ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 352 / MÜLKÜ İMAR… / SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- 352 / MÜLKÜ İMAR… / SALİH MİRZABEYOĞLU

MÜLKÜ İMAR…

LEVHA: 2 Haziran 1990… Bir malikânem var; etrafında evler… Burası benim KRALLIK’ım imiş… Hayran Hanım, büyük Limosin arabada gidiyor… Siyah bir araba… Önde şoför, arka bölümde de hizmetçi var… İnsanlar, yarım kalmış evleri tamamlıyor… Evlerin bazıları da tamir oluyor… Bu arada televizyon çekim yapıyor… LEVHA: 9 Kasım 1989… Küçük iki katlı, müstakil evler… Tatil köyü evleri gibi… Kendi evimize gelirken, yolun öbür kıyısındaki aynı tarz evlerin bulunduğu mahallenin yeni farkına varıyor gibiyim… Meselâ, ilk önce onları görebileceğim şekilde oraya bırakılsam, oranın bizim adrese yakınlığını kestiremezdim… Benim, şu adresi aklımda tutamama meselem… Eve yaklaşırken, 6-7 kişilik bir grubun evden çıktığını görüyorum… Misafirler… 50-60 yaşlarında birkaç kadın ve erkek ile, bir-iki genç… Gayet sade ve temiz kılıklı öğretmenler… Yaşlı bir hanım, “Hah! İşte geliyor bizim YEŞİL MEDİNE’nin YEŞİL YAZARI!” diye, 30 yaşlarındaki hanım’a, ben akrabasını tanıtıyor… Bana öyle hitab eden hanımın adı, MERVE… Beni bekliyorlarmış, tam giderken, karşılaşıyoruz!

