ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (305) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (305) SALİH MİRZABEYOĞLU

ARVASÎ
(VE BİZ NAKA-İ SALİH)

Üstadım’ın, “İkimizin şiirleri, bayılacaksın!” dediklerinden, başlığı KADIN olan Noktalaması: Kadından kendisinde olmayanı isteriz / Hasret yerinde kalır ve biz çekip gideriz! —(1983)

*

Süryanice, GULTO-Başlık: 442: YARHO D’YOR-Mayıs ayı. (Üstadım’ın doğum ve vefatı, benim doğduğum ay)… Moğolca, TAMGA-Damga, mühür: 442: DERVİŞ MUHAMMED… Latince, VELUT-Aynısı: 442: TAEM-Süryanice, “İkiz doğurmak”. (Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)

*

ŞİFRE-Gizli ve işaretle yazı usulü. Haberleşmede kullanılan belirli bazı işaretler. Herkesin anlayamadığı bazı kimselere mahsus anlaşma usulü: 585: ŞER’İYYET-Şeriat’a uygun olma… NEKİSE-Nefs. “Kadın, kabul edici, Şeriat’ın tekliflerinden hiç hoşlanmayan, tezkiyesi gereken”: 585: TEFEKKUH-Fıkıh ilmini tahsil etmek. “İrfan, anlayış”. (Dad, Allah’ın Alîm ismi, 2. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Sarfe-Harcamak, dil ve kalb” ile ilgili… Süryanice, Sraf-Tedirgin: 371: Asfer-Soluk sarı. Kızıl. Islık çalan. Bomboş şey… Süryanice, Sraf-Emmek. Yudum yudum içmek: 371: Mehdî Mirzabeyoğlu)… Latince, SESTENCİ-Altı yüz. “Hı harfinin ebcedi”. (Hı harfi, Allah’ın Hakîm ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden “Nahye; Kalb, kurbanlık hayvan, nefes tutukluğu-Hek’a; At’ın göğsü üzerindeki daire”ye işaret eder): 585: Süryanice, SKİB B’RULDUK-Her yerde bulunan. “Rüyâ’da gelen mânâ; Neslihan, her yerde demektir!”… Süryanice, MMATLONO D’ABO-Veli: 585: MMATLONO D’ABO-Vasi… SARİF-Sarfeden, harcayan, değiştiren. “İlim, kalb ve dil”: 1370: TAZALLÜM-Zulmü kendi nefsine isnad etmek.

*

Kıpçak Lûgatı’nda, TORU-Doğru: 612: TARQO-Süryanice, “Nefs”… Süryanice, TURO-Dağ. “Arvas”: 612: SEHEL YAŞAR- İbranice, “Ortak akıl, müşterek sabit”… Süryanice, SED HDODE KOTUBO-Süryanice, “Yanyana muharrir”. (Süryanice, Qod-Şifre: 15: Ve biz… Bd-İbda: 15: Cebhe-Harb sahası, rüyâ. Ön taraf, yüz. Kamer menzillerinden birinin adı; aslan çehresine benzetilen 4 yıldızdan müteşekkil menzil. Bir kavmin ve cemaatin büyüğü… Cim harfi, Allah’ın “Ganiyy-Zengin ve ihtiyaçsız” ismi, “Atlas-Burçlara hisselerini veren Allah’ın yaratma mahalli” mertebesi ve Kamer menzillerinden “Tarf-Cebhe” ile ilgilidir… Arvasî: 278: Erbaa-Dört… Rabia-Dördüncü: 278: Arub-Erkeğini seven kadın): 612: TOGUR-Moğolca, “Çok güzel kadın”… Süryanice, GABORTO-Kahraman kadın: 613: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN… DERVİŞ MUHAMMED: 1612: BA’ŞME D’MORYO-Süryanice, “Bismillah”…

*

Süryanice, NUQADTO-Nokta. Sıfır. Boş. Bit: 472: HİZAMTO-Kadın. “Kabul edici nefs; nefs, dişidir”. (Sevr-Boğa Burcu, unsuru Toprak, yıldızı Zühre, vücutta tesir yeri Ense-Boğaz, cinsiyeti Dişi, simya’da Sabitleme safhası: 706: Havk-Halka denilen yuvarlak… Fikir Kahramanı: 706: Aktör)… BİST-Yirmi. (Rüyâ’da gelen mânâ; 20 sene beraber… Kef harfi-Allah’ın Şekûr ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden Nesre’ye işaret eder ve ebcedi: 20: Cewî-Kürtçe, “İkizler”… İkizler Burcu, unsuru Hava, yıldızı “Utarid-İkizler”, vücutta tesir yeri Akciğer-Kollar, cinsiyeti Erkek, simya’da Sabitleme safhası… Satranc- ı Urefa’nın, yanlamasına 10 ve dikine 10 sırası… 10×10= 100: Atlas-Kamer menzilleri tabakası. Büyük harita. Büyük ilim. Kelime-i Tevhid nuru… Kamer menzilleri harflerinin ebced toplamı: 2352: Mahzumoğulları. Mahzum-Her delik nesne. Devenin burnuna takılan halka: 101: Gusto… Lâtince, Pores-Delik: Sünger. Emen: 274: Çengar-Yengeç. Bakır pasından yapılmış yeşil boya. Yemek): 472: İSTİCABE-Duanın Allah tarafından kabulü… YOLUMUZ-HALİMİZ-ÇAREMİZ. (Üstadım’ın bir konferansı): 2470: MATEL-Süryanice, “İşaretlemek, işaret etmek”… AHMED Necib Fazıl Kısakürek: 2470: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… TAHADDÜS-Bilmediği ve duymadığı ihbar ve havadisi idrak eylemek. Zan ve tahmin etmek. Süratle idrak etmek: 472: TIB’-Gölge. “Asl ile varolan, aslı kendinde sabitleyen, asla şâhidlik eden.”

*

KADUN-Kadın. (Vavî-Tilki eniği. Gönül. Kalb. Takva. Işık. Genç kadın. Vav harfine mensub: 23: İhda-Bir. Ehad. “Müennes bir kelimedir”… Vehbî-Doğuştan. Çalışmakla olmayıp, Allah’ın lütfu ile olan: 23: Cahcah-Ulu, şerif kimse… Hadî-Birinci. Mazluma yardım eden: 23: Ahyed-Allah Sevgilisi’nin Tevrat’taki ismidir… Uhcüvve-Bulmaca, bilmece: 23: Tabib-i Hekim. “Tıbb”… Devha-Büyük ağaç: 23: Hayye-Yılan. Hayat. Terzi. Davet… Vav harfi, Allah’ın “Refiu’d derecati; Yüksek derecelere erdiren” ismi, Yüksek Dereceler mertebesi ve Kamer menzillerinden “Rişa-Balık Karnı”na işaret eder; Kuyudan su çekilen urgana… Urgun: Aşık… Buye-Hasret: 1023: Salih Mirzabeyoğlu): 161: SFİQO-Bomboş. Fırsat ve Fetih. (Salih Aleyhisselâm’da tecelli eden Fütuhî hikmet… Kâfirlerin delil istemesi üzerine bir kayanın yarılarak içinden deve ve yavrusunun çıkması mucizesine ermiştir. Naka-i Salih denilen bu mucize bakımından, “Fütuhî hikmet” ona nisbet edilmiştir… Emir Allah’tan, oluş kendinden; kendinden zuhur… Başkasının davasını nefyederken, kendi davasını isbat etme hikmeti; İbda Diyalektiği’nin da nisbeti!)… Süryanice, SANDOLİ-Kürsî. “Abdülhakîm Koltuğu”: 161: CUFYONO-Süryanice, “Ot”. (İbranice, Ot-Harf: 406: Şevk-Çok istek, şiddetli arzu. Bir şeyi bir şeye sağlamca bağlama. Neş’e)… Süryanice, AF’İ-Güzelleştirmek: 161: FEVİLLE-Fransızca, “Yaprak”.

*

Saklayan, “Kadından kendisinde olmayanı/ isteriz!”… Saklanan, “Esseyyid Abdülhakîm Arvasî / Mehdî Derviş Muhammed!”… Saklayan, “Hasret yerinde kalır / ve biz çekip gideriz!’”… Saklanan, “Arvasî / ve biz Nakai Salih!”… Süryanice, HNAG-Hasret: 1059: MEHDÎ… Buna göre, “Mehdî yerinde kalır ve BD-İBDA Naka-i Salih!”

*

Süryanice, CESRO-On. (Tıla-i On İranî- Mehdi’yi Hamil On Süvarî… Onuncu: Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” Hazretleri): 1270: TARTACESRE-Süryanice, “Onikilik”… Süryanice, TRECSAR CEFİN-Oniki katlı: 1009: İBDA… ZAG-Karga ve kuzgun. (Miat-Yüz sayıları: 441: Keraker-Kuzgun. Karga. “Ulu”… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 1008= 9: DAD-Adalet. Hak. Doğruluk. İnsaf. Vergi. İhsan. Atiyye. Ömür. Tedirginlik… BİZZ-Açmak, feth: 9: DEH-On. (Dü-İki: 10: Ebced)… Süryanice, TRACSİ- ROYO-Onikinci: 896: ŞHODO KUTİNA-Süryanice, “Tecrid Hırkası”… TECRİD HIRKASI: 524: KELİME-İ TEVHİD. (Mavi, Kelime-i Tevhid nurunun sembolüdür.)

*

GANİYE-Çok hoş, çok lâtif. Kadın şarkıcı. Zengin kadın veya kız. (Ahil-Erkeği olmayan kadın. Fevkinde kimse olmayan yüksek padişah… Ahilla: Samimi ve sadık dostlar. En sadık dostlar. Haliller): 1065: NECİB-Soyu temiz. Asilzade… En küçük ebcedle, DERVİŞ MUAHMMED SEMERKANDİ: 1066: HALİKÎ-Demirci… AŞED-Merkezleştirme: 66: QADİMO-Süryanice, “Kadîm”. (Kadîm-Başlangıcı olmayan zaman. Eski zaman. Uzun zamandan beri var olan. Evveli bilinmeyen hâl ve keyfiyet. “Ruh-i Muğman, ruh-i muamma”: 154: Mehdî Muhammed): 66: BABEYN-İki kapı. Dünya ve ahiret… NEVÎ- Yenilik: 66: OSYUTO NOMUSOİT-Süryanice, “Adlî-Tıbb”. (Anayasa: 154: Hasıne-İffetli, şerefli kadın. “Alıcı, verici”… Ül’üban-Oyuncu, aktör: 154: Kademî-Ayakla alâkalı. Ayağa mensub… Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri İki Ayak, cinsiyeti Dişi, simya’da Yansıtma safhası – İslâma muhatab anlayış)

 

UZAĞA ATILAN RESİM…

LEVHA: (…) Temmuz 1983… Bir, iki, üç… Yedi, sekiz… Çizgiyle yapılmış resimleri sayıyorum… Birden yanımda, Avukat Harun… RESİM RED KÖKÜNDENDİR diyor… Ben de hemen aklıma gelen şeyi söylüyorum… “Red, İngilizce’de kırmızı demektir!”… Ve İbrahim Hakkı Hazretleri’nin MARİFETNÂME isimli eserindeki rüyâ tâbirleri faslından “R” harfini hatırlıyorum… Ne olduğunu değil, sadece iyi olduğunu!..

*

İngilizce, RED-Kırmızı. Kızıl. (Kırmızı, İkizler Burcu ve Başak Burcu’nda görünen “Utarid-İkizler” yıldızı ile alakalı ve Allah ismi nuruyla ilgilidir; bu yüzden “Celâliyye” diye de anılır… Re harfi, Allah’ın “Musavvir-Resim çizen, suret veren, tasvir eden” ismine, 5. Sema mertebesine, Kamer menzillerinden “Gafr-Örtü, perde”ye işaret eder… Gafr: 1280: Fer-Firar. İyi veya kötüden kaçan… Asıl itibariyle, herşey galibine tâbidir… Gaffar: Kulların günahlarını örten Allah… Gafir: Umumi. Örten. Etrafını çeviren… Arnavutça, Gaffure: Yengeç. “Yemek”… Pencpay: Yengeç. Beş ayaklı: 58: Halek-Kara, siyah. “Allah’ın Kayyum ismi nuruna işaret eder”… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem mertebesi ve Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç” ile ilgilidir… Nehc-Doğru yol, doğru usul: 58: HavatîmMühürler, hatemler… Sırr: Ateş ve su. “Kırmızı ve mavi”… Koç Burcu, unsuru Ateş, yıldızı “Merih, Mirruh da denilir”… Beran-Koç: 566: Esseyyid Abdülhakîm Arvasî… Ezrak-Gök renkli, mavi. Saf ve temiz su: 308: Arvasî… Hı harfi, Allah’ın “Hakîm-Her şeyi yerli yerince eden” ismi, Şekil-Suret mertebesi, Kamer menzillerinden “Sarfe”ye işaret; lisan ve harflerle ilgili): 204: REDD-Geri çevirmek, kabul etmemek. Def’ etmek… DAFİ’- Def eden, uzaklaştıran, uzaklığı def eden, engeli kaldıran Allah. (Daf’-Hadis, sonradan olma, hades, pis. İnsan nefsi, sonradan olma ve Mutlak Varlık’a karşı eksik ve kusurludur. Onda, âlemde olan her kötülüğün kaynağı, “ademler, yokluklar”dan, iyilikler de Allah’tan gelir: 950: Kâzıma-Yanında bir kuyu daha olup, bundan ona, ondan buna su geçen kuyu. Nefsin iki kutbu arasındaki şuurlu benlik): 155= 1154: BAN-Oyuncu. Aktör. ÇAR-Dört. (Arvasî: 278: Erbaa): 204: GÜRAB-Karga. (Keraker-Karga, kuzgun: 441: Kısakürek… Teslis-Üçleme: 1440= 441: Salih Mirzabeyoğlu)… GABİR-İstikbâl: 1203= 204: DÜRR-İnci. (Büyükler, inciyi ezele, mercanı ebede teşbih ederler)… Süryanice, RİŞ-Re harfinin ismi. (Raî: Re harfi ile ilgili. Gören, gözeten. Güvercin kuşundan bir kısmı. Haber alıp, veren… İbrahim Hakkı Hazretleri’nin “Marifetnâme”sinde, rüyâ tâbiri: “Re harfi, iyi talihe delildir!”… Re harfinin ebcedi: 200: Akl. Ölüm. İp. “Ekl, yemek”… Nesif-İki kişi arasındaki sır: 200: Ebu Süleyman-Halid bin Velid ve oğlu Süleyman bin Halid’in, “Horoz-Kabadayı” mânâsında bir namı): 510: RİŞ-Yara, yaralı, kelm. Tüy, kıl, meyve, şiir, harf… Süryanice, MSACTO-Merkez: 510: RİŞ-Çok pahalı elbise… İbranice, KAPUT-Kaftan. (Kaftan: Kaf-Tan… Kaf-Ufuk. Bir dağ ismi. Arş mertebesine işaret eden bir harf, ebcedi: 100: Atlas-Büyük harita. Bir okyanus ismi. Allah’ın yaratma mahalli olan, Burçlara hisselerini veren boşluk. Şekil veren ve kendisi o şekil olmayan, insan tabına uygun tabiat… Tan- Şafak vakti. Harf: 451: Salih Mirzabeyoğlu… Ebu Bekir Muhammed bin Ali-Muhyiddin-i Arabî: 485: Kabtan Gusto Müslüman… Heft-Yedi sayısı. “Sabi”: 485: Kaptan Mirzabeyoğlu… Süryanice, Tminoyto-Sekizinci: 922: Marnito Gaboro-Süryanice, “Fikir kahramanı”… Süryanice, Tavono Mavto-Ölüm Odası: 923: Cesrin Şato Maktoit-Rüya’da gelen mânâ; Üstadım’la, “20 Sene Beraber” isimli bir kitab): 510: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu. (Süryanice, Helmonoyo-Rüyâ gibi: 62: Mehdî)

*

DOĞRU: “Bir kimsenin yaradılış ve karakterinin, o kimsenin söz ve davranışları değil de rüyâlarından yola çıkıldığında çok daha iyi anlaşılabileceği; ama tâbirin de bir ilim ve sanat olduğunu bilmek gerek!”… AMA’dan: “Bir rüyâ yorumunun bize kazandıracağı bilgiler gerçek hâdiseler tarafından desteklenmediği sürece, rüyâların yorumundan kalkarak bir insanın kişiliği mevzuunda neticeler çıkarmak doğru olmaz!”

*

TECRİT: Keyfiyet. Derinleşme. Eleme. Kısalma. Kısaltma. Öze doğru nefy, red… Kod: Şifre. Kilit… Boşnak dilinde, KODİRATİ-Kodlamak. Harf harf söylemek. Harflemek: 1731: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU… Boşnak dilinde, KODER-Kod çözücü: 311: KURTUBÎ-Halid bin Velid Hazretlerinin bir kılıcının ismi. (Fely: Keskin kılıç. Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Bit toplamak… Nun-Bir harf. Balık. Kalem. Kılıç. Da’va cetvelinde sayı değeri: 256: Nur)… KOD’UN KODU: 256: NUR… ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU: 733= 1732: Boşnakça, KODİFİKOVATİ- Düzenlemek, kodlamak. Kanun hâlinde toplamak… Boşnakça, KOFA-Kova: 187: İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞ… Boşnak dilinde, VİDJETİ-Raî. Gözü ile görmek, seçmek. Karşılaşmak, rastlaşmak; muhatab olmak. Araştırmak. Yaşamak. Tecrübe. Tahmin etmek. Düşünmek. Zihniyle arayıp bulmak. (Boşnak dilinde, Vidik-Ufuk, gözün erebildiği. Manzara, görünüş, bakılan yer, manzur. Anlayış, görüş: 50: Nun harfinin ebcedi)… Boşnak dilinde, KRACENYA-Reddetmek. Geri çevirmek. Kısaltma. Salma: 367: KUSRA-İbranice, “Koltuk”. Kürsî… Lâtince, NAUCLERİUS-Kaptana âit: 367: KARSOSüryanice, “Bâtın”.

 

İBDA
“MARULUN GÖBEK YAPRAKLARI”

LEVHA: 18 Nisan 1983… Okul sıralarının bulunduğu yerde, birkaç kişiyle beraberim…  İçlerinden biri bana, içinde resimler bulunan bir ZARF veriyor… Açıyorum; benim resimlerim… Sadece birine bakıyorum; SOL KAŞIM, yüzümün yandan görünüşü içinde dikkat çekecek kadar kalın… Biraz karikatürize edilmişe benzeyen yüzüme DESİTANİ bir hava vermek istercesine dikkat çekici… RESİM, sanki heykelden çekilmiş… 7-8 resim içinde o resmi beğeniyorum ve bu hususu belirtiyorum… Yapan, HAŞİM Kılıç imiş ve yanımda duruyor… Masanın üzerinde duran gazetelerden NEVZAD isimli birinin resimlerini arıyoruz… Onun resminin benimkiyle alâkası var… Evet; aradığımız kişinin resimleri şurada… Boksör kıyafetli… Ben de boksördüm bir zamanlar!..

*

Süryanice, GLAS-Çatık kaş. “Basiretli. Düşünen”: 1091: RAMAZAN… DEVAÎ- Bâtından, içten gelen bir duyguyu teşvik edici hâlât: 91: BEDİA-Nadide ve güzel, yeni icâd edilmiş şey. Beğenilen ve takdir edilen çok yeni şey… NAM-İsim, ad. Lâkab. Ün, şân. Vekillik. Adres. (Adras-Dişler. Arka dişler: 1062: Mehdi): 91: CEZZAF-Ağ ile balık tutan balıkçı… Süryanice, CAHYE HUGBO-Kalın kaş: 1044: DERVİŞ MUHAMED 442 mührü… COBUTO HUGBO-Kalın kaş: 1441: TEM-Süryanice, “İkiz doğmak”… Süryanice, BORUYO D’LO MELTO TEVORİYAS-Kelimesiz düşünmek Yaradanı: 1441: KISAKÜREK… HABRO DA’QROBO-Süryanice, “Savaş arkadaşı”: 1441: SALİH MİRZABEYOĞLU… Arnavutça, VRER VETULLAT-Kaşlarını çatmak: 1281: NAKA-İ SALİH.

*

Süryanice, TLİHO TLİFO-Kalın kaş: 980: ŞERİAT… TEMSİL-Bir şeyin aynısını veya mislini yapmak. Benzetmek. Teşbih etmek. Nümune söz. (Süryanice, Meştatrono Derviş Muhammed-Temsilci Derviş Muhammed: 1620: Tarido-Süryanice, “Marul”… Nah-Göbek: 59: Mehdî… Yevmiye: “Marul’un göbek yapraklarından olmak isterdim!”… Meştatrono-Temsilci: 1008= 9: İbda): 1980: İSTİKBÂL İSLÂMINDIR-Üstadım’ın, Ramazan sayfası için hazırlattığı eserim.

*

Süryanice, CABYO TLİFO-Kalın kaş: 748: HAZM-Hızlandırmak… Süryanice, TURO HULOFO-Dağdaki değişim: 748: VUROQO MDİNO MRAKBONO-Süryanice, “Yeşil Medine Yazarı”. (Rüyâ’da bana böyle seslenildi!)… MUKTERİH-Bir şeyi araştıran. Yeniden meydana çıkaran: 748: MUHTERİK-Ateşle yanmış olan. Yanan… Süryanice, HAGOROYUTO MQABLUNO MBAYNONUTO-İslâma muhatab anlayış: 2746: URHO MESCOYTO-Süryanice, “Orta Yol”. (Yakut dilinde, Orto-Orta: 612: Derviş Muhammed… Süryanice, Hogoroyo Naqloro Kusto-Müslüman Kaptan Kusto: 2007: Pe-Arnavutça, “İp” demek)

*

Süryanice, HERŞO TLİFO-Kalın kaş: 1038: QABEL-Süryanice, “Misafir etmek”… Süryanice, BLAQ-Görünmek. (Yevmiye: Artık görünme zamanın geldi, görünmen lâzım!): 38: EBDAL-Evliya zümresinden bir cemaat… Süryanice, CUZOYO-Metanet: 38: EZEL-Evveli olmayan zaman… EBLAD-Eser. “İstikbal İslâmındır”: 38: İBDAL-Değiştirmek. Tebdil ve tahvil eylemek. Birinin yerine diğerini geçirmek… PALAD-Yedek at. (Mehdî Derviş Muhammed: 673: Rüyâ tâbir etmek… Süryanice, Ğiğlo Yatiro-Yedek Teker: 2673: Salih İzzet Erdiş): 38: HALL-Çözme. Çözülme. Karışık bir meselenin içinden çıkma. Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek. Ezmek. Kahr. Açmak. Duhul etmek, dahil olmak, girmek. (İngilizce, Reserve-Ayırmak, saklamak, korumak, tahsis etmek, ayırtmak, yedek, belli bir gaye için mahfuz olan: 271: Yarlik-Süryanice, “Şahadetnâme, diploma, icâzet”… Takdim yazım gibi; bulunan da, bulduran da kendisi… Boşnakça, Rezerva Derviş Muhammed: 1028: Harf sayısı-Kamer menzillerinin… Süryanice, Cuqobo-Kontrol: 2028: Madrkonuto Gaboro-Fikir Kahramanı… Süryanice, Buhono-Kontrol: 78: Hakîm… İbda’: 1078: Estragito-Süryanice, “Kumandan”… İngilizce, Reserve Derviş Muhammed: 1084: Derviş Muhammed’“s” Reserve… Süryanice, Bsoyo-Kontrol: 84: Hamele-Taşıyanlar, yüklenenler)

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: