ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 328 / DOSTLUK (EZELDEN GELEN) / SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 328 / DOSTLUK (EZELDEN GELEN) / SALİH MİRZABEYOĞLU

DOSTLUK
(EZELDEN GELEN)

LEVHA: 26 Şubat 1985… Tiyatro eseri bir “Biyografi-hayat hikâyesi”… Üstadım’ın imiş ve Büyük Doğu yayınlarından yeni çıkmış… Üstadım, “Benim dostum 37 yaşında!” diyor… Doğum tarihi filân var!..

*

BİYOGRAFİ-Hayat hikâyesi: 319: MAHRUSA-Büyük şehir. Büyük zuhur. (Şehr-Birşeyi izhar etmek, teşhir etmek. Ay. Otuz günlük zaman. “Bütün âlemlerce tanınan mânâsında Allah Sevgilisi’nin bir ismi”: 505: Draş-Süryanice, “Muvaffak etmek” demek)… Lâtince, SUPPLİCARE-Dua etmek. (Şuqo-Süryanice, “Pazar”: 317: Sulueri-Gürcü dilinde, “Canlı, hareketli, görüş ve fikirlerle dolu”… Lâtince, Rivaliş-Rakib: 317: Svemir-Arnavutça, “Kâinat”… Süryanice, Hşah-Uygun gelen: 317: Musari-İbranice, “Ahlâkî”… Süryanice, Şavzeb-Muhafaza etmek: 317: Hefro D’dahbo-Süryanice, “Altun Madeni”. Maddî ve manevî kemâl): 319: ŞEHÎD-Şâhidin mübalâğalısı. Allah için can veren müslüman. Ermiş… Süryanice, QATAFATİ- QOİT-Teyid etmek, doğrulamak: 319: QELEYTO MİTİTO-Süryanice, “Ölüm Odası” demek

*

İspanyolca, EL CARNET DE IDENTIDAD-Hüviyet Cüzdanı. Kafa Kâğıdı: 3166: RAHMAN Suresi 19-20. âyetleri… İspanyolca, TARJETA DE IDENTIFICICION-Hüviyet Cüzdanı. Kafa Kâğıdı: 1644: TARTACESRO BCİRO YALDO NOS-O DMİRO TEŞRURO-Süryanice, “Oniki sığır yavrusundan biri MUCİZE beyanıdır!”… Arnavutça, TEHRO-Mucize: 612: DERVİŞ MUHAMMED mührü… FEKK-İ MÜHÜR-Mühür açma: 345: SARCEF-Süryanice, “Üretmek”… BİN DOKUZYÜZ ELLİ-Doğum tarihim: 1345: METHAŞBONUTO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”. (Ezel-Evveli olmayan zaman. “Zelil kökünden gelme bir kelime. Kurtla sırtlanın birleşmesinden meydana gelen yavru”: 37: Hiçahiç-Hiç. Yok. Bomboş. “Fütuhî Devir”… Arnavutça, Gjel-Horoz. “Halid bin Velid ve oğlu Süleyman bin Halid Hazretleri’nin Ebu Süleyman lâkabı”: 37: Zekî-Müsbet hayâl kabiliyetinin özü… Evil-Siyaset. “Evl, evvel İslâm bilinmek üzere, fikir ve faaliyeti özüne ircadır!”: 37: Leheb-Ateşin alevlenmesi. “Ocağın kızması”… Kurt-Ebu Hâlid. Canavar. Kelb. Tazı. İz süren. Çevreyi iyi tanıyan: 706: Fikir Kahramanı, “ve Aktör”… Sırtlan-İz süren. Kan kokusunu alışı müthiş. Kendini kaybeden, garkolan, birleşen: 4751: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Kurt + Sırtlan: 1440: Hiyutu-Süryanice, “Hüviyet”… Almanca, Goethe-İlâhî: 440: Hiloyuto-Süryanice, “İttihad. Birlik”… Devlet-Saadet. Siyasî teşkilat. “Başyücelik Devleti”: 440: Mtakasto D’huroro-Süryanice, “Kurtuluş Örgütü”… Üsfur-Bir asıl boya: 440: Ketide-Arabça, “Yazma. Harf. Atın süvariyle özdeşleşmesi”… Süryanice, Men Kul Frus-Mutlaka: 572: Kusto-Süryanice, “Yay”. Yakınlık. Dostluk… İş’ar-Yazı ile haber verme. Anlatmak. Bildirmek. “Kaptan Kusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise”: 572: Ta’sib-Birinin başına TAÇ koyma… İsticabe-Duanın Allah tarafından kabulü: 572: İ’tisam-İstediğini vermek. “Takdim yazım”… Taakkub-Her nesnenin akıbetine nazar etmek. Sonuna bakmak: 572: İ’tikaf-Devam etme… Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş)… Yevmiye: Fakülte’de ders mevzuum hakkında, “Adlî Tıbb’dan yardımcı olabilirim!”… Süryanice, MADRAŞTO-Mekteb. Okul. (School: İngilizce, “Okul, Ekol”… Okunuşu; Skull: 226: Skull-Kafatası. Kafa Kâğıdı): 1951: TAYOYUTO MQABLUNO MEDYADCONUTO-Süryanice, “İslâma muhatab anlayış”… Süryanice, TİBELOYO HAD SBUTO-Süryanice, “Dünya Çapında Bir Hâdise”: 952: QOMES MRAYMO FULİTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. (Muhammed-Allah Sevgilisinin ismi: 92: Guro-Balık Ağı… Süryanice, Lumodo-Kongre: 92: Lumodo-Konferans… Süryanice, Cubo Lubodo Likatyuno-Haliç Kongre Merkezi: 983: Cubo Lumodo Likat-Haliç Konferans Merkezi… Arabça, Eba Etan Kutvaniyetan-İki Kutvanî Aba. “Hadîs: Mehdî’nin üzerinde iki kutvanî aba bulunur”: 984: Osyuto Kinoit-Süryanice, “Adlî-Tıbb” demek)

*

Süryanice, TAYOYO MORE ELFO KUSTO-Kaptan Kusto Müslüman: 972: PALPITATION’S-Fransızca, “Hafakan. Sıkıntı. Kalb çarpıntısı. Izdırap. Çile”. (Hafıkan-Şark ve Garb: 1831: ELF VE ERBAA MİAT-Arabça, “Bin dörtyüz”… Naslı Han: 1831: Tahvito-Süryanice, “Tecelli. Zuhur”… Süryanice, Şavtofo D’yortuto-Ortak varis: 831: Müterafık-Birlikte bulunma… Ulum-u Hafi-“Gizli ilim”: 831: Qeloyto Şunoyo-Süryanice, Ölüm Odası)… KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN: 478: TOMALA-Kıpçak dilinde, “Saklamak, gizlemek”… Süryanice, BET SAVMO-Üniversite. “Adlî Tıbb”… Süryanice, TAQNOYO-Teknik: 478: TYPUS-Lâtince, “Şekil, biçim, tarz”… Kıpçak dilinde, TOMALA-Varlık. Var olan. Hakikat. Gerçek. Mahlûk: 478: TOMALA-Yayılmak. Geniş bir yere yayılma… Kürtçe, AVTENG-Boğaz. “Geçit”: 1478: GİSHT-Arnavutça, “Parmak”. (Boşnak dilinde, Prst-Parmak: 1661: Keramat-Kerametler. Keremler. Hediyeler. Armağanlar… Boşnak dilinde, Otisak Prsta-Parmak izi: 1239: Biography-Biyografi. “Hayat hikâyesi”… Kürtçe, Pergel-Merkezden çevreye, çevreden merkeze sistem: 1239: Birdozî- Kürtçe, “İdeoloji”. Nihayetsize vasıta, geçit)

*

İZZET-Bir kimse zelil iken, kuvvet ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. Değer, kıymet. Kavi. Muhterem ve muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan şey: 477: MATLO-Süryanice, “Tâbir”. (Tazi-Arab. Tâbirci. “İz süren”: 1417: Necib Fazıl Kısakürek)… Boşnak dilinde, DVADESET-Yirmi: 477: LETÛM-Lâtince, “Ölüm”. Zamanın maksatlılığına nisbetle gaye ve hedef; herşeyin kendisine nisbetle değerlendirilmesi ve hesaba çekilmesi gereken. Varlığa şâhidlik. (Levha: 28 Haziran 1984… Kalın ve yuvarlak bir mermer sütunda, afiş büyüklüğünde Üstadım’ın kitabı… Kapakta, “20 Yıl Beraber” diye bir başlık… Üstadım onu, hapisteyken bir senede yazmış… Galiba 333 ve 33 veli gibi, “menkabe-velilerin hayat hikâyesi”ne dair bir kitab… 10 cilt olması planlanmış ama, “Hapisten çıkınca birinci ciltte kalmış!” diye düşünüyorum… Üstadım’ın kitabını okurken, onu hayâl mi ediyorum, yoksa ben okurken sözleri o söylüyor gibi canlı mı görüyorum, yoksa o mu okuyor, kestiremiyorum… Ama onu gördüm… Şöyle bir cümle: “40 senede de erilmez ama, biz erdik!”… Kitabtaki bu yazının Hazret-i Hüseyin ile alâkalı olup olmadığını bilmiyorum!)… BİST-Yirmi: 1472: YOLUMUZ-HALİMİZ-ÇAREMİZ. “Üstadım’ın Konferansı”. (Bir diğer yazılışla, Yolumuz-Hâlimiz-Çaremiz: 2966: Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek + İzzet Erdiş)… İSTİCABE-Duanın Allah tarafından kabulü: 2470= 472: NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… TIB’-Gölge. (Yevmiye: “Gölge dergisinden elinizde bir takım bulunsa iyi olur!”… Gölge dergisinin çıkış tarihi: 1975-76: Münafaza-Tozunu gidermek için silkmek. “Aslı ortaya çıkarmak”… Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl): 1471= 472: ŞLAMO CAMGUN-Süryanice, “Selam verme-Selâmun Aleyküm. (Levha: “…” Mayıs 1983… Yanında ilkokul olan bir köy mezarlığı… Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin biraz yüksekçe kabri… Mezarlığın önündeki yoldan, yanımda tanımadığım bir gençle geçerken, Efendi Hazretleri’nin kabrinden bize “Selamun aleyküm” diye bir ses yöneliyor… Korku ve haşyetten, dikkatli bir nazarla o yöne bakamıyorum… Yürüyoruz!)… METAL-Maden. “Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi”. (Süryanice, Şuroyo-Mukaddime. Takdim. “Kaptan Kusto Müslüman”: 528: Mütesabike-Bir şeyin kalıba dökülmesi, madeni eritip süzmek. “Tecrübe eden de tecrübeye dahil!”… Süryanice, Metalun: 3525: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçı- şık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Hato Hfuğyo-Yeni Devir: 1524= 525: Derviş Muhammed Semerkandi-442… Bintasya-Beyinde, duygu ve duyu, his birliği merkezi: 1524: Qeleyto Qeso-Süryanice, “Ölüm Odası”… Süryanice, Hato Hfuğyo-Yeni Devir: 1425: Zekifut-İbranice, “Dik durmak”… Süryanice, Şubhoro-Azamet: 528: Kupiti-Boşnak dilinde, “Fethetmek. Toplamak, devşirip kaldırmak. Bir araya getirmek. Kazanmak. Ele geçirmek): 472: EHZUL ALEM-Arabça, “Bayrak Çekme”. Süryanice, HAYE D’KOTUBO-Yazarın hayatı: 544: QROBO TİBELOYO TLİTOYO-Süryanice, “Üçüncü Dünya Savaşı”… En küçük ebcedle, DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-442 mührü: 544: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş.

 

TAZE HABER
(MEZARDAN GELEN)

LEVHA: 25 Ağustos 2016… Bursa’da, rahmetli Babaannemler’in evinin altında dar ve uzun bir Kunduracı dükkânına, peşimde Babam giriyoruz; eski ve kaliteli bir dükkanmış. Girince karşıma, dudaklarına kırmızı ve ıslak bir ruj sürmüş Babaannem çıkıyor. Gözleri yeşil gibi. “Yüzüne bakınca, kaç yaşında olursa olsun bakımlı olmak kadına yakışıyor, komik durmuyormuş demek ki!” diye düşünüyorum. Dükkânın arkasındaki bir bölümden Dedem çıkıyor. O da ayakkabı deniyormuş. Ayakkabılarına bakıyorum, güzel giyimli ve takım elbiseli olduğunu farkediyorum. (Şerife Neslihan Erdiş)

*

PAYZAR-Ayakkabı. Pabuç. (Pay-Ayak: 12: Pay-Hisse. Nasib… Zar-İnce deri. Perde. “Üstadım’dan: Hayat bir zar içinde, hayatı örten bir zar”: 208: Zar-İnleyen, ağlayan. Dua eden. Abkarî. “Üstadım’dan: Bana da hayat yeri, Bağlum Köyü’nde mezar!”… Abranî: Gri renk, Balık Burcu ve “Yay-Kusto” Burcunda görünen. Müşteri Yıldızı’nı sembolize eder ve Allah’ın “Kahhar-Herşeyin önünde silindiği, ezici üstün” isminin nuru ile alâkalıdır. Bu mânâda, renksizlik rengidir… Zar’- Süt veren hayvan memesi: 1070: Küna-Bahçe çiti. Kuşatan. “Hadd-i Zat: Zat Haddi”… Âyet meâli: Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve “kendilerine indirilmiş olanı” gerektiği şekilde uygulasalardı, elbette hem üstlerinden hem de ayaklarının altından rızıklanacaklardı): 221: MÜSLÜMAN. (Balık Burcu, unsuru Su, tabiatı Soğuk-Nemli, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri “Ayaklar-Yürüyen, “amel”, cinsiyeti Dişi, simya’da Yansıtma safhası… “Yay-Kusto, yakınlık” Burcu, unsuru Ateş, tabiatı Sıcak-Kuru, türü Birleşik, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Uyluk ve Kalçalar, cinsiyeti Erkek, simya’da “İbda’, ihtira, berat, ilgi, köprü, icâd” safhası… İbda’: 78: Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden, varlığın hakikatini muttasıf)… KAVAF-Kundura ve terlik gibi eşyayı hazır olarak satan. (Süryanice, Zabno-Zaman; Hazret-i Ali, “İbret aynasıdır!” der: 64: Zebno-Süryanice, “Alış-veriş”… Mühdiyye-Mehdi’ye âit ve müteallik. Hediye, armağan: “En başta Allah Resûlü”: 64: Vicdan… Süryanice, Nboğo-Zuhur: 1064: Hemija-Boşnak dilinde, “Kimya-Maddi ve manevî tıbb”… Süryanice, Msamclo Mhamad-332 Mührü: 1064: Buğno-Süryanice, “Hükümdar”… Şira-Satın alma, satın alınma. “Gemi yelkeni. Pabuç”: 1302: Mirzabeyoğlu… Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed-noktasız harflerle): 187: İSLÂMA MUHATAB ANLAYIŞ. (Vecibe-Borç hükmünde olan vazife. “Yaşama vazifesi-Eşya ve hâdiseyi teshir”: 26: Kedb-Taze kan. “Hep yenilik”… İbranice, Havay-Hayat tarzı: 26: Dije-Arnavutça, “İrfan” eseri)

*

CUMHURİYET’İN KURULUŞU: 1923: MSAYTUTO-Süryanice, “Yangın”… Süryanice, CBAD EŞTORO-Kontrola Bağlı: 923: MQADMUT HZOTO-Süryanice, “Basiret, ihtiyat, tedbir, önceden görme”… Süryanice, RCMAN MAKTABZABNOYO-Tarihî Roman. (Rakşa-Alaca yılan. Süslü kadın: 602: Amene’r Resûlü’de – “Allah hiçbir nefse takatinden fazlasını yüklemez”… Şüpüş-Bit. “Nokta. Merkez. Zirve”: 602: Derviş Muhammed… Boşnak dilinde, Ko?-Kim?: 106: Hablullah-Allah’ın ipi. İhlâs. İtaat… Sahabe-Sahabîler: 106: Fedaviyye-Fedaîler… Saime- Çayıra salınmış başıboş hayvan. Serbest bırakılmış. “Rüya-Uykuda görülen suretler: 217: Rüyâ-Yerden biten ot. Harf. Sayı”: 106: Dabk-Kuş tuzağı… Hadîs: “Rüyâ, bir kuşun kanatları arasındadır, tabirle gerçek olur”… Erkam-Rakam. Sayı işaretleri. Yazılar: 342: Erkam-Alaca yılan… Musavvire-Tasvir edilmiş, suretlenmiş: 341: Ferzend-Çocuk… Mustabir-Sabreden: 341: Faris-İran. İranlı. Süvarî. Ferasetli. Anlayışlı… Saime: 137: Kızıl-Kırmızı. Al renk-Kıldan yapılmış ip. Aşırı, müfrit… Besmele: 1137: Havsono-Süryanice, “Merhamet”… Süryanice, Salmo- Şekil: 137: Salum-Lâtince, “Açık deniz, engin deniz”… Mektubat-ı Rabbanî: 1137: Qalev-Kürtçe, “Cem etmek. Kilo almak”; rüyâ’da gelen bu mânâ, alt başlığı “Bütün Dalların Birleştiği Kök’e” olan Berzah isimli eserim içinde… Saime: 566: Seyyid Abdülhakîm Arvasî… Kusto: 566: Salituto Tabco-Süryanice, Hükümdarlık Mührü): 1923: “YİRMİ SENE BERABER”… Süryanice, METTAVDYONO-Emin: 924: SHKURTİM-Arnavutça, “Kısaltan”… AHMED TURHANÎ-Önce Bizans Komutanı, sonra Battal Gazi ile savaşlarında onun vesilesi ile Müslüman olan ve Bizansla yapılan savaşların birinde şehîd olan Büyük bir kumandan: 924: İbranice, PATSATS-Patlatan, infilâk ettiren. (Ahmed-Necib Fazıl Kısakürek: 1053: Dünya Çapında Bir Hâdise… Turhanî: 821: Naslı Han… Naslı + Han. “Naslı: Okun ucundaki demir. Oku uçuran yan kanatlar”: 170 + 59= 229: Naslı Mehdî-Nesli Mehdî… Ahmed Turhanî: 874: İbda’-Tahlil etmek, deberan etmek. İdare ruhu sabit, her şartta ona uygun şekil tutmak; gereken yerde gerekeni yapmak. Kandırmak; duyurmak. Herşeye, onun nefsi yolundan cevab verebilmek; kılıca zarar zırh, felsefeye “Allah ve Resûlü için” hikmet, tefekkür. Birine, kâr tamamen kendine –İslâma irca ve öz nefsine– kalmak üzere sermaye vermek… Saime Sabriye Erdiş-“Abdülhakîm Sabriye Nakşbend”: 1928: Mtavyonito-Çengel. Şuşo; “Derviş Muhammed”… Harf İnkılâbı’nın tarihi: 1928: Potsets-İbranice, “Patlayıcıyla infilak ettirmek… Şok-Ulum-u hafi’den ebced.” Hadîs: “Ebcedi öğreniniz!”: 706: Fikir Kahramanı… Salih İzzet Mirzabeyoğlu: 928: Haysiyet-İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Mesned. Mertebe… Yevmiye: “Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi!”… Yevmiye: “Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci!”… Köprübaşı!)

*

PAPUŞÎ-Ayak öpen, ayakkabı: 321: ARCANUS-Lâtince, “Sır tutma”… Süryanice, BİYOGRAFYA-Biyografi. (Kanlı canlı bir biyografi, hayatı yaşamış olanların hürriyetleriyle yakınlık kurarak, varlığı varlıkla tanımak gibi bir “bendeki o”ya yol açar!): 321: KURTUBİ-Kureyş’in Mahzumoğulları kabilesinden, “Ebu Süleyman-Horoz” lâkablı Hâlid bin Velid Hazretleri’nin bir kılıcının ismi. (Fely: Keskin kılıç. Derin kesen. Feylesof. Şiirin ince mânâlarını çıkaran. Bit toplayan)… Süryanice, QDOŞO-Kulak ve burun halkası. “Mahzum-Her delik nesne. Kurbanlık devenin, nefsin, galibine tâbi burun halkası: 101: Gusto”: 321: NAHİR MADED-Süryanice, “Basiretli”… İbranice, MSİRA-Devretmek, teslim: 321: QFİSO METRANYONUTO-Süryanice, “Mücerret Fikir”… Süryanice, SİLO GABORO-Fikir Kahramanı: 1321: HASUMO-Süryanice, “Fil Hortumu”. (Debbabe-Tank. “Eski devirlerde, en iri gövdeli canlı, fil”: 1013: Salih Mirzabeyoğlu)… KURTUBİ-Kalem. Kılıç: 1321: RİŞO MYARQO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”. Yeni Dünya Düzeni.

*

Süryanice, TAŞCİT HAYE-Biyografi: 1138: SÜLEYMAN MAHZUMOĞLULLARI-Süleyman bin Hâlid Hazretleri, lâkabı Babası gibi “Ebu Süleyman-Horoz”. (Mahzumoğulları: 1354: Şliho-Süryanice, “Haberci”… Arnavutça, Flokeverdhe-Sarışın. “Musa Mirzabeyoğlu”: 2352: Harflerin Ebced Toplamı… Necib Fazıl Kısakürek: 1417= 418: Musa Mirzabeyoğlu… Satranc-ı Urefa’nın “Vuslat” Hedefi ile Bütün Kablarının Toplamı: 673 + 126= 799: İzzet Mirzabeyoğlu- İzzet bin Musa. “Dedem”… Lâkabı “Kumandan”, Şerif Muammer Mirzabeyoğlu: 947: Şliho-Süryanice, “Haberci”. “Hadîs: Babanın sırrı çocuktur!”… İbranice, Hitpotses-Patlamak: 947: Qomes Romo Malquto-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… Süryanice, YAMİNO REĞLO-Sağ Bacak. Levha: 10 Eylül 1984… Kâzım Albayrak ile konuşuyorum ve benim misyonum hakkında ona, “Benden başka kimse yok ki; bir vücutta sağlam kalmış tek organ gibi hissediyorum kendimi!”. Ve sağlam kalmış o organ olarak da, kendi vücudumun sağ bacağı: 1354: Kumandan Salih İzzet Erdiş… Şürse-Pabuç. Nalin: 1005: Salih Mirzabeyoğlu)

*

Rİ’Y-Güzel elbise. Güzel hâlet. Hey’et. (Rîş-Çok pahalı elbise: 510: Riş-Yara. Yaralı. Kelm. Kuş kanadı. Sakal… Rahman Sûresi, 19. âyet: “Noktasız harflerle”: 1510: Mehdî Salih Mirzabeyoğlu): 211: ITAR-Diğerlerini ihata eden nesne. “Allah’ın Muhit ismi eseri”… ZERD-Sarı. Solgun: 211: YÂR-Dost. Ahbab. Tanıdık. Aşık. Maşuk… Arabça, TUĞRA-Mühür: 1211: GARGİ-Pîr… BERZAH-Zeval sona ermek: 2211: BURO BASAR MAFRGUTO-Çöle İnen Nur… MÜHELHEL-Zarif ve şık elbise. Güzel şiir veya söz. (Mühellil-Tehlil eden. “Lâ ilâhe illallah”ı devamlı tekrarlayan: 105: Al-i Aba… Midas-Papuç: 105: Münhî-Haber getiren, haberci… Lâdinî-Ledünnî. Zatî: 105: Müheykel-Heykelleşmiş. İri vücutlu ve sağlam): 2108= 110: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “Büyük ebced”.

 

ENCAM
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 35. Kabı, ENCAM-Son. Nihayet. Netice: 95: TAV’İ-Kendiliğinden, içinden… KELİM(E)-Yaralı kimse. Konuşulan kimse: 95: TAHAF-Yüksek bulut… İCLAS-Oturtmak. Tahta çıkarmak: 95: MÜHLİKE-Helâk eden. Bozan. Deberan. Ölüm. (Cahid Sıtkı Tarancı’dan: Bir namazlık saltanatın olacak, taht misâli o musalla taşında!)… SAD-Bir harf. Allah’ın “Mümit- Ölümü yaratan ismi”, Toprak mertebesi, Kamer menzillerinden Belde. “Mezarlık”: 95: SAD-Süryanice, “Düşünmek”… Süryanice, SAD-Niyet etmek: 95: SAD-Süryanice, “Göz dikme”… Süryanice, SAD-Merkezleştirmek: 95: SAD-Süryanice, “Yerleştirmek”… SAD-Bakır. Bakr. Toprağa ağnayan horoz: 95: SAD-Yüz sayısı… İbranice, HALOMİ-Rüyâ gibi, harika, güzel: 95: BAİNO GEHİAGO DA-Bask dilinde, “Netice, bitti”

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d