*

Boşnak dilinde, KRALJEVİNA-Krallık: 406: OT-İbranice, “Harf”. (Hurufiye-Harfler ilmi. Kamer menzilleri. Ebced. Kültür, irfan: 309: Huş-Kalb… Gölgeler: 308: Ashab-ı Bedr… Bedr: Dolunay. Bir şeyin tamam olması. Sür’at etmek. Bir şeyin ansızın zuhur etmesi. Tam ve münasib olan aza. Dolu şey. İyi hizmet eden kul, köle. “Rüyâ’da gelen mânâ: Kâzım Albayrak’a, “Kendimi, bir vücutta tek kalmış bir uzva benzettiğimi söylüyorum; sağ bacağımı gösteriyorum!”… Bedre: Kuzu veya oğlak derisi. Altun dolu kese… Ezrak-Gök renkli, mavi. Saf ve temiz. “Mavi: Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder!”: 308: Arvasi… Serlevha-Yazıda Başlık. “Kaptan Kusto Müslüman”: 308: Ruznâme-Vakit cetveli, takvim. Günlük hâdiselerin yazılı olduğu defter, günlük. Bir meclis veya heyetin müzakere programı… Farslı şâir Mes’ud Sad’tan bir beyit: Gur eyam der niya bed çerh / Ger coz ez-r’ay tu kemane kond: “Devrin hüküm sahibleri mezara uygun inci tanesi sözleri / Eğer geri zan sanırsa anlayamazlar!”… Perd: İki yeri birbirinden ayıran. İki tarafı da tanıyan… Perd: Kıvrım, büklüm, kat, kavşak… Perda: Yarın. İstikbal… İnsanî hakikatin perdeleri – haftanın günlerini Peygamber gaybları olarak gösteren ve gayb perdelerinin “renk-Suret. Şekil. Ahlâk.” mânâlarını aşıracak menzilleriyle işaretleyen hakikat cetveli: 1130: Na’y: Ney. Kâmil İnsan. Ölüm haberi; zamanın maksatlılığından… Felek- Çerh. Çarh. Gök katı. Devir. Dünya, âlem. Tali’. Kader: 130: Nigin-Yüzük. Mühür. Hatem… Süryanice, Sahro D’bayto-Ay ayetleri. Kamer Menzilleri Konakları. “İnsanî hakikatin perdelerinde, Hakk Gaybı; Hayat Ağacı’na rengini veren ve canlı kılan Hakk nuruna işaret edici YEŞİL renk, Cuma günü ve Allah Sevgilisi ile alâkalı. Hakk’ın Hak üzerine kaimliğinin Hakikati Ferdi O: 1776: Buro Şroğo-Çöle İnen Nur. “Bütün zaman ve mekâna”… Derviş Muhammed Semerkandi- 442 mührü / BD-İBDA. “En büyük ebcedle”: 7726: İstikbal-i İslâm… Birinci Mısraın Ebcedi: 2332: Faran-İncil’de, Mekke dağlarına verilen isim. Allah Sevgilisi’nin Faran dağlarında zuhur edeceği İncil’de haber verilmiştir… Mezar: Kabr. Ulu, büyük. “Bâtın”… “Allah indinde din İslâm’dır”; Umumî dinin ahkâmına uygun olan bir de kulun icadı vardır ki, “İslam-Teslim, tâbi” tâbirine uygun, Allah farz kılmadığı hâlde kulun yapıp ettikleri olarak; Allah makbul bulduğunu “Hadîd” Sûresinde bildirdiği üzeredir… Yâni, Allah’ın peşpeşe Peygamberleri göndermesi, Hazret-i İsa’nın gelmesi ve O’na İncil’i vermesi, O’na uyanların yüreklerinde bir şefkat ve acıma duygusu uyandırması, onların bir “Ruhbanlık” icâdı ve Allah Sevgilisi gelene kadar İncil’in sıhhatli hükümlerine tâbi yaşamalarının mükafatını vermesi… İcâd: İyi yapma, iyi işleme… İcâd: Kapı ve pencere üstündeki kemer. İcâd… İcad: Vücuda getirmek. Yeniden birşey meydana getirmek. Yoktan var etme. İbda… İslâm’da ruhbanlık yoktur; İslâm tasavvufunda tarikat, “takva, derinlik, kulun kendi nefsine farz kıldıkları” ve “İslâm kalbin yoludur!” hükmü üzere. Şeriat, zâhiri akıldır; tarikat, bâtınî şeriat… Bu çerçevede tefekkür, İslâmî ölçülere uygun olarak ister istemez var ve mevzuuna göre icâd olması, makbullerin makbulünden… Tatbik, bizzat “yakıştırmak” ve Yenilemek dinin ahkâmına uygun “benzersiz oluş”tan başka ne ki… Mucid-Yeni. Birşey icâd eden, bulan. Yoktan var eden: 53: Mucid-Hazır. İyi edici olan. Ölüm… Dünya Çapında Bir Hâdise-Takdim ediliş yazım: 1053: Cin-Gizli, gizli varlıklar, gizlilik… Boşnak dilinde, Potaja-Gizlilik: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden Mukaddem min-ed delâl’e işaret eder; öne alınmış delile, Takdim’e… Derviş Muhammed-442 mührü. “Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu”: 1054: Dühme-Siyahlık. “İstikbâl kayyum”… İkinci Mısraın Ebcedi – “Eğer geri zan sanırsa anlayamazlar”: 1045: Daim-Devam eden, daimi… Hüma-O ikisi: 46: Dimağ-Beyin… Beyt’in Toplam Ebcedi: 3377: Sebzpuş-Yeşil elbiseli, yeşil örtülü… Yeşil renk, Allah Sevgilisi’ne teşbih edilen Ay’ın sembolü ve Allah’ın Hakk isminin nuruna işaret eder!)

*

KRALLIK: 1471: KENEBET-Farsça, “Bal arısı”… Süryanice, YUROQO MDİNO NOSUĞO-Yeşil Medeniyet Yazarı: 1471: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu… AHMED NECİB FAZIL KISAKÜREK: 1470= 471: İSTİCABE-Duanın Allah tarafından kabul edilmesi. (Büyük Doğu’nun sanıyorum 1949 tarihli nüshalarından birinde ilk defa yayınlanan beklediği gencin doğumu hakkındaki makalesi, duası, kısaca şu cümlesinde: Sen yoksan bile bizim dileyişimizdeki şiddet, sana vücut verecektir!)… Süryanice, MTAL-Temel atmak. (Metalun-Maden: 3525: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Hato Hfuğyo-Yeni Devir: 1525: Mcisuto-Süryanice, “Cin hastalığı”… Süryanice, Kib Sahro-Ay hastalığı. (Maden hastalığı): 4741= 745: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Haste: Rahatsız, hasta… Haste: İstenilen, matlub, taleb edilmiş, istenilmiş. Cezbedilen… Veli sözü: İstenilen olmak yanında, istemek nerde kaldı?): 1471: YOLUMUZ, HALİMİZ, ÇAREMİZ. (Üstad’ımın 15 yaşında dinlediğim ilk konferansı)

*

Fars şâiri, SADÎ’den bir Beyit: Hoda ters va ber rayat gumar / Ke mimar melket ber hiz kâr: “Ahâli üzerine Allah’tan korkanı memur et / Çünkü mülkü günahtan korkan imar eder!”… ADALET Mülkün Temelidir; Malikül Mülk, Allah’ın “bütün sahibliklerin sahibi” mânâsında, 99 güzel isminden biri… MÜLK-Mal. Yer. Bina. Hüküm ile bir şeyin tasarrufu ve zaptına mevzu; izzet, azamet, şevket. Akıl sahiblerine tasarruf etmek: 90: MALİK-Sahib. Malı elinde bulunduran… DAVA Cetveli’nde Mim harfi Allah’ın “Mâlik” ismine işaret eder ve sayı değeri: 90: NECİB’in Cim’i, Süryanice’de Mim’dir; rüyâ’da Üstadım’ın bana, Necib’in mânâsını veren diye söylediği… Mâvera-üt Tab: Tabiatın ona mahsus ötesi… Mavera-üt Tabia-Tabiatın ötesi, metafizik, fizik ötesi… Maver, Farsça’da “Nefyi hazır”; bir şeyin olmadığını, olumsuzluğunu veya yokluğu gösteren. Red ve sürgün eden. Bir yerden başka bir yere nakleden tasarruf… Nefyi hazır: Kendi tasarruf ve hakikati, nefyedilen karşısında sabit olan… Nefyi hazır: Allah’ın Zât Âlemi, Berzah, eşyayı saran mücerred oluş cevheri, alttan üste doğru… BİRİNCİ Mısraın Ebcedi: 2415= 417: ATHDE-Arnavutça, “Anavatan”… İngilizce, ROOTED-Köklü. (Lâtince, Regnum: Krallık: 4299: Derviş Muhammed. “En büyük ebcedle”… Lâtince, Regius-Kralla ilgili: 1277= 278: Arvasî): 1417: NECİB Fazıl Kısakürek… İKİNCİ Mısraın Ebcedi: 1311= 1312: MİRZABEYOĞLU… Beyt’in Toplam Ebcedi: 7726: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü. “En büyük ebcedle”. (İclâ- Sürme, nefyetme. “Maver”: 36: Keyü-Farsça, “Marul. Sebeb ve illet”… Yevmiye: “Marulun göbek yapraklarından olmak isterdim!”… Selase-Üç: 1035= 36: Ebcel-İri cüsseli adam)

*

İMAR PLÂNI: 1334= 335: AREŞQOYO MYARQO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… MUSAVVİR-Tasvir eden. Şekil ve suret veren: 133: RAFİDAN-Fırat ve Dicle nehirleri. (Rafide-Binanın direği: 290: Kürsî-Arş altı sema tabakası. “Abdülhakîm Koltuğu”… Tarif-Yeni: 290: Kisra-Hükümdar… Fatır-Benzeri olmayan şeyi icâd eden, mübdi’: 290: Merdüme-Gözbebeği… Fırat + Dicle: 7736= 743: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü, en büyük ebcedle)… DA’FTİNO CUTODO-Süryanice, “İmar Plânı”. (Süryanice, Cutodo-Plân. Fikir: 425: Te’yid-Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırma. Metanet verme. Doğrulama. Destekleme… Süryanice, Daftino-İmar: 551: Münasebet): 1976: MÜNAFAZA-Tozunu gidermek için silmek. (Hul-Belâ. Zahmet. Mukabele etme, karşılığını vermek; davasını isbat vesilesi bilmek. “İslâma muhatab anlayış”: 1044: Derviş Muhammed-442 mührü) SEYYİD Abdülhakîm Arvasî Üçışık: 976: NECİB FAZIL-Kısakürek.

*

Süryanice, HTUTTO DAFTİNO-İmar Plânı: 1771: KAZAN-Semiz, şişman kimse. (Seyyid Abdülhakîm Arvasî: 566: Savyut Nezlo-Süryanice, “Muvazene”… Lâtince, Stilius-Kalem: 566: Maunet-Allah’ın salih kullarına imdadı, yardımı)… Süryanice, TRAQLİNO CNODO-Ölüm Odası: 1771: HUGOROYO MORE ELFO KUSTO-Süryanice, “Kaptan Kusto Müslüman”. (Üstadım’ın verdiği takdim yazım)… MÜSTA’BİR-Rüyâ tâbir ettiren. (Dünya hayatında asıl olarak rüyâ içinde rüyâ gören, malûm rüyâsıyla birlikte iç ve dış yüzüyle eşya ve hâdiseye bakarak keşfettiği ilim, fikir ve sanatı da bu cümleden olan insan, te’yidi Mutlak Sabitlere muhtaç bir iş içindedir; bu cümleden olarak Takdim yazım ve teyidi mührüm, “Vahid-i Kıyasım”dır!): 772: BÜTŞİKEN-Put Kıran… Süryanice, QFİSO RUCUTO-Mücerred Fikir. (Entellektüel, “mücerred fikir istidadı olan”dır): 772: MÜSTA’RİB-Arablaşmış. (Tazi-Arablar. İz süren. Av köpeği: 418: Vada’ut-İbranice, “Kesin bilgi”; rüyâ, tâbirle gerçek olur… Necib Fazıl Kısakürek-Tâbirci: 1417= 418: Musa Mirzabeyoğlu… Musa Mirzabeyoğlu: 1428: Tevhid-Birleme. “Lâ İlâhe İllallah” sözünü tekrarlama. Allah’ın birliğine dair yazılan manzume)

*

Süryanice, SRAT DA’FTİNO-İmar Plânı: 1212: MALİK-ÜL MÜLK-Bütün sahibliklerin sahibi Allah… Lâtince, SOMNIUM-Rüyâ: 212: HERBE-Fransızca, “Ot”. İnsanın uyku hâli. (İbranice, Ot: Harf… Hadîs: Rüyâlar, insana Allah’ın uykuda söylediği sözlerdir!)… Süryanice, PERCEE-Huruç: 212: ARCH-Kubbe. Kemer. Köprü. İcâd. “İbda’”… Boşnak dilinde, PÎR-Rıhtım: 212: SAHİB-İ ZUHUR… PÎR-Büyük. Ulu. Ermiş. İbranice’de, “maden kuyusu, kuyu”: 212: PÎR-Boşnakça, “Şölen, ziyafet, düğün”. (Üstadım’ın “Çile” şiirinden: Açıl susam açıl! Açıldı kapı / Atlas sedirinde mâvera dede / Yandı sırça saray İlâhî yapı / Binbir avizeyle uçsuz maddede // Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik / Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur / İçiçe mimari, içiçe benlik / Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!)

*

Süryanice, HUŞOBO DA’FTİNO-İmar Plânı: 879: ŞERŞONOYO-Süryanice, “Hakiki”. (İshak Aleyhisselâm’da tecelli eden mâna, Hakîki: Babası İbrahim Aleyhisselâm’ın O’nun hakkında gördüğü rüyânın gerçeklenmesi bakımından, bu hikmet O’na nisbet edilmiştir… Hadîs: “En hayırlı rüyâ, baş- kasının senin hakkında gördüğü güzel rüyâdır!”… Hakikî Hikmet’e, “Hakk-ı Hakikîye” de denilir)… Süryanice, HUŞOBO-Fikir: 328: HUŞOBO-Mütefekkir… HAKK-Kazıma. Oyma. Derinleştirme. Maden üzerine yazı işleme. (Derviş Muhammed-332 mührü): 28: HARF SAYISI. (Kamer Menzilleri harflerinin ebced toplamı + 332= 6327: Aşkû-Gökyüzü. Kat kat, tabaka… Güvaşe-Renk. Sûret. Sıfat: 327: Şebeke-Balık ağı. Hüviyet sureti. “Mavi renk, Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder”… Başyüce: 328: Urbun-Müşteri’nin bayie verdiği pay. “Gri renk, Müşteri yıldızının sembolüdür”… Kamer menzilleri harflerinin ebced toplamı + 332: 6327= 333: Veliler Ordusu’ndan. “Üstadım’ın bir eserinin ismi”… Süryanice, Kib Sahro-Ay hastalığı: 333: İşgal-Zaptetme, istilâ etme… Üstadım’ın “Kafa Kâğıdı”nın sonu: “Gece kondu çadırlarıyla İstilâ edilmiş İstanbul; tutulmuş asil bir köşe”… Gece Kondu: Kamer menzilleri cetvelinde, harflerle işaretlenen Ay konakları… Harflerin Toplam Ebcedi: 5995= 1000: Gayn harfinin ebcedi; bu harf, Allah’ın “Zâhir” ismi, Küllî Cisim mertebesi, Kamer menzillerinden Re’su’l Cevza’yı işaret eder; Baş ikizler, Uç ikizleri… Elf, Allah’a işaret eden Elif’in tahfifi, hafifletilmişidir; ve bin şeyle, Kamer menzilleri’nin hepsiyle ünsiyeti olanıdır, Hemze de denir. Hemze, Allah’ın Mübdi ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden Seretan-Yengeç menzilidir)

 

BİRLİK
(DERVİŞ MUHAMMED-442)

LEVHA: 5 Şubat 2017… Anneannemin evindeyim. Ayrı ayrı bezlere sarılmış 3 tane TARAK bulup bezleri açıyorum. Bir tanesinin dişleri arasına iğne yerleştirilmiş. Bunların hepsi büyüymüş. Sonra, ölmüş olan Muammer (Mahzumoğulları’ndan Mirzabeyoğlu) dedem, başında eski ve beyaz bir sarık, geliyor. Bir de kim olduğunu hatırlamadığım, yaşayan biri, ölü olarak geliyor; sanki ablam Neslihan gibiydi! (Elif Erdiş)

*

AKŞEHİR: 7616: DERVİŞ Muhammed Semerkandî-332 mührü. “En büyük ebcedle”… TEREVVİ-Tefekkür etmek, düşünmek: 616: MEŞ’UR-Kendini bilen. Kendini tanımak. Bir şeyi iyice idrak eden… HUY-Boş ve hâli olmak. (Ayn harfi, Allah’ın Bâtın ismi, Küllî Tabiat mertebesi, Kamer menzillerinden “Büt’ayn-Bâtınlık Beden” ile ilgilidir): 616: HUY-Mizac, tabiat, ahlâk… CEDDE(T)-Büyük vâlide, anneanne. Yeni olmak: 407: PECAT-Boşnak dilinde, “Mühür”… Romen dilinde, A DATA-Tarih: 407: ABCET-Süryanice, “Korkutmak. Titretmek. Tedhiş etmek”. (5 Şubat 2017 ebcedi: 2731: İdiyogoluto of Qfoso-Süryanice, “İdeolocya ve İhtilâl”… Süryanice, Şavyoit-Beraber: 1732: Abdülhakim Koltuğu)

*

TARAK-Bulutların bir yere toplanması. Aynı cinsten olan şeylerin, bazısı bazısının üstünde olması. (Muşt-Tarak: 1354: Mahzumoğulları… 3 x Muşt: 3062: Mehdî… Muştu: Müjde): 309: HURUFİYE… 3 x TARAK: 927: RONUYUTO OF QFOSO-Süryanice, “İdeolocya ve İhtilâl”. (İhtilâl: Kalbte, Hakla bâtıl, Ruhla nefs savaşı… Süryanice, Gmiro-İdeal: 1256: Nur)… Süryanice, HARAŞUTO-Büyü. Bir hâdiseyi saran mücerred oluş cevheri, mistiği: 1927: SALİH İzzet Erdiş. (Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na sevgiyle — 28 Şubat 1982)… Süryanice, MAŞFACTO- İğne. (Toplu İğne: 1500: Onbeşinci Hicrî asır): 831: ELF VE ERBAA MİAT-Arabça, “Bin Dörtyüz”… MÜTERAFIK-Birlikte bulunma: 831: TRİMİNO CUNDONO-Süryanice, “Ölüm Odası”… Süryanice, ŞAVTOFO D’YORTUTO-Ortak Varis. (Mektubat-Keşifte Hazret-i Ali’nin “Kelâm ilminde müçtehidsiniz!” buyurduğu İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri: 1868= 869: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu): 831: TAHVİTO-Süryanice, “Zuhur”.

*

MUAMMER MAHZUMOĞULLARI. (Mahzumoğulları-Mirzabeylerin geldiği kol: 1354: Hasan Erdal-Rüyâ’da bahsedilen evin dedesi): 1743: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-442 mührü… Süryanice, İHİDOYUTO-Birlik: 451: SALİH Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, CAM-Birlikte: 1044: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü… Süryanice, AĞHDOYONUTO-Birlik: 1486: DERVİŞ Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Süryanice, MHAYDONUTO-Birlik: 4631: DERVİŞ Muhammed-332 mührü. “En büyük ebcedle”… Süryanice, GAYSO-Birlik: 1077= 78: Hakîm… Süryanice, SUZUGİYE-Birlik: 1100= 101: GUSTO.

 

İSTİĞNA
(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 30. Kabı, İSTİĞNA-Allah’tan başka kimsenin minneti altına girmemek. Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Nazlanmak. Azamet ve tekebbür etmek. (Allah’ın 99 güzel isminden biri, Ganiy-Zengin, iftikarsız, ihtiyaçsız… Ve, Mugnî: Zengin edici… Yevmiye: “Hiç kimseye hiçbir şey borçlu değilsin!”… Beraat-Azamet. Metanet. İlim ve şecaatte yegane, emsallerinden üstün: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Büyük Doğu’nun Şatranc-ı Urefası: 48625: Mehdî Esseyyid Abdülhakîm Arvasî… Süryanice, Hato Metkarğonuto-Yeni Devir: 2625: Est Pri-İbranice, “Meyve Ağacı”… Süryanice, D’lo Busoro Yulfono Ananqi-Mutlak Fikir Gereklilik: 625: Hukukîyat… İbranice, Navşo Şdo-Tabut çalmak. “Cismiyle insanı tasarruf etmek”: 673: Rüyâ tâbir etmek… Tecris-Doğru fikirli etmek: 1673: Salih İzzet Erdiş)

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: