, malî olan ibadetler, Allah’a mahsustur. Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Ben şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ibadet edecek bir İlâh yoktur. Ve ben şehadet ederim ki M……. Aleyhisselâm, Allah’ın Resûlü ve kuludur!)… Süryanice, MDİTO KOTUBO-Medine Yazarı. (Süryanice, Soyumuto-Yazarlık: 534: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü): 1980: ŞERİAT… İSTİKBÂL İSLÂMINDIR: 980: “ŞİMDİ Ağla çocuğum, yarın ağlayamazsın / Şimdi anladığını sonra anlayamazsın!”-Üstad’ımın bir noktalaması)… MDİTO SORUTO-Medine Yazarı. (Süryanice, Metcavkono-Mukavim: 612: Derviş Muhammed… İki “İdam-ı Nefs”: 306 + 306= 612: İ’timak-Derinine varma, derinliğine girme): 1138: MÜKERRER TELEGRAM.

*

Süryanice, YARUQO MAKTBONO-Yeşil Yazar. “Medine Yazarı”. (Süryanice, Tem-İkiz Doğmak: 1440: Harbo Da’krobo-Süryanice, “Savaş Arkadaşı”… Mükâşif-Keşifte bulunan: 441: Mtakasto D’huroro-Süryanice, “Kurtuluş Örgütü”… Salih Mirzabeyoğlu: 1441: Kısakürek… Süryanice, Urho D’furqono-Kurtuluş Yolu: 1577: Tukoso-Süryanice, “Sistem”… Süryanice, Qrobo D’huroro-Kurtuluş Savaşı: 651: Rişono Frişo Malquto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, Etrim-Yücelme: 651: Mdarto-Süryanice, “Yeryüzü” demek): 833: DERVİŞ MUHAMMED. “Büyük ebcedle”.

*

Süryanice, YARUQO MDİNO MAKTBONO-Yeşil Medine Yazarı: 943: BÜYÜK DOĞU’nun çıkış tarihi… Süryanice, YARUQO MDİNO NOSUĞO-Yeşil Medine Yazarı: 1466: ÜSTAD… MEN’UŞ-Tabuta konulmuş. Hayırla yadedilen. Yukarı kaldırılmış. Fakir olduktan sonra sevindirilen. (Truva Atı-Sandık. Tabut. Kova: 2024: Derviş Muhammed Atı… Salih Mirzabeyoğlu: 1023= 24: Keç-Kürtçe, Bit): 466: NÜÜTÎ-Kaptan. Gemi reisi… Arnavutça, SOT-Bugün: 466: TUHOMO-Süryanice, “Mühürlü”.

*

Süryanice, YURUQO MDİNO MAKTBONO-Yeşil Medine Yazarı: 953: YATİRUTO B’AYKANUYUTO ŞUHODO-İfrat Hâlde Tecrid. “İslâma Muhatab Anlayış”. (Her sistem kendi dışında olanların hepsine karşıdır; Hakkı ve hakikatiyle her tarafa değerini biçmiş olarak karşı olan da İslâm’dır)… Süryanice, FATİNUTO-Hikmet. “İçyüz iImi”: 1952: IZ’AF-Bir şeyin üstüne mislini koymak… Süryanice, TİBELOYO HAD SBUTO-Süryanice, “Dünya Çapında Bir Hâdise”: 952: MADRAŞTO-Süryanice, “Okul. Ekol”. (Büyük Doğu-İbda)

*

Süryanice, YUROQO MDİTO MRAKBONO-Yeşil Medine Yazarı: 821: TAHVİTO-Süryanice, “Mucize”… Süryanice, RAHŞUŞO-Bit. (Rah-Yol: 1208: Yaruqo Mdito Mrakbono-Süryanice, “Yeşil Medeniyet Yazarı”… Şuşo-Yere sızan rahmet, insan: 612: Derviş Muhammed): 821: TAVTOBO-Süryanice, “Beyan”… Süryanice, KURHON HEMTE-Çiçek Hastalığı. (Yeryüzünün çiçek hastalığı: Domalan, Hüda-i Nabit. Köpek burnu. Basiret, deva arayan): 821: GUBO D’ŞETESTO-Temel.

*

Süryanice, YUROQO MDİTO MRAKBONO-Yeşil Medeniyet Yazarı: 1098: ANADOLU… ZAMAN: 98: ZAMEN-Süryanice, “Misafir etmek”. (Dünya hayatı)… İbranice, MA’AZAN-Muvazene, denge: 98: HİL’İM-Süryanice, “Devletleştirme”. (Hilm: Mutî olmak, tâbi olmak. Huy yumuşaklığı. Fıtrat. Vakar ve sükûn… Bütün bunlar Şer’ i hükümler karşısında, “Baş kesmek-İtaat” ile ilgili; ve devletleştirilmesi gereken… Hazret-i Ali: Hayatta en hakiki mürşid hilimdir!)… Kürtçe, EZMAN-Gök. “Mavi, Kelime-i Tevhid Nuruna işaret eder”: 98: NAMAZ-Dua. Zikir. Kur’ân. Kunut. Rüku. Salat. Şükür. Tesbih. Secde. Hamd… Üstadım: “Zaman, ahenk helezonuna, vakıaların posasını değil de keyfiyetini yerleştirmekten başka gaye tanımaz!”… ZEMAN-Zaman. Devre. Devir. Çağ. Mevsim. Mehil, meyil: 98: HELEZON… BEVS-Acele, ileri geçme. Bıktırıncaya kadar ısrar. Bir kimseden, —dünyadan— kaçıp gizlenme, galibine erme ideali. Bir şeyin rengi: 1097= 98: SIBGA-Boya, renk. Din, mezheb… YUROQO MDİTO SOFRO-Yeşil Medine Yazarı: 1045: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü… YUROQO MDİTO SORUTO-Süryanice, “Yeşil Medeniyet Yazarı”: 1371 = 372: ŞESİB-Yay. Yakınlık. Kusto… ASFAR-Sıfırlar. Sarı. Kızıl. Zirve. Bit: 372: İFRAS-Fırsat ele geçme… İK’AR-Derinletme. Derinleştirme: 1371: MEHDÎ MİRZABEYOĞLU.

 

HALİD BİN VELİD
(MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED)

LEVHA: 10 Nisan 1999… İnsanlar bir yere koşturuyorlar, ben ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Eşim Emel, “Ali Osman, Kumandan kılıcını bulmuş!” diyor. Herkes bir tepeye koşturuyor ve o tepeden bakıyorlar. Kumandan, elinin tersini beline koymuş, o da bakıyor. Orası bir mezarlık; herkes mezar taşlarına doğru bakıyor, ben de bakıyorum. Kılıç bir mucize eseri meydana çıkmış veya gökten düşmüş. Kılıcı görmeye çalışıyorum. Tepeye çıkınca, insanlar sevinçten bağırıyorlar; zaman zaman da “Allah, Allah” diye ayakta sesli zikir yapıyorlar. Sevinçle Kumandanı aralarına aldılar ve içlerinden biri, “Artık kurtulduk!” veya “Artık her şey bizim!” diye bağırıyor. Bu kılıç, Kumandan’ın MEHDÎ oluşunun kesin alâmetiymiş! — (Ali Osman Zor)

*

HALİD BİN VELİD (R.A): 737: USMUH-İşitme organı. Kulak. (Kebire-Büyükler: 237: Kulak… Süryanice, Mbaryuto Kutino-Tecrid Hırkası: 237: Rekiz-Arabça, “Gizli hazine. Genç”… Süryanice, Reğlo-Süryanice, “Ayak izi”: 237: Kumos Hayo-Süryanice, “Kan”… Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi… Kan-Bir keyfiyetin bol olarak bulunduğu yer. Maden ocağı. Damarlarda dolaşan kırmızı sıvı: 150: Sultan-Hükümdar. Kaan)… Süryanice, URGANUN DA’ŞMOCO-Kulak: 673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED… İbranice, ETS PRİ-Meyve Ağacı: 48625= 673: ŞATRANCI UREFA’NIN, —Ariflerin Satrancı’nın—, Yüz Karesinin toplamı… RÜYÂ TABİR ETMEK: 673: TECRİS-Doğru Fikirli Etmek.

*

Süryanice, HATO KRUĞYO-Yeni Devir: 1737: MLİLUTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”… METRİS CEZAEVİ: 7736= 6737: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-442 mührü. “En büyük ebcedle”… YARUQO MDİNO MRAKBONO-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”: 7736= 743: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-442 mührü.

*

HALİD Bin Velid Hazretleri, İslâm’a girişini anlatırken: Kardeşim Velid bin Velid’in mektubu geldiğinde, benim İslâm olmaya rağbetim fazlalaştı ve dışarı çıkmak için bana (Medine’de) şevk verdi. Resûlullah’ın hakkımda buyurdukları da bana bir “meserret-sevinç ve sürûr” verdi… (Bir şâirin tecrid ile kendini başka bir şahıs farzederek, rüyâsını anlatıyor) Halid dedi ki: “Bir gün rüyâmda kurak ve kıtlık olan, dar bir beldeden geniş ve Yeşillikli bir beldeye çıktığımı gördüm!”… Bilâhare Medine ‘ye çıkıp toplandığımda, Safvân’a mülâki oldum. Ona dedim ki: Ya Ebâ Vehbi! Görmüyor musun ki Allah Resûlü muhakkak sûrette Arab ve Acem üzerine galib ve zâhir oldu. Eğer ayağım huzuruna kadem basarsa ona tâbi olurum. Zirâ onun şerefi bizim için şereftir.

*

HİTABSIZ TECRİD: Şair ismini saklamaz, ama sanki o isim kendisinin değil de başka birisininmiş gibi hitab eder. (Şiir: Rüyâ, mesel, tarih)… HALİD-Sonsuz. Ebed. Daim: 635: SALİH ERDİŞ. (Aynı ebcedle, noktasız harflerle, Rahman Sûresi 19. Âyet-“Meâli: Allah iki denizi salmış birbirlerine kavuşuyorlar”… Rahman Sûresi 19. âyet, noktalı harflerle: 510: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu)… Süryanice, HARBO-Kuraklık: 217: RÛYA-Yerden biten ot. “Kıtlıktan çıkış”. (Süryanice, Yarquno-Yeşil ot: 278: Arvasi… Rahman Sûresi, 20. âyet, noktalı harflerle-“Meâli: Aralarında birleşmelerine engel bir perde vardır”: 1744: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Cedir-Lâyık. Uygun. Münasib. Son: 217: Curbo-Karga. Kuzgun… Keraker-Karga. Kuzgun. “Renginden dolayı, ululuk sembolü”: 441: Miat-Yüzler. Yüz sayıları… Kısakürek-Necib: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)… YUROQO MDİN0 SOYUMO-Süryanice, Yeşil Medeniyet Yazarı: 1470: AHMED NECİB FAZIL KISAKÜREK… DOST: 2470: SALİH İZZET MİRZABEYOĞLU. (Mirzabeyoğlu: 1321: Kurtubî-Hâlid bin Velid Hazretleri’nin bir kılıcının ismi)

*

Arnavutça, MENDiM-Düşünce: 1145: MENDOHEM-Arnavutça, “Düşünceye Dalmak”… RAHMAN Sûresi’nin 19. Ayeti: 1145: SUADÎ-Topalak otu. Arab şairlerinin aşık için mecazen kullandıkları isim. Yay. Yakınlık. Küst. Sahil. “Sahil, at kişnemesi, dalga sesi”. (Dk-Deniz kenarı: 24: Keç-Kürtçe, “Bit”. Nokta. Sıfır. Rüyâ)… Arnavutça, MENDİMKRİYESOR-Temel düşünce. (Şekk-i derin: Bir cümlede veya meselede doğan “tevehhümleri-vehimleri”, ardından gelen cümle ve meselelerde kaldıra kaldıra itminana ermek, galibin galibine doğru küçültmek: 650: MÜTEFELLİK-Patlayan… İDE E KOTE-Arnavutça, “Boş düşünce”. (Beş: Boş. He harfi, Allah zikrinde nefes harfi): 414: DERVİŞ MUHAMMED-332 mührü… TEFELSÜF-Mütefekkirlik. İfâde. (Üstadım’dan: Akıl sormaya memur / Gökleri kalbur kalbur / Eliyorum… Yine: Kolay mı Kafdağı’nı çevirmek dolay dolay / Var ol ey ulvî zorluk, yere bat sefil kolay): 650: MEHDÎ-İ MUNTAZAR-Beklenen Mehdî… YARUQO MDİTO MAKTBONO-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”: 1293: BAYNUT OTVOTO-Süryanice, “Harf Arası”na sızan.

Kaynak: Baran Dergisi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: