ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (277) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (277) SALİH MİRZABEYOĞLU

TECELLİ

(GÖK MAVİ SURET)

LEVHA: (…) Ağustos 2015… Nezihe Halis, beni 30 yaşlarında, saçlarım ve sakalım simsi­yah ve uzun, üzerimde mavi bir pijama takımı ile görüyor!..

*

HABCAME-Gecelik. Pijama. “Bürünülen kıyafet. Sıfat. Suret. Renk”: 658: HAZİN- Hazine nazırı. (Üstadım’dan: Bu ne hazin mesa­fe iki TEN arasında / Bir hâli dinleyenle, dinle­ten arasında)… HAZUME-Sığır, Bakara. (Sevr- Sığır. Boğa: 706: Fikir Kahramanı): 658: ROMUTO-Süryanice, “Yücelik. Ruhî”… Süryanice, TURGOMO-Konferans: 658: VOLİTARE-Lâtince, “Her tarafa uçuşmak, acele etmek, hızlı davranmak, etrafta dolaşmak, heye­canlanmak, süzülmek”… MUHATTAT- Çizilmiş, resmi yapılmış, yazılmış: 658: NAVSO MALYO GANTO-Dolmabahçe Sarayı. “Derviş Muhammed-442 mührünün bulunduğu yer”.

*

EZRAK-Gök renkli. Mâvi. Saf ve temiz su: 308: ARVASÎ… HABCAME-İ EZRAK- Mavi pijama: 1966: ÜSTADIM’ın Eskişehir’de verdi­ği “Yolumuz, Hâlimiz, Çaremiz” konferansının tarihi… ISDA’-İ MEKTUBAT-İmâm-ı Rabbani Hazretleri’nin “Mektubatı”nın yankısı: 2966: ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî + NECÎB Fazıl Kısakürek + İZZET Erdiş. (Esseyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş)… MEHDİ Salih İzzet Mirzabeyoğlu. (Tıla-i 10 İranî-Mehdi’yi Hamil 10 Süvari: 322: Mirzabeyoğlu): 1967= 968: TRİMİNO HERMO-Süryanice, “Ölüm Odası”.

*

MAVİ renk, “Kelime-i Tevhid” nuruna işaret eder… SİYAH renk, “Oğlak Burcu-Cedî Burcu’nda görünen” Zuhal yıldızı ile alâkalıdır; Allah’ın “Kayyum” isminin nuruna işaret eder. (Kayyum; “başlangıç, nihayet ve yeniden oluş” gibi hâllerden münezzeh ve ezelden ebede kaim, daim ve var olan Allah. Bütün eşyanın ancak kendisi ile kaim olduğu Hakk). Siyah, ululuk rengidir… MİV: Kıl. Saç. Sakal… MİVE: “Meyve” kelimesinin aslı… Miv, bütün vücudun zırhı olan derinin meyvesi… TEZ: İspanyolca, “Ten rengi, deri sureti” demek… TEN: 451: SALİH Mirzabeyoğlu… Süryanice, UKOM SACRO-Siyah saç: 422: MENŞEL- Süryanice, “Tez. Mehdo”… Kürtçe, DÜPİŞK- Akreb. “Yay. Yakınlık. Gusto”: 422: CEZAQTO-Süryanice, “Yüzük. Hatem. Mühür”… TAVATU-Muvafık olma, uygun olmak: 422: TAHADDÎ-Meydan okuma… SİYAH SAÇ: 142: A’LAM-Alemler. Alâmetler. İzler. Nişânlar. Bayraklar. Büyük âlimler. Büyük dağ­lar. .. MUSİB-İsabetli, yanılmayan, doğru. Allah Sevgilisi’nin isimlerinden biri: 142: KABLÎ-İlke ve önceliğe dair. Apriori. Peşin fikir hikmeti. (Bir şeyin görülmesi için üç unsur: Gören, görünen şey ve ışık unsuru… Işık unsuru, peşin fikir niteliğiyle, eşyanın tasviri gibi mesele konuşulurken, -mesele konuşmak­la-, görünenlerin görülmesine sebeb olarak var­lığı isbatlanandır: Kur’ân, Hadîs, Fıkıh, Evliya Kelâmı, Feyz bu soydan… Peşin fikir hikmeti, her mevzuun kendine mahsus ele alınabilmesi özelliği çerçevesinde, hepsinde kendine mahsus ve kendine mahsusların müntehasında isbatlanan dava: Bütün Fikrin Gerekliliği… Bu bir metod ve bizim için gerekli olan, İSLAM. Kaba saba tahlil ve kakavan akıl yürütmelere değil, mesele konuşurken varlığı zarurî ve isbat olan!)… Süryanice, KULO-Bütün. Kül: 142: GÜL-Î MUHAMMEDÎ-Berzah kokusu… Süryanice, FONO-Hakikat. (Üstadım’dan: Rab tecelli edince, hakikat bile nihan / Hakikat de kul, Rabbi nasıl eder imtihan): 142: FONO- Süryanice, “Sed”. (Raise Sultan Barier hatır­da. .. Üstadım’dan: “Bir ufuk ki, ne Mecnun varabildi, ne Ferhad / Bir ufuk ki, İlâhî sırrı bekleyen serhad!”… Allah Sevgilisi; Varlık nurunun tâ kendisi, serhad, hudud, ebediyet, “sen iste, istedikçe verilir!” İlâhî Varlık sırrını bekleyen!)… MEN ENE?-Ben kimim? (Veçime-Arnavutça, “Tecrid”: 59: Pijama… Tecrid: 617: MSAMHONUTO- Süryanice, “Nur”… Mavi, “Kelime-i Tevhid” nuruna işaret eder… Yevmiye: Sokrat, böyle mavi bir ışık görürdü, fikirlerini ona tasdik ettirirdi!): 142: MEHDÎ. “Büyük ebcedle”. (Süryanice, Tarmaqto-Ben: 59: Caden-Süryanicede, Göze girme. “Beğenilen. Muntazar, ümid ile gözle­nen”… Mahdo-Çengel. “Solucan. Sülük. Emen. Beyin kökü”: 2057= 59: Zahira Âlemiyye- Arabça, “Dünya Çapında Bir Hâdise-Takdim yazımın alt başlığı”… Yevmiye: “Ömrümce bir genç bekledim. Çok şükür gördüm; kendi geldi! Elime bir genç geçti, pîr geçti!”… Manzur- Beğenilen. Görülen, bakılan, nazar edilen: 1196: Msamclo Mhamad-Süryanice, “Derviş Muhammed”… Şuşo-Solucan. Yere sızan yağ­mur damlası: 612: Derviş Muhammed-Üstadım’ın rüyası… Süryanice, Helmonoyo-Rüya gibi: 154: Mehdî Muhammed… Süryanice, Hato Kruğyo-Yeni Devir: 2152: Bütün Fikrin Gerekliliği… Süryanice, Dumyo-Model. Tez: 154: Kadim-İbranice, “Doğu”… Süryanice, Qdim-Geçmiş. Mazi. Kadim. “Ezel”: 59: Mehdî… Arnavutça, Veçime-Tecrid: 1060: Büyük Doğu)

*

Süryanice, QESERO PİJAMA-Gök mavi pijama: “Bürünülen. Suret. Renk. Sıfat”: 1337: EBU HANİFE Numan bin Sabit-Hanefî mezhe­binin kurucusu… ŞEHİD TAHA-Seyyid Taha Hazretleri’nin bir namı, “Şehîd”: 1337: FERZAN-İlim ve hikmet. (Ferzah: Akreb adı)… Süryanice, QESERO PİJÂMA-Gök mavi pija­ma: 337: ARVASÎ PİJAMA. “Suret. Renk. Sıfat”

*

Süryanice, QNUCO LBUŞO LELYOYO- Mavi gecelik: 513: MGALYUTO-Süryanice, “Tecelli”… Süryanice, ETENĞES-Şehid olmak: 1512= 513: MEHDÎ Salih Mirzabeyoğlu… MÜBTA-Satın alınmış. (Şira- Satın alma. Satın alınma: 1502: Tracsiyonuto- Süryanice, “Oniki sayısı”… Tevbe Sûresi, 111. âyet meali: Şübhesiz ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, onlara verilecek Cennet karşılığında satın alımıştır, çünkü onlar Allah yolunda ölürler ve öldürülürler. Tevrat, İncil ve Kur’ân’da Allah’ın hak olarak kendisi üzerine yazdığı bir vaaddir. Sözünü Allah’tan çok yeri­ne getiren kimdir? O hâlde, O’nunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük muvaffakiyet ve saadettir): 513: CİLFET-Kalem yongası.

*

Süryanice, SOSGAVNO LBUŞO LELYOYO-Mavi gecelik: 1625: HATO METKARĞONUTO-Süryanice, “Yeni Devir”… Süryanice, FIATO HFUGYO-Yeni Devir: 3528: ŞEHÎD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasî + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî (Üçışık) + NECİP Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, ZRİQO LBUŞO LELYOYO- Mavi gecelik: 665: DARTIN-Kıpçak dilinde, “Kılıç çekmek”… HUDAVEND-AIlah. Hâlık. Rabb. Sahib, malik, efendi. Hükümdar. Hâkim: 665: MEHDİ Derviş Muhammed… Süryanice, LO KİTİBO HFUĞYO-Bomboş Devir: 1664: SÜTÜRE-Ustura. Muş’a. (Necib Fazıl Kısakürek: 1417=418: Musa Mirzabeyoğlu)… Süryanice, MHARQUTO-Ayırma: 1665: MATURİDÎ-İtikad mezhebi sahibi. (İmân artıp, eksilmez… İmân ve amel, ayrı mevzulardır; Allah ve Resûlü’nü, tebliğ ettiklerini reddetme­yen hiç kimse, imândan çıkmaz.)

*

Süryanice, ZORUQTO LBUŞO LELYOYO- Mavi gecelik: 1067= 68: METKAHKONUTO- Süryanice, “İthaf etmek”… Süryanice, QAYUMO-Veli. “Kâim”: 68: SPADA-Romence, “Kılıç”… Yakut dilinde, BUS-Pus. Ayak. (Balık Burcu, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, simya’da “Yansıtma” safhası): 68: SOB-Süryanice, “Gelmek”.

*

İngilizce, BLUE PYJAMAS-Mavi pijama: 151: MUAMMA-Bilmece. Sır… Süryanice, OSYO D’CAYNE-Göz hekimi: 151: MEHDİ MUHAMMED… İbranice, KAN-Burada: 151: LÂYIK… İbranice, MİSKAL-Zekâ: 151: FASİ- Hürleştirmek… Süryanice, ME-N-KİL-Şimdi: 151: QOMES FRİŞO FULUTİYA-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… İngilizce, BLUE NİGHT DRESS-Mavi gecelik: 1832= 833: TAYOYO QAZORO KUSTO-Süryanice, “Kaptan Kusto Müslüman”… Büyük ebcedle, DERVİŞ MUHAMMED: 833: VAHDET-İ VÜCUD + VAHDET-İ ŞUHUD…

*

Fin dilinde, SİNİ PYJAMA-Mavi pijama: 192: MALAYUTAK-Takat getirmek, güç yet­mek… Süryanice, TAŞCİTONOYO-Tarih. Masal. Mesel: 1192: NAKAM-Öc almak. “Hakla batıl arasında harb”… MEDLO D’NUNE-Balık kovası. “Tabut”: 192: FRESTO MALYO FARDOYSO-Süryanice, “Dolmabahçe Sarayı”… Süryanice, SAYDO D’NUNE-Balıkçılık. “Hakikat avcılığı”: 1192: FUNUS-Lâtince, “Cenaze”. (Çiriş: Balık… Ciris: Cenaze… “Beden”… Cirs: Temel. Kök. Menşe)… Fin dilinde, SİNİEN YÖPUKU-Mavi gecelik. Habcame: 361: KUR’ÂN… Fin dilin­de, SİNİEN PYJAMA-Mavi pijama: 292: KÜRSÜ… MİRALAY-Albay: 292: SABR- Acıya tahammül, zorluğa katlanma. Muharebede şecaat gösterme. Öğrendiği bir şeyi, başkasının da öğrenmesi için gayret etme… İHTİSAR-İcmal etmek. Hülâsa etmek. Sadeleştirme, kısaltma. Hesabta bir tenasübü en küçük hadde indirmek: 292: BASAR-Görme duygusu. Kalble hissetme. Kalb gözü. İdrak. Fikir. “Her şeyi görücü” mânâsında Allah’ın bir sıfatı.

*

Norveç dilinde, BLA PYJAMAS-Mavi pija­ma: 154: MEHDÎ Muhammed… KADÎM- Başlangıcı olmayan. Sırrı Allah’ta. Eski zaman. Uzun zamandan beri var olan. Evveli bilinme­yen hâl ve keyfiyet. Muamma, mugman: 154: KADEMÎ-Ayakla ilgili. “Balık Burcu, Müşteri yıldızı, Ayaklar, Yürümek, Yansıtma”… Romence, ALBASTRU PİJAMA-Mavi pijama. “Suret. Renk. Sıfat. Şekil”: 576: FURKAN Sûresi 53. âyet. “Berzah’la ilgili”… Arnavutça, KALTER PİZHAME-Habcame. Mavi Gecelik. Pijama. “Sıfat. İnsanın gömleği. Ölüm. Şiar”: 1805: KELİME-İ ŞEHADET… Arabça, ŞEMS-ÜL ŞÜMUS-Güneşlerin Güneşi. Bir günü, bizim dünyamıza göre 50.000 sene: 806: ZUMÜNCE-Yaklaştıkça lâtifleşen bir sırrın parlaklığını tutma.

 

MENAZİL-İ KAMER

(ALTUNÎ GELİN TELİ)

LEVHA: 3 Ekim 1986… Ayak parmakları­mın içinden çıkan gelin teli gibi altun teller… Makasla önce bir kısmını kesiyorum, sonra diğer kısımlarını çekip çıkarıyorum… Ne kadar da uzunmuş; her parmağımdan 30-35 santim tel çıkıyor… Ve bununla birlikte cerahat ve irin akıyor… Demek ki ayağımdaki ağrı bu yüzdenmiş… “Nalân, Nalân!” diye bağırıp ona gösteriyorum … Sağ ayak başparmağımdaki teli azıcık çekince, ince tel kendi kendine uzayıp çıkı­yor… Parmağımdaki TIRNAK, dolamadan kalkmış, düşecek gibi… Çıkan telde salkım saçak ceviz büyüklüğünde irin… Belki 2 metre kadar ve lüle lüle çıkarken, ayağımdaki ağrının boşandığını hissediyorum… Yatana “Nalân, Nalân” diye seslenirken, Zeyn-âb’a “Nalân” diyormuşum!

*

Süryanice, DAHBO KALTO ŞVOYTO- Altun gelin teli: 1286: KERRUS-Süryanice, “Büyükbaşlı”. (Üstadım)… NAKA-Î SALÎH- Salih Aleyhisselâm’ın mucizesi: 286: MŞUHTO MESCOYTO-Zihin Kontrolü… Süryanice, DAHBO KALTO YATRO-Altun gelin teli. (Kalto Yatro-Gelin Teli: 1154: Mehdî Muhammed… Yatro-Tel. Kartal: 617: Tecrid… Süryanice, Yatro-İp. “Akl. Ölüm”: 617: Msamhonuto-Süryanice, “Nur”… Süryanice, Yatar-Yatır. Veli: 612: Derviş Muhammed): 1175: KUSTO-Topalak otu. Suadî. Aşık. Süryanice’de yay. Yakınlık… DAHBO KALTO NİNYO-Süryanice, “Altun gelin teli”: 2682: MHAMAD-Süryanice, “Allah Sevgilisi’nin ismi… Süryanice, FİLOSUFUTO-Filozofluk. Mütefekkir. Hakîm: 2682: İSLÂMÎ TELAKKİ- İslâmî anlayış… DAHBO KALTO SARSOLO- Süryanice, “Altun gelin teli”. (Kalto Sarsolo- Gelin teli: 900: Zı harfinin ebcedi; bu harf, Allah’ın Aziz ismi, Madenler mertebesi): 921: ŞABULO FRİŞO UHDONO-Süryanice, “Başyücelik Devleti”… DAHBO KALTO ŞETYO-Altun gelin teli. (Kalto Şetyo-Gelin teli: 1254: Remzo-Süryanice, “Delil”… Mürid- Derviş: 240: Mhiro-Süryanice, “Üstün zekâ­lı”… Süryanice, Rab Haylo-Kumandan: 254: Beran-Kürtçe, “Koç”… Bayram: 254: Hufno Maces-Süryanice’de, avuç içinin titremesi): 275: QAROBOS-Süryanice, “Yengeç”. (Yunanca, Pavurya-Yengeç: 226: Krv- Boşnakça, “Kan”… Kıpçak Lûgatı’nda, Görk: Güzellik. İyilik. “Ruh ve ahlâk”… Süryanice, Bhiro-Uzman: 226: Darduqo-Süryanice, “Çocuk”. Hizmet edilen… Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratan” ismi, İlk Kalem merte­besi ve Kamer menzillerinden “Seretan- Yengeç” ile ilgilidir!)… Süryanice, DAHBO KALTO HUTO-Altun gelin teli: 978: NESTERİNZAR-Gül bahçesi. Güllük… DAHBO KALTO MENO-Süryanice, “Altun gelin teli”: 655: QONUNO D’HAYMONUTO-Süryanice, “Kelime-i Şehadet”… Süryanice, DAHBO KALTO MENTO-Altun gelin teli: 1061: BÜYÜK DOĞU… Kıpçak dilinde, ES-Akıl. His. Rüzgâr. Ruh. Nur. Kalem. Balık: 61: MİECA-Leh dilinde, Kılıç… DAHBO KALTO Ş’VOYTO D’ METALUN – Süryanice, “Altun Gelin Teli”. (Beyuğ-Gelin: 28: Kamer menzille­ri): 1818: YASİN SURESİ’nin 58. Âyeti- “Meâli: İnananlara Allah katından selâm var­dır”.

*

Süryanice, DAHBONO KALTO NİNYO- Altunî gelin teli: 740: SÜMUR-Gümüş. Saliha… MUŞT-Avuç. Yumruk. “Muştzen: Boksör”: 740: MÜTEFEKKİR… MÜZ-Derin fikir. Suretler. (Mus: Müz. Bıçak… Süryanice, Şalfo-Bıçak: 1417: Necib Fazıl Kısakürek): 740: TE’SİR-Ateşi yakıp alevlendirme. Kıymet ve değer koyma. Narh koyma… MÜTERESSİM-Teressüm eden, resmeyleyen. (Musavvir): 740: MÜRTESİM-İrtisam eden, resmi çıkan. Görünür hâle gelen… TEMSİR- Bir yeri şehir hâline getirme. Cem etme. Kısaltma, özleştirme: 740: NUSRET-Yardım. Zafer, galebe. Fetih. Üstünlük, başarı… DER SAADET-Saadet kapısı. İstanbul: 739: MET­RİS CEZAEVİ

 

TIRNAK VE…

Boşnak dilinde, NOKAT-Tırak. (Nokat- Boşnakça, “Tırnak”: 3166: Rahman Sûresi’nin 19-20. âyetleri… Abdülhamîd-Hamid Allah’ın kulu, hamdeden kul: 169: Kıst-Parça parça verilen hediye. Hisse, nasib, mizân. Adalet etmek. Allah Sevgilisi’nin bir ismi): 557: RESÛL-Ü EKREM. (Peygamber Efendimiz, Aişe Sıddıka’dan rivayet edilen Hadîste şöyle buyuruyor: Ey Aişe, sen tırnaklarını kestiğin zaman, orta parmağından başla, sonra serçe parmağına, sonra baş parmağına, sonra yüzük parmağına, sonra şehadet parmağına geçersen, zenginlik verir!)… MUGNİ-Def’eden. Zengin eden, kimsenin minneti altına girmeyen, aza­metli ve muhtaç olmayan, gönül tokluğu: 1100: GUSTO-Yay. Yakınlık. Koyu. (Miat-Yüz sayı­ları: 441: Tem-İkiz doğmak… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Teslis-Üçleme: 1440= 441: Tahattüm-Hatem, yüzük takınmak. “Derviş Muhaınmed 442” mührü hatırda)… HADİS: “Bir kimse Cuma günü tırnaklarını keserse, o kimsenin vücuduna şifa gelir, hasta­lıktan kurtulur!”… MEŞHUDE-Görünen. Şehadet edilen. Allah Sevgilisi’nin dünyaya teş­rifi ve risaletinden önce meleklerce ve enbiya hazeratının dilinde nübüvvet ve risaletlerine şehâdet edilmiş olduğundan, kendilerine veril­miş bir isim. Göz ile görülmüş. Cuma günü. Kıyamet günü. (Ezher: Pek beyaz ve parlak. Ay. Saf ve parlak olan. Cuma günü. Vahşi sığır… Beyaz renk, Boğa Burcu ve Terazi Burcu’nda görünen Zühre yıldızı ile ilgilidir. Hu zamirinin nuruna işaret eder… Sevr-Boğa, Boğa Burcu: 706: Fikir Kahramanı. “Ve aynı ebcedle Aktör”… Ezheran: Ay ve Güneş): 355: MUŞATA-Tararken dökülen saç veya sakal. (Miv: Kıl… Mive: Meyve)… HADÎS: Saçlarınızın, üzerinizde hakkı vardır; onları tarayın ve yağla­yın!”… HAZRET-İ Ali: “Tarak kullanmaya bakın. Tarak gamı, vebayı ve fakirliği giderir, gözleri kuvvetlendirir!”… HAZRET-İ Ebubekir’in sünneti: “Ezan okunurken, Allah Sevgilisi’nin isminin geçtiği yerde, iki elini baş parmakları bitişik olarak yumup, tırnaklarını öper ve gözkapaklarına sürerdi!”… ZAT-ÜL HAREKET-Zâtıyla hareketli, kendinden hare­ketli. “Tırnağın büyümesi böyle”: 5761: FURKAN SURESİ, 53. âyet… NEŞİTAT- Meleklerden bir taife. (Fe harfi, Allah’ın “Kaviyy-Mutlak Kuvvet Sahibi” ismi ve Melekler mertebesi ile ilgilidir): 761: MÜSTENİR-Işık ve nur olan… NURTAL’AT- Nur yüzlü: 765: TA’RİFE-Bir şeyi lâzım olduğu şekilde bildirip anlatan yazı. “Hülâsa eden, özünü bildiren. Özü ve hülâsası çıkarılmış”… Maddi ve mânevi iyilik ve hastalıklara kadar tırnaktan bilinebilmesi yanında, tırnaktan seyr ile cincilerin haber vermesi, anlatılanlardan… Tırnağın kesildikten sonra toprağa gömülmesi gereği, “Sad harfi, Allah’ın ölümü yaratan mânâsındaki Mümit ismi ve Kamer menzille­rinden Belde; Sünnet, mahal” terkibinden hissedilebilir… MÜBHEM-Başparmak. Kapalı bırakmak. “Sadece sez!”. Sözün kolayca anlaşılamayacak şekilde kapalı olması. (Tırnak kesi­lirken, başparmak üçüncü olmakla, dört ve beşinci parmaklarla birlikte de üçüncü!): 49: MEHD-Beşik. Döşek. Yeryüzü. Beslenilecek ve büyüyecek yer. Yayıp döşemek. Kâr kazanmak. Hazırlanmak… DÜMME-Yol. Tarik: 49: EVLİ­YA-Veliler. .. LEVHA-Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı. (Kaptan Kusto Müslüman-Dünya Çapında Bir Hâdise): 49: DEHM-Ansızın gel­mek. Çok fazla miktarda asker.

 

MUTKİ AŞİRETİ

Boşnak dilinde, NOKAT-Tırnak: 1556: TAKVİM. (Ruznâme-Takvim, vakit cetveli. Günlük gazete. Günlük hâdiselerin yazıldığı kâğıt. Bir meclis veya heyetin müzakerat prog­ramı. Hergünkü gelir ve giderin kaydedildiği defter: 309: Haş-Kalb… Serlevha-Yazıda baş­lık. “KKM”: 309: Tarak-Aynı cinsten şeylerin bazısının bazısı üstünde olması. Bulutların bir yere toplanması)… MUTKİ: 556: SFİTO- Süryanice, “Sefine”… MUTKİ AŞÎRET(İ)- Mirza Bey’in aşireti. (Musa Mirzabeyoğlu: 1418: Necib Fazıl Kısakürek): 1536: SEYYİD Abdülhakîm Arvasî… RESUL-U EKREM ŞERİAT(I): 1536: HAFTAN-Kaftan. (Bolu Dağı Kaftanı-Rüyâ’da gelen mânâda, giydirildiğim söylenen: 1059 + 631= 1690: Mehdî Kaftanı)… AŞİRET- Kabile. Oymak. Benzer ve nisbeti olmak. Yakınlık. “Akrebe”: 980: UZRİYY-Şiddetli muhabbet… ŞERİAT: 980: İSTİKBÂL İSLÂMINDIR. (Yevmiye: İstikbâl İslâmmdır isimli eserim hakkında, “Ne güzel bir mevzuun var!” dedi)… MU’TA-Verilen, i’tâ olunmuş, verilmiş olan: 129: SALİH. “Aynı ebcedle Lâtif’. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delal’e işa­ret eder; Takdim’e)

 

MUTE HARBİ

MUTE HARBİ. (Mute, Şam’a bağlı, Kudüs’e iki konak mesafede bir yer-di… Harb: 220: Amik-Dibi çok aşağıda, derin. İnceden inceye pek ziyade araştırmadan sonra anlaşılan mesele… Müfennen-İlim hâline, fennî hâle gel­miş olan, fennileşmiş: 220: Pajir-Panzehir. “Nefy-i isbat”… Nesik-Nizamlı: 220: Müselsel-Birbirine bağlı olan. Zincir halkaları gibi bir sırada olan. Bütün mısraları uyumlu -kafiye- manzume… Yaddar-Hatırda tutan, unutmayan: 220: Tayyar-Uçan. Uçma kabiliyeti olan. Havada kaybolup gaib olan… Tari- Birdenbire çıkan, ansızın görünen: 220: Felfel- İri gövdeli… Kases-Hidayet edici delil. “Derviş Muhammed”: 220: Verid-Kırmızı Gül. Siyah kan damarı. Boyun damarı. Toplar damar… Na’k-Karga avazı. “Kısakürek avazı, ululuk avazı”: 220: İbriz-Saf altun, hâlis altun… Asif- Yevmiyeci. Yevmiye alan: 220: Feylak-Büyük adam. Çok asker. Kolordu. İpek böceği ve kozası… Tahyir-İstediğini seçmesi teklif edilen. “Takdim yazım hakkında”: 1220: Mükeffef- Kürklü Kaftan): 681: FRAT-Süryanice, “Patlamak”… FERZAH-Akreb isimlerinden biri. (Üstadım’ın, Mayıs 1983 tarihli “Zehir” isimli son şiirinden: “Gelsin beni yokluk akrebi soksun / Bir zehir ki, hayat özü faniye!”… Süryanice, İyor-Mayıs: 217: Rüya… Süryanice, Yarko D’iyor-Mayıs ayı: 442: Derviş Muhammed mühründe, ismin altındaki sayı… Necib Fazıl Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu… Üstadım’dan bir mısra: “Dostunu bulan aşk sonsuz ömürlü!”… Hâlid: Sonsuz): 681: SALİH Mirzabeyoğlu Harbi.

*

MUTE HARBÎ, Müslümanlarla Rumlar ara­sında vuku bulan harblerin ilkidir. Resûl-ü Ekrem, Busra emiri Şürahbil bin Amr’e, asha­bından Hâris bin Umeyr ile bir mektub gönder­miş, İslâma davet etmişti. Hâris, Mute’den geçerken Şürahbil’e tesadüf edip, elçi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine onun tarafından öldü­rüldü; o zamana kadar Allah Sevgilisi’nin hiç­bir elçisine böyle bir şey olmamıştı. Bunun üzerine, Şürahbil’e gönderilen üç bin kişilik İslâm ordusu; başlarında Allah Sevgilisi’nin azadlı kölesi, Zeyd bin Harise Hazretleri… Allah Sevgilisi’nin buyruğu: “Zeyd bin Harise şehîd olursa, Cafer bin Tayyar bayrağı alsın, eğer o da şehîd olursa, Abdullah bin Revâha alsın!”… İslâm’a davet edecek, olmazsa harbedecek ordu, Allah Sevgilisi tarafından “Seniyetülveda-Ayrılık Tepesi”ne kadar uğurlanır… Öbür tarafta, Şürahbil’in Bizans Kayseri Hirakl’e durumu bildirmesi… Ve Arab kabile­lerinden yüzbin kişilik bir ordu hazırlaması. İmparator Hirakl’inde, Belka’daki Meab şehri­ne kadar gelmesi… Nihayet iki ordunun karşı­laşması… Zeyd bin Harise Hazretleri’nin hemen saldırıya geçişi ve şehadeti; arkasından, sağ ve sol eli kesilse de sancağı bırakmayan Cafer bin Tayyar Hazretleri’nin şehadeti ve Abdullah bin Revâha Hazretleri’nin… Bunun üzerine İslâm Ordusu’nda umumî bir panik ve askeri önleyen Hâlid bin Velid Hazretleri’nin Komutan seçilmesi… Onun yeni bir nizamla tertibi; sağdaki mücahidleri sola, soldakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne alma­sı, bu hareketlilik yüzünden düşmanın her sefe­rinde yeni bir kuvvet zannetmesi… Düşmanın epey zayiat vermesi ve bozgunundan istifade, Hâlid bin Velid Hazretleri’nin muntazam şekil­de orduyu geri çekmesi ve Medine’ye getirme­si… (Üstadım’ın ÇOCUK isimli şiirinin ebced toplamı: 28709= 737: HALİD BİN VELİD… SON Devrin Din Mazlumları-Üstadım’ın bir eseri: 737: ŞELTO-Süryanice, “Taleb etmek”… EL-VARİS: 1737: QARQAFTO FRİŞO FULUTİYO-Süryanice, “Başyücelik Devleti” demek.)

Kaynak: Baran Dergisi

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: