ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (299) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (299) SALİH MİRZABEYOĞLU

KİM?
(UYKUSUZ İNSAN)

SIR: Aklın kuşattığı hiçbir yerde sır yok, kuşatıldığı her yerde sır var… Allah’ın kuşatılması muhal, kuşatması da mutlak olduğuna göre, ona giden yol sır idrakından başka ne olabilir?.. Sır olmasaydı, MEÇHUL olur muydu hiç?.. Meçhul olmayınca da ne fikir, ne ilim, ne sanat… SANAT, Allah’a sır caddesinden giden fener alayı… Sanatkâr, ayda, güneşte, çizgide, renkte, seste kimi aradığını bilseydi onun isminden başkasını ağzına alamazdı! —(Üstadım’dan)

*

ERK-Uykusuzluk. (Erk-Kuvvet, kudret, güç, iktidar: 221: Müslüman-Allah’ın kendi marifetine ulaşsın diye yarattığı… Ayet el-Kürsî’“de” – Allah ki, kendisinden başka hiçbir İlâh yoktur. “Hayy”dır, “Kayyum”dur. Kendisini ne uyku öncesi bir gevşeme, ne de uyku tutmaz: 732: Abdülhakîm Koltuğu… Erike-Taht. Padişahın tahtı. Oturulacak yer. Koltuk: 1245: Murad-Maksad. Gaye. Emel. Arzu edilen şey. İstenerek, ümid ederek beklenen. “Allah Sevgilisi, Gaye İnsan ve Ufuk Peygamber; İnsan’dan murad edilen O ve Ondan sonra ümid edilerek beklenenler de, hep O’nun varisleri”… Ermed-Kül rengi, gri. Gözü ağrıyan adam. “Seyyid Abdülhakîm Arvasî”: 245: Erdem-Usta Gemici… Dram-Heyecan uyandıran hâdise. “Dünya Çapında Bir Hâdise”: 245: Mühr… Arabça, Mak’adu Abdülhakîm-Abdülhakîm Koltuğu: 1398: Derviş Muhammed Semerkandî-332 mührü): 301: RASİM-Resim yapan, çizgi çizen, akar su. “Rüya”. (Re harfi, Allah’ın “Musavvir-Suret çizen, tasvir eden” ismi, 5. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Örten. Silen. Affeden” ismine işaret eder… Üstadım’dan bir mısra: “Su bir şekil üstü ruh, kalıplarda gizlenen / Yerde kire battı mı, bulut’ta temizlenen”… Yine: “Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, saffet / Onu madeni gökte altunlar gibi sarfet!”… Arnavutça, Gaffure: Yengeç. “Çizgi. Hareket eden nokta”… Ceyl-Yengeç: 43: Baluca-Süryanice, “Çengel”… Elif harfinin hafifletilmişi, Hemze: Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratıcı, benzersiz Yaratıcı” ismine, İlk Kalem mertebesine ve Kamer Menzillerinden “Seretan-Yengeç”e işaret eder”… Bu menzilin diğer ismi de, Nath: Tos vuran hayvan, başını vuran… Ruhun tecelli ettiği Beden, malûm hayvan; nefs, bu tecellide görünen ve ruha isbat olmak bakımından asıl, temel ve hayvanı canlı kılan… Nefs, bir yönüyle bedene bakan bir lâtif, diğer yönüyle “ruha-Allah’tan gelene”; bir ruhî… Kuşatan Allah karşısında yakınlık ve uzaklık, O’nun karşısında olan İnsanın “Hadd-i Zâtı”nca; netice olarak “duygu, düşünce ve hareket” amelî-faaliyeti, “hadd-i Zât”ı ile bir lastik ipin yükseliş ve alçalışı kadar; Ruhun, ruhî ile anlaşılması… Öncüsü içgüdü olan Akıl ve Ruhî kanatları arasında tecelli eden şuur, Ruhî’nin aklı, aklın da içgüdüyü kendisine tâbi kılması ile,–insan düşüncesi hep zan!–, yaradılış saffetine –Fıtratında olana– ulaştığı zaman, artık kanunlaşmıştır, kesinleşmiştir; kanunlaşmak, hakkında bir kanun çıkarılmış olmak, kesinleşmek, neye göre?.. “Mutlak Fikr’in Gerekliliği”ni idrak edenler, her şeyin galibine meyletmesi ve bağlanması hakikati çerçevesinde, Zann’ın Mutlak’a, İnsan’ın Allah’a bağlı olması bakımından, gerekli olan’ın “Mutlak Ölçüler” olduğunu da bilirler. Zann’ın kanunlaşması, onun nitelik değiştirmesidir; tekâmül sonsuz ve bahsedilen nitelik, zıddına yer vermeyen zamanüstü bir süreçte “metanet” mertebesidir… İnsan, inansa da inanmasa da Allah’ın kulu ve O’nun Resûlü’nün kadrosudur… Genel olarak, bütün İnsanlar için geçerli: “Ben, kulumun zannı içindeyim”… Bu Kudsî Hadîs, Müslümanlarda, “İslâm’a muhatab anlayışları” yerinde olanlarda, müsbet ve “ama”ları yükseltici olanlarda. Metanet mertebesindeki kullarda da, onların hâline nisbetle… Allah, hiçbir ölçü ile tahdide gelmez… Kullarda mutlak tâbiyet Peygamberlerde ve onların içinde de “Allah’ın Zâtî tecellisine ermiş olan”, bütün Semavî dinleri içine almış olan Son Peygamber’de… Süryanice, Helmonoyo-Rüya gibi: 154: Mehdî Muhammed-Bütün hayatı rüyâ içinde rüyâ gibi olan, Vahy’in gelişinden önceki 6 ay içinde gördüğü rüyalar, Peygamberliği’nin bildirilişinden itibaren geçen ömrünün 23 senesi kıyas, Vahy’in 46’da biri diye hesablanan Allah’ın Sevgilisi… Bin-Elif. Çoklukla ünsiyeti olan harfin, bunu bildiren ismi: 62: Miv’ada-İbranice, “       Gidilecek hedef”… Allah, bilinir, görülmez; Allah Sevgilisi, görünür, bilinmez, kulda ufuksuz ufuk… Lâtince, Pes-Ayak. “Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da Yansıtma safhası”: 62: Mehdî… Süryanice, Chan-Uygun gelen: 3062: Kusito Celyo Derviş Muhammed-Üst başlık Derviş Muhammed. “Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed, noktalı harflerle”… Muhammed: 92: Gufo-Süryanice, “Balık Ağı”… Ceyl-Yengeç. Bâtın, içyüz. Nesil. Zümre. Kavim. Kuşak: 43: Alov-Boşnak dilinde, Balık ağı)… RECÜL-Bir işin ehli. Yetişkin erkek. Adam. (Süryanice, Arbacmo-Dörtyüz. “Taht-Alt kelimesi ile ebcedi aynı. Hicrî 1400 yılı hatırda”: 253: Recil-Çok yürüyen… Rubban-Kaptan: 253: Meric-Muzdarip, çalkantılı): 233: GÜZARE-Rüyâ tâbir etme, düş yorma. (Hadîs: “Rüyâlar, Allah’ın uykuda kula söylediği sözlerdir!”… Rüyâ Tabir Etmek: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Berâat-Haşmet, metanet: 673: Tecris-Doğru Fikirli Etmek)… Çeyrek-Dörtte bir. (Süryanice, Hlam-Rüyâ görmek: 76: Moğol… Moğol Mehdî Muhammed: 227: Sufvan-Atın üç ayağını yere basması ve dördüncünün tırnağını yere dikip durması… Hollanda dilinde, KWART-Dörtte bir, çeyrek: 706: Fikir Kahramanı, Aktör): 233: UKABEYN-Büyük ilim; ki, işkence ve asmak için kurulan iki darağacı gibi. Havuz içinde akan suyun yolu. (Havuz: Cevabların toplandığı yer… Üstadım’ın Çile’sinden: “Bir fikir ki, sıcak yarada kezzab / Bir fikir ki, beyin zarında sülük”: 62: Mehdi)… Arabça, RECUL ERK-Uykusuz Adam: 534: MEFTUH-Açılmış. Fethedilmiş. Ele geçirilmiş, zaptedilmiş. (Yevmiye: Bir söz fetheder beni!)… MÜCALESET-Beraberce ve birlikte oturma. (Süryanice, Cumro D’cam Hdode-Beraber oturma: 711: Te’rik-Uykusuz bırakma… Hiçbir gözkapağının altında uyku olmayan saf çelişki: Ruh ve galibine meyilli ruhî. Bâki ve Bâki’ ki, insanda uyumayan öz… Esîr-Bütün Kâinatı kaplamış olan lâtif madde. “Kâinattaki 4 unsur kendisinden yapılmıştır; bunlardan Ateş, onun temsilcisi; bu mertebe, Allah’ın kısıcı ve sıkıcı mânâsına gelen Kaabid ismi ve Kamer menzillerinden Kalb ile ilgilidir”: 711: Hilaf-Çelişik. Allah Allah’tır, kul da kul. Şeyh şeyhtir, mürid de mürid. Karşılıklı, verici vericidir, alıcı da alıcı… Zabih-Boğazlayan. Kurban kesen. “Zı harfinin Kamer menzilidir; Allah’ın Azîz ismi ve Madenler mertebesi ile iligidir”: 1711: Kuvve-i Tahayyül-Büride-i Ser. Kesik Başlı. “Tamam. Tam”… Süryanice, Cmar Cam Hdode-Beraber oturmak: 315: Şahide-Kadın şahid. Mezar taşı… Üstadım’ın, Kaldırımlar “3” şiirinden: Bir esmer kadındır ki, kaldırımlarda gece / Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler… Ve son iki mısra: Bana rahat bir döşek serince yerin altı / Bilirim kalkmayacak bir yâr gibi başımdan… Kaldırımlar “1” şiirinden: Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi / Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisândır!): 534: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-442 mührü. “En küçük ebcedle”. (Aynı ebcedle, Mehdi Salih İzzet Mirzabeyoğlu)

*

Arabça, SAHRÂN-Uykusuz. “Büyücü. Maden kütlesi”: 316: HAŞAV-İbranice, “Düşünmek”… İŞE-Casus, hafiye: 316: MÜREVVA-Aklı fikri doğru olan… Süryanice, HAŞO-Çile: 316: LURCİ PİJAMA-Gürcü dilinde, “Mavi pijama”. Kelime-i Tevhid nuruna işaret eden sıfat… MENKUR-İnkâr olunmuş. (LEVHA: 7 Kasım 1988… Üstadım’ın yanında otururken, o, önündeki ilâç şişelerini göstererek, doktorun artık hücrelerinin yenilenmeyeceğini belirttiğini söylüyor… Ben teselli vermek içinmiş gibi, “Bu durumu daha önce  ablama söyledim!” diyorum… Üstadım bu mevzuda hiç üzüntülü değil; tam tersi, kilo almış, genç ve neşeli… Bana iltifat ve medihte bulunarak, “Benim bütün korkum, ben öldükten sonra Salih’in reddedilmesi!” diyor… Nitekim öyle olmadı mı?.. Beni gömmek üzere bütün alçaklar piyasaya çıktı!): 316: MÜSAYERE-Birine yol arkadaşı. (Asgaran: Kalb ve dil… Üstadım, 2000 yılından bugüne de Telegram boyunca beynimde; en son, Ölüm Odası’nda, onu “Adlî-Tıbb” mevzuuna âlet eden… Yevmiye: Hukuk Fakültesi’ndeki derslerden “Adlî Tıbb” hususunda, biraz muzipçe, “Adlî Tıbb’tan yardımcı olabilirim!” dedi)… Arabça, RACUL SAHRÂN-Uykusuz Adam. (Sâhir-Uykusuz: 1266: Muavvezetan-Kur’ân’ın son iki sûresi, Felâk ve Nas… Yevmiye: “Yatarken Felak ve Nas sûrelerini oku, aç karnına yat, bakalım Allah ne gösterir!”… Nurî-Nura mensub, nura âit: 266: Esirre-Tahtlar. Milletin bellibaşlı ileri gelenleri… İstihrac-Bir şeyin içinden bir şey çıkarmak. Bir mânâyı istidlâl etmek: 1266: Felyesof-Hakîm. Mütefekkir. “Şiirin ince mânâlarını çıkaran. Bit toplayan. Keskin kılıç”… Münasafa-Yarıyarıya paylaşmak. İki eşit parçaya ayırmak: 266: Revs-Sabit olmak): 1549: LAHTO MCAS-Süryanice, “Avuç içi titremesi”… Süryanice, MAKTBO-Yazı: 549: QAYTUNO QESO-Süryanice, “Ölüm Odası”… Süryanice, MGALYONUTO-Tecelli: 1549: MEHDÎ Salih İzzet Mirzabeyoğlu.

*

VECDİMİN PENCERESİNDEN. (Üstadım’ın “Uykusuz İnsan”, “Pırıltı” gibi küçük fıkralarını yayınladığı Büyük Doğu’nun alâka çekici hikmet çerçeveleri, “İmân ve İslâm Atlası”nda Vecdimin Penceresi’nden başlığı altında zenginleştirilerek yayınlandı… Eseri bana kendi imzasıyla hediye eden Üstadım: “Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na Sevgiyle —28 Şubat 1982”… İmzanın sahibi, öldükten sonra da tasarrufu devam eden “Büyük İrşad Kutbu” Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” Hazretleri’nin en yakını; büyüklerin bildirdiği üzere, bir mürşidin müridleri ne kadar çok olursa olsun, onun hitab yeri, merkezi, mânâları çeken, o bir kişidir… O’nun misyonu içinde de, “Efendi Hazretleri’ni görsen iyi olurdu ama, birşey farketmez; seni ben yetiştireceğim!” denilen ben; onun dilinden Kökler’de geçtiği üzere, “Pîre bir mürid, söze bir kulak; bütün dünyayı pırıldatmaya bir şafak yeter! Herşey keyfiyet işi!” mânâsında, tek şâhid… Vecd-İştiyak galebesi:1013: Salih Mirzabeyoğlu – “Bütün hüviyetinle görüneceksin!” icâzına nail olan… Şef’-Kurban Bayramı günü. Çift. “Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş”… Ahmed-i Farukî-İmâm-ı Rabbanî: 450: Abdülhakîm… Mektubat-İmam-ı Rabbanî’nin baş eseri: 1868= 869: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Kaptan Gusto Müslüman: 485: Ebu Bekir Muhammed bin Ali-Muhyiddin-i Arabî… Yakut dilinde, Orto-Orta. “Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şuhud arasında”: 612: Derviş Muhammed… Pencere: 258: Mirza… Menfez-Nüfuz edecek delik, pencere. Delik. Ağız. Yarık. Girilecek yer. “Abdülhakîm Koltuğu’nun ortasındaki yuvarlak deliği hatırlayınız”: 970: Fütuhat-ı Mekkiyye-Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin eseri… Yevmiye: “10 sene önce –1970, 1972– gelseydin her şey bambaşka olurdu, benim daha dinç olduğum zamanda; ama kader!”… Zalil-Gölgeli: 1970: Mehdî Salih İzzet Mirzabeyoğlu): 422: KÜTÜB-Kitablar… Kürtçe, DÜPİŞK-Akreb. Zehir. “Zahir. Çiçek. Bâtın. Deya. İlim”. (Akreb Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Sabit, vücutta tesir yeri Cinsî uzuvlar, cinsiyeti Dişi, simya’da Ayırma safhası. “Menfez”… Hadîs: Kendi nefsini bilen, Rabbini bilir): 422: KETB-Zelil etme. Hor etmek. Sarfetmek. Canlandırmak. (Nefyetmek: Olumsuzlama. Horlama… Kamer menzillerinden Sarfe; Dad harfi, Allah’ın Alîm ismi, 2. Sema mertebesi ile ilgilidir)… TAHADDÎ-Meydan okuma: 422: İN’AŞ-Harekete getirme, canlılık kazandırma. Yukarı kaldırma… TAVATU’-Muvafık olmak, uygun olmak: 422: İSTİZLAL-Gölgelenme, gölge altına girme. Gölgede oturma. Korunma… VECDİMİN PENCERESİNDEN: 1422: EHADİYET-Allah’ın her şeyde kendine mahsus birlik tecellisi ve her şeyde ona mahsus canı… Süryanice, TARTACESRO BCİRO YALDO NOS-O DMİRO FROŞO-12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır: 423: BET VACDO-Buluşma yeri. “İslâm”. (Mita’-Bir şeyin son bulduğu yerin sonu. Geniş yol. Vasi’. Yolların birleştiği yer: 451: Salih Mirzabeyoğlu… Üstadım’dan, Bu dünya insanlığa manevî hamam olsa / Her rengiyle insanlık tek renkte tamam olsa: 2870= 872: Maşlomo Qazoro Kusto-Süryanice, “Kaptan Kusto Müslüman”… Aynı ebcedle, Süryanice, “Devlet”: Başyücelik Devleti-Yeni Dünya Düzeni)

*

Arabça, MİN NAFİZETİ VECDİ-Vecdimin Penceresinden. (Nafiz-İçe işleyen. Delip geçen. İçeri giren. Sözü geçen, itaat edilen. Tesirli. Nüfuzlu. “Karından vurulup arkaya çıkmış olan yara”: 831: Hafakan-Kalb çarpıntısı. Sıkıntı… Muayenehane: 832: Hafıkan-Şark ile Garb… MÜTERAFIK-Birlikte bulunma: 831: Naslı Han… Süryanice, Şavtofo D’yortuto-Ortak Varis: 831: Qeleyto Şunoyo-Süryanice, “Ölüm Odası”… Süryanice, Tahvito-Tecelli: 831: Elf ve Erbaa Miat-Arabça, “Bin dörtyüz”…): 1344: RABONO FRİŞO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… MÜFEKKİRE-Düşünme gücü ve kuvveti: 1344: İMAM-I RABBANİ… MAHRUS-Hırsla istenilmiş: 344: YUROQO MDİNO-Süryanice, “Yeşil Medine” Yazarı. (Süryanice, Yaruqo Mdino Mraqbono-Yeşil Medine Yazarı. “Tam bu tâbirle, rüya’da muhabbetle seslenilen benim!”: 7736= 743: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü… Noktalı harflerle, Rahman Sûresi 20. ayet: 744: Kelime-i Tevhid Devri… Süryanice, Yaruqo Mdino Mraqbono-Yeşil Medeniyet Yazarı: 743: Paraklit-Bugün Arabça’da, “Avukat” mânâsında kullanılıyor. “İncil’de mezkur olan Allah Sevgilisi’nin bir ismidir. Hem El-Faraklit, hem de El-Baraklit, hamdeden, hak ile bâtılı birbirinden ayıran, fâruk, hakperest mânâsına gelir”… Süryanice, Mtargmono-Tercüman: 743: Kifo Da’tlafsone-Süryanice, “Satranç Taşı”… Şatrancı Urefa-Ariflerin Satrancı’nın karelerindeki kelimelerin ebced toplamı: 48.625: Mzadqonuto-Süryanice, “Adalet”… Süryanice, Haşişo-Hasta: 625: Lbido Yasifuto-Süryanice, “Yoğun Bakım”… Süryanice, Hato Metkarğonuto-Yeni Devir: 1625: Bet Arke-Süryanice, “Kütübhane”…İbranice, Est Pri-Meyve ağacı: 48.625: Sasgavno Lbuşo Lelyoyo-Süryanice, “Mavi Gecelik”. Bürünülmesi gereken Kelime-i Tevhid ruhu… Şatranc-ı Urefa’nın karelerinin toplamı: 48.625= 673: Mehdî Derviş Muhammed)

 

ÇÖLE İNEN NUR

Süryanice, BURO-Çöl: 214: HUKUK… Süryanice, HARBO-Çöl: 217: RÜYÂ… Süryanice, BAROYTO-Çöl: 48.625: ŞATRANC-I UREFA-Yüz karesindeki kelimelerin toplam ebcedi… HAŞİŞO-Hasta. “İstenen”. (Urdu dilinde, Hasti-Varlık, var olan, gerçek: 478: Avteng-Kürtçe, “Berzah”… Akad dilinde, Kalaşum-Pire. “Pîr. Nokta. Zirve”: 478: Kaptan Kusto Müslüman-Takdim yazım… Allah’ın El-Mukaddem ismi hatırda!): 48.625= 673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED. (Süryanice, Gabro D’lo Şento-Uykusuz Adam: 2006: Hgag-Süryanice, “Rüyâ Görmek”… Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 62: Mehdî)… ÇÖLE İNEN NUR: 406: OT-İbranice, “Harf”… Süryanice, BAROYTO AFEL MAFRGUTO-Çöle İnen Nur. (Süryanice, Mafrguto-Nur: 1722: Abdülhakîm Koltuğu): 2470: AŞK-İttiba’. Alâka… AHMED Necib Fazıl Kısakürek: 2470: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… “Tabirci” mânâsına gelen ARAB ismi, “Hakîm ve fesahatlı lisâna sahib” mânâsında bir kelimeden geliyormuş: Üstadım, alt başlığı “Ve Bütün Zamana ve Mekâna” olan “Çöle İnen Nur” isimli eserinde bunu böylece bildiriyor… Lisan… Kelme-i Ehem: Ruhun, “öne alınmış” mânâsında isimlerinden biri… AKSİYON, bir fikir hareketi ve hareket hâlinde fikir demek olduğuna göre, fikirden daha mümtaz bir yeri var demektir!.. Fikir, hareketi; ve hareket, fikri varsa kıymetlidir!..  Zevzek adamda, ne aksiyon, ne ahlâk, ne de amel… YEVMİYE: “… Hâlinden bahsedelim… Ne kadar çok düşünüyorsun, ne kadar çok… Uykuda bile uyanıkmışım gibi NET düşünüyorum… Bir şey söylüyorum, karşılığını da ben veriyorum… Büyükler karşılarındakinin derdini üstüne almaktan öyle hoşlanırlardı ki!.. Suya düşen müridinin hâline bakıp, tiril tiril titreyen… Neler neler!”… NET-Açık. Vazıh. Kesin: 451: SALİH Mirzabeyoğlu.

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: