ÖLÜM ODASI (B-7) 381 Sarı Sakal -En Bereketli- / Salih MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI (B-7) 381 Sarı Sakal -En Bereketli- / Salih MİRZABEYOĞLU

… Böyle daldan dala tedâilerle

-Ahenk helezonu daralan boynuz-

Döllenir kelimeler kelimelerle

Sura üflenmeden önce soyumuz

 

SARI SAKAL

(EN BEREKETLİ)

LEVHA: 27 Ağustos 2017… Bir ânda karşımda Kumandanı, Markete girerken görüyorum. Şimdiki boyundan daha uzun boylu, kafasında bir kırmızı külah var ve sakalının çenesinden aşağı kısmı üçgen şeklinde ve sarı renkte. (Dilek Kiracı)

*

İslâm’da “Devlet Reisi ve Adalet” idealinin sembol şahsiyeti Hazret-i Ömer’den gelen bir rivayete göre, Resûlullah (S.A.V.), sakalını “Sufra” denen sarı boya ile boyardı. O dedi ki: “Ben, Resûlullah’ı gördüm, sakalını sufra ile boyamıştı, en çok sevdiği renk bu idi. Bununla elbisesini de boyadığı olurdu”.

*

SUFRET(E)-Sarı renk. Sarılık. Beniz solukluğu. (Sarı renk, hastalık rengidir. Hastalık da, “Haste-İstenen” masdarındandır. “Allah’tan geldik ve dönüşümüz O’nadır”; bu da, beden veya mânâ olarak hastalığı, bildiğimiz beden ölümü ve mânâ cihetinden de O’nun tarafından cezbedilme şeklinde bir hakikat tefsirine sokar… “Şira’ul Yemanî” denilen, “Kelb-i Ekber” diye de anılan, Güney kutbunda aynı burcun iki yıldızının ismidir; semanın en parlak yıldızıdır; Sarı renk, bu yıldızı sembolize eder ve Allah’ın “Hakk” ismi nuruna işaret eder… Süryanice, Mcisuto-Cin hastalığı; gizli müessir cezbi: 3525: Seyyid Taha Cizro + Seyyid Fehim Arvasi + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Mütevelli-Renkten renge girmek, hâlden hâle geçmek: 1525: Heme ez ost-Herşey O’ndandır; Allah’tan… Süryanice, Hato Hfuğyo-Yeni Devir: 1525: Qeloyto Qeso-Süryanice, “Ölüm Odası” demek): 1775: ŞARİRUTO REHEMTO-Süryanice, “Hakikat Aşkı”. (Süryanice, Şariruto Mohuzuto-Hakikat Aşkı: 1602: Kaşar-Süryanice, “Başarı ile neticelenmek” demek)… SALİH bin Şerif bin İzzet bin Musa bin Mirza: 1775: HAYRAN Erdiş. (Şah-ı Nakşibend Hazretleri’ne rabıtası dersinde, ihtiyarı olmaksızın ağzından dökülen cümle: “Rada’ Allah, Li Külli Emrin Fehim”; Külli işlerin anlayışı için Allah razı geldi… Li Küllî Emrin Fehim-Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin “Yüzük-Mühür”ündeki yazı: 496: Derviş Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Bir santimetre kutrundaki, sanki alelâde bir paslı çivi imiş gibi hiç kıymet vermediğim mührü, silip paklayan ve üstündeki “Derviş Muhammed-442” yazısını ilk farkederek saklayan da o!)… Büyük ebcedle, DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ: 1776= 2777: MANZUR-U Nazar-ı Piran-ı Kiram-Keremli Pirlerin Nazarlarına Görünen… Süryanice, MŞALTO-Hükümdar: 1776= 777: TUKOS ŞULTONUTO-Süryanice, “Sistem”. (Sistem: 570: Şer’-Emir ve nehy gibi hükümleri bildiren. Bir işe başlamak. Dalmak, derinleşmek. Zâhir etmek, göstermek. Şeriat… Aynı ebcedle, Allah Sevgilisi’nin doğum tarihi… Arş-Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli yeri. En yüksek gök: 570: Şâir-Şiir idrakı sahibi… Hadîs: Allah’ın sır hazinesi Arş’ın altındadır ve anahtarı şâirlerin diline verilmiştir!)… Arnavutça, LULE SHKUL ME PRENJE-Çiçeği kökünden takımıyla sökmek; külli olarak almak: 777: Tarih-ül Milad-Arabça, “Doğum Tarihi”… Süryanice, RUKNO MCALYO FULUTİYA-Başyücelik Devleti: 1777: MŞARRO MADRKONUTO ANANQİ-Süryanice, “Mutlak Fikrin Gerekliliği”. (İslâm’ın gerekliliği)

*

Arabça, LİHYE-Sakal: 448: Müdebbebe-Arabça, “Sivri”; Uç, nokta, bit, sıfır, zirve, leysî… Süryanice, TEĞMO-Karar: 1447: TEĞMO-Kaide… Süryanice, TEŞMEŞTO-Dua. “Amel. İbadet”: 448: CORPORAL-Portekiz dilinde, “Bedenî”… Süryanice, GOLUTO-Hicret. Bir yerden bir yere göç etmek. (Hicr-Ayrılık. Başkalarından ayrı, müstesna, fazıl ve üstün kimse: 208: Ebher-En bahir. En aşikâr. En parlak. Temiz kanı yürekten bedene dağıtan büyük damar… Pur-Oğul. Evlâd: 208: Abdar-Parlak. Sağlam vücutlu): 1447: ŞFOĞO DA’DMO-Süryanice, “Kan Nakli”. (Hicri’-Uzun boylu, tam teslim kimse. Tazı. Kelb. İz süren, basiretli kimse: 278: Arvasî… Tazı-Arablar. Tâbirciler: 1417: Necib Fazıl Kısakürek)… Süryanice, TALYO-Çocuk: 447: ODELTO-Süryanice, “Maden”. (Zı harfi, Allah’ın Azîz ismi, Madenler mertebesi, Kamer menzillerinden “Sa’du’z zabih”e işaret eder; boğazlayan, kurban kesen’e… Kurban: Yakınlık… İbranice, Pîr-Maden. Maden kuyusu: 212: Pîr-Olgun, arif, ermiş, ulu kişi)

*

Arabça, LİHYE SUFRET(E)-Sarı Sakal: 1223: KİBAR-Büyükler. Hassas. Terbiyeli, nezaket sahibi. İnce ve narin yapılı. VEZİR-Hükümdar Vekili: 1223: EBREK-En bereketli… IRIP-Balık tutmaya yarayan büyük ağ. (Muhammed-“Tekrar tekrar övülmüş” mânâsında, Allah Sevgilisi’nin ismi: 92: Gufo-Süryanice, “Balık Ağı” demek): 223: İKRA-Kiraya verme. Selâm gönderme. Okutma… Boşnak dilinde, RAZBOJ-Dokuma tezgâhı: 223: İATRODİKASTİKİ-Yunanca, “Adlî Tıbb”… Hollanda dilinde, KAMELEN-Deve. “Kurbanlık nefs”: 223: BREK-Süryanice, “Diz çökmek”. (Üstadım’ın Çile isimli şiirinden: Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök / Heybem hayat dolu, deste ve yumak / Sen bütün dalların birleştiği kök / Biricik meselem sonsuza varmak!)… Süryanice, ZARRQO-Sarı: 223: ZİRO-Süryanice, “Karga”. (Keraker-Karga. Kuzgun: 441: Miât-Yüz sayıları… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Teslis-Üçleme: 1440= 441: Tahattüm-Hatem, yüzük takınmak. Ariflerin gönlüne Allah’ın koyduğu işaret)

*

Arabça, LİHYE MÜDEBBEBE-Sivri Sakal: 896: HARUCO SURTO-Süryanice, “Sarı Benizli”… Süryanice, TRACSİROYO-Onikinci. (İlki İmâm-ı Rabbanî Hazretleri olan, “Mehdi’yi hamil 10 Süvari’nin Onuncusu, Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”… Onbir: On Pir. “Üstadım”… Rüyâ’da gelen haber: “12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır!” yazılı): 896: ŞHODO KUTİNA-Süryanice, “Hırka-i Tecrid”; Tecrid Hırkası. (Alt başlığı “Risale-i Üçışık” olan eserimin ismi!)

*

Rusça, VYSOKİY-Uzun boylu: 132: NASLI-HAN KERİMEM-Keremlim Naslı-Hân. “Efendi Hazretleri’nden aslı Üstadım’a, yolladığı mektub başlığı”… İSNA AŞER-ONİKİ: 1131= 132: KALB… MÜNAVELE-Takdim. Bir şeyi el ile öne sürmek. Sunmak. Arzetmek: 132: İNA’-Yemiş toplama zamanı gelme. (İbranice, Est Piri-Meyve ağacı: 673: Mehdi Derviş Muhammed)… Arnavutça, İGJATE-Uzun boylu: 1414: DERVİŞ Muhammed Semerkandi-332 mührü. “En küçük ebcedle”.

 

GÖZLER…

(HATIRDA KALAN)

 LEVHA: 1 Ocak 2004… Resulullah Efendimiz’i, sadece gözlerini görüyorum. Bir sürü şey anlatıyor ve Kumandanımız’ı kasden, “Eğer bunları o işitseydi çok sevinirdi; ama sen bunları unutacaksın!” diyor. Ben müthiş telâşlanıyorum ve hemen yanımdakilere unutmadan anlatmak için çırpınıyorum!.. (Büyük Muztaribler’in 3. Cildinde, “Tevafuk” bahsi içinde Rahman Suresi’nin 19. âyeti’nin ebced tevafuklarının verilmesi sadedinde yapılan bu istiharede, “İstihareci”, Allah Resûlü’nün buyurduğu gibi, söylediklerini unutmuş!)

*

AYN-Bir harf. (Ayn harfi, Allah’ın “Bâtın” ismi, Tabiat mertebesi, Kamer menzillerinden “Butayn”; bâtınlık beden, batin, iri cüsseli kimse… Ebedd-İri cüsseli kimse. “Ebed”: 7: Pad-Saklayan, hıfzeden. Büyük, ulu. Bekleyen; muhafaza eden… Arnavutça, İp-Hablullah: 7: Edeb… Hazret-i Ali: “Din edeb demektir, edeb de hadlere riayet!”… Hazret-i Ömer: “Edeb, ahlâk demektir!”… Gürcü dilinde, Guga-Gözbebeği. “İnsan, Allah katında bakan gözbebeği gibidir!”: 2007: Haymonuto Mahuzuto-Süryanice, “Hakikat aşkı”… İbda’-İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Numunesiz birşey yapmak: 2007: ABAC-Süryanice, meydana gelmek, hasıl etmek… Lâtince, Ago-Tebrik: 1007: Hogoroyo Naqloro Kusto-Süryanice, “Kaptan Kusto Müslüman”; Takdim edilişim): 70: CAYNO-Süryanice, “Kök”… Süryanice, CAYNO-Göz… CAYNO-Pınar: 70: CAYNO-Nazar… CAYNO-Yüz. “Gizli”: 70: Kim-Kore dilinde, “Soy ismi”. (Noktalı harflerle, Kaptan Kusto Müslüman: 302: Derviş Muhammed. “Noktasız harflerle”… Uhuz-Göz ağrısı. “Üstadım”: 1302: Mirzabeyoğlu)… Süryanice, CECTONO-Zaman: 70: D’LO SKOLO KRUĞYO-Süryanice, “Bomboş Devir”… Kürtçe, BİZAN-Bil. İ’lâm: 70: RABONO MYARKO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

*

AYN-Göz. Pınar. Kaynak. Çeşme. Zât. Eşyanın hakikati. Kavmin şereflisi. Diz. Altun. Nazar değme. Casus. Her şeyin en iyisi. Muayene etmek: 130: KELEF-Yüzdeki benek, siyah nokta. Şiddetli sevgi. Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’nin yüzündeki Ben, hatırda”. (Hal-i Siyah-Nokta, ben: 707: Varis)… Farsça, ZANU BE ZANU-Dizdize: 130: PRİJATELJSTVO-Arnavutça, “Dostluk”… Süryanice, FAHEM-Remzetmek: 130: NİGİN-Yüzük. Mühür. Hatem. (Feramuş-Unutmak: 7616: Derviş Muhammed Semerkandi-332 mührü. “En büyük ebcedle”; farkedilmeyen, sonra unutulan ve 2014 senesinin son gecesinde bir bakıma keşfedilen mühür… Li Külli Emrin Fehim-Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram: 496: Derviş Muhammed 442 mührü. “En küçük ebcedle”… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)… MUAYEDE-Bayramlaşmak. Bir müjde ve başarının ardından yapılan sevinçli kutlama: 130: KUL-“De, söyle, bildir” mealinde emirdir.

*

MEDMA’-Gözler: 154: MEHDİ MUHAMMED-Allah Sevgilisi… Süryanice, OSYO D’CAYNO-Göz Hekimi. (Gusto-İnsanın iddet müddeti sonsuzluk, ebedilik mânâsı; Allah’a bitişmek ve hulul imkânsızlığı, kulun varlık bekası teminatıdır: 101: Kib Cayno-Süryanice, “Göz ağrısı”; Üstadım’ın): 151: MEHDÎ MUHAMMED-Ahir zamanda beklenen… Rahman Sûresi’nin 19. Âyeti – “Meâlen: Allah iki kabaran kararsız denizi salmış, birbirlerine kavuşuyorlar”: 1145: SUADÎ-Topalak otu. Kust otu… AYNİYYE-Göz hastalıkları hastahanesi. Pahada ağır olan ve taşınabilen şeyler: 151: AB’AB-Uzun boylu kimse.

*

Süryanice, TRAYONOT OTVOTO-İki harfli. (Arnavut dilinde, Sy-Göz: 70: Cayno-Süryanice, “Kumandan”; Kaptan… Cayno-Müdür. İş yapan, iş beceren. Hâkim olan: 1070: Müselles-Üç. Üçlü. Üçleştiren… Cayno-Göz: 1070: D’lo Skulo Kruğyo-Süryanice, “Bomboş Devir”; fetih devri): 897: RMO KİRAT İDO-Süryanice, “İmza Atmak”… Süryanice, TRACSİROYO-Onikinci: 896: LİHYE MÜDEBBEBE-Sivri Sakal.

*

NİSYAN-Unutmak. Hatırdan çıkarmak. (İnsan, “nisyan” kelimesinden gelir; “eksiklik ve kusur” mânâsında, kul haddi ile ilgilidir, ona mahsustur… Cennetmekân Abdülhamid Han, kendisine sunulan günlük tezkiyelerden birinin “unutma” sonucu geç verilmesi üzerine, “İnsanların çoğu bilmez ki, nisyandan büyük suç olmaz!” der. Bu mazeretin altında ne cinayetler işlendiğine dair misâl vermek gereksiz… Nisyanın “gaflet” mânâsına gelince, onun menfiliği yanında, rahmete bakan bir yönü var… Kelâm’ın, kelâm üstü mahiyetine dönmesi babında, bir İtalyan yazar, “Unutmak, saklamanın başka bir şeklidir!” der… Boyuna diktiği yeri söken, sonra diken veliye, ne yaptığı sorulduğunda, “Gafleti arıyorum!” demiş; daimi güneş altında yanan insana, gölgenin rahmet olması gibi, bu çerçevede büyük nimet. Batılı bir yazarın şu sözü, bir nevi sersemliğe süslü kıyafet giydirme şeklinde anlaşılır: Ben yeni bir kitaba başlayacağım zaman, bütün bildiklerimi unuturum!): 171: SİYAK-Ruhun çıkması. Sözün gelişi, ifâde tarzı. Üslûb, yol. Sürmek, sevk. (Kültürün tarifi: Herşeyi unuttuktan sonra, insanda kalan bilebilme hassası. “Küll”… Veli çapında aranan gaflet, kelâm üstünün Mutlak sahibi Varis Allah’a havale olmak ve geçici değil, kesiksiz şuura âit bir hâlle ilgilidir… Bu anlatılanlar çerçevesinde; unutmayı da yaratan Allah, her şeyin bilicisidir, herşey onun ilmindedir. “Unutmak saklamanın başka biçimidir!” sözünün hakikati de İslâmdadır!)… Kürtçe, BİRKİRİN-Unutmak: 582: İŞRAF-Yüksek bir yere çıkmak. Yüksek bir yerden bakıp anlamak. “İrfan”… Süryanice, THO-Unutmak: 414: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü. “En küçük ebcedle”

*

Süryanice, TOC-Unutma: 409: TEBO-Süryanice, “Müjde”… RAPOR-Bir tetkik neticesinde varılan netice yazısı: 409: COT-Galiçya dilinde, “Dirsek, kıvrım, büklüm”. (İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâm’ı Yenilemek. “Akıncı Güç Kadrosu’na ithaf”… İkazım üzerine ilk cümlesi: “İslâm yenilenmez, göz yenilenir!”… Göz: İdrak. “İslâma muhatab anlayış”. İslâmı yenilemekten kasıd bu… Süryanice, Mhafyo-Maskeli: 145: Myaklono-Süryanice, “Halef”… Kusto: 1145: Rahman Sûresi 19. âyet… Hafi-Gizli: 99: Ljubimaz-Boşnak dilinde, “Gözde”… Aslah-Muvaffak olmak: 99: Fahiy-Kendiliğinden dağılan güzel koku… Hafî ilimlerden biri de, tevafuk ilminden ebced hesabıdır. Tevafuk ilmi, en şerefli ilimlerden biri olarak kabul edilir… Tevaffuk-Muvaffak olma “Vefk’den”: 1586: Tevafuk-Birbirine uygun olma. Rast gelme. Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak… Süryanice, Msavhonuto-Hasret: 586: Mmallut Lebo-Süryanice, “Kalb ilmi”… Süryanice, Mmatlono D’abo-Vasi: 586: Mmatlono D’abo-Veli… Süryanice, Sriko Metkargonuto-Bomboş Devir: 2586: Şkib B’huldum-Süryanice, “Her yerde bulunan”; Naslı-Hân)… Süryanice, HAT-Plânını çizmek: 409: HAT-Süryanice, “Çukur açmak”; hakikatin tecelli edeceği yer… Süryanice, ATHEB-İndirmek. “Berat gecesinde, safha safha olacakların indirilmesinin, malûm bir gizli olması gibi: 1409: AREŞ QOYO MRAYMO MALQUTO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”.

 

FERAH

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

FERAH-Şen, sıkıntıda olmayan. İç açıcı. Şenlendiren. İnşirah, sevinç: 1282: İFTİHAR-Kendinin ve başkasının iyi hâli ile sevinmek… Arabça, ARABÎ-Kendini iyi ifâde eden: 282: MORALE-Ahlâkî, ruhî, manevî, vicdanî… İtalyanca, MORALE-Ümid. “İstikbal”: 282: ARABÎ-Arabça, Tazı. “Koşan. Kelb. Kalb gözü. İz süren. Basiret”. (Tazi-Arablar. “Tabirciler”: 1417= 418: Necib Fazıl Kısakürek)… Süryanice, HEDSO GABORO-Fikir Kahramanı: 1281: NAKA-İ SALİH-Kendisinde “Fütuhî Hikmet” sırrı tecelli eden Peygamber mucizesi.

*

FERAH-Bol, geniş, vâsi’. Fazla, ziyâde. Açık: 881: TARONO D’QABRO-Mezar Taşı; Derviş Muhammed. (Noktalı harflerle, Derviş Muhammed: 302: Kaptan Kusto Müslüman)… Süryanice, MAŞLMONUTO-Devir: 879: MAŞLMONUTO-İslâm.

*

Süryanice, HULMONO-Ferah: 1145= 146: RAHMAN Sûresi’nin 19. âyeti… Süryanice, FRAĞ-Ferah: 1281: KUNAİS-Büyük cüsseli, iri vücutlu kimse. “Ebed”; ebedî gençlik, hep yeni… MUGREM-Aşık, tutkun. Borçlu; can bedeli: 1281: BERF-Kar. Güzel söz; istidatlılara yardıma gelen asker. (Karacaoğlan: “İncecikten bir kar yağar / Tozar elif elif diye!”; Elif, Allah’a işaret eder!)… GARF-Kurtarmak. El ile su almak. Bir şeyi kesmek. “Delmek. Tecrid; derinleşmek”: 1280= 281: GAFR-Örtmek. Menazil-i Kamer’den bir yıldız. (Re harfinin ebcedi: 200: Akl-İp. Ölüm. “Ölmeden ölmek”… Suret: 696: “Atlas sedirinde mavera dede”; Üstadım’ın Çile isimli şiirinden bir mısra… Cedd: Dede. Yeni. “Ezel ve ebed”… Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Silmek. Örtmek”; af… Arnavutça, Gaffure: Yengeç. “Kamer menzillerinden Yengeç; He harfi, Allah’ın Mübdi’ ismi, İlk Kalem mertebesi ile ilgilidir”… Yevmiye: Biz yazıda, kendimizle mütemadiyen bir imtihan içindeyiz. Beğenmeyiz, sileriz, yeniden yazarız. Küçük bir detay sanılan şey, birden patlayıverir; maziye doğru ruhî bir pırıltı; vakaya göre ruh değil de, ruha göre vak’a. Kafa Kağıdı’nda bunun üzerindeyim!”… Seretan-Yengeç menzili’nin diğer ismi, Nath: Tos vuran, başvuran kafa)

*

Süryanice, RĞİBO-Ferah: 1218= 219: BEHZERE-Semiz Davar. (Fürfur-Semiz koç: “Kurban”: 566: Maunet-Allah’ın salih kullarına inayeti, imdadı. Beran-Koç. Yağmur, rahmet: 566: Kusto-Süryanice, “Yay”; yakınlık, kurban, kurban kesme. Kamer menzillerinden, “Sa’du’z Zabih”… Portekiz dilinde, Segunde-Saniye. “Saniye: Su taşıyan deve”: 566: Stilus-Lâtince, “Kalem”… Süryanice, Şalituto Tabco-Hükümdarlık Mührü. (Derviş Muhammed-442 mührü): 566: Emunetus-Lâtince, “Fark eden kişi”… Süryanice, Savgot Nezlo-Muvazene: 566: Seyyid Abdülhakîm Arvasî)

*

Süryanice, RUVOHO-Ferah: 1231: EBU BEKR. “R.A”… VAHDET-ÜL Vücud + VAHDET-ÜL Şühûd: 1232: UKABEYN-Büyük İlim. İşkence ve asmak için kurulan iki darağacı; hakikî çile. Havuz içinde akan suyun yolu… GÜZARE-Rüyâ tâbir etme. (Allah Sevgilisi’nin Hazret-i Ebubekir hakkında buyurduğu: Rüyâ tâbir eder, bazen yanılır; ama Allah, ihlâsından dolayı, onun hatasını da Hakka tebdil eder!): 233: ÇEYREK-Dörtte bir. “Varlık Sayısı”. (Hollanda dilinde, Kwart-Çeyrek. Dörtte Bir: 706: Sevr-Boğa. Boğa Burcu. “Hicret’te Allah Sevgilisi ile Hazret-i Ebubekir’in sığındığı ve sessiz zikrin talim edildiği Mağara’nın ismi”… Fikir Kahramanı: 706: Aktör)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: