DİKKAT! ÂMENTÜMÜZE, İSLÂM’IN TEMELLERİNE SALDIRIYORLAR!

DİKKAT! ÂMENTÜMÜZE, İSLÂM’IN TEMELLERİNE SALDIRIYORLAR!

Tayyip Erdoğan’ın önceki yıllarda olduğu gibi son bir hafta içerisinde defalarca tekrar ettiği “Sünnî olmadığı” yönündeki beyanlarına karşın, Adımlar olarak bu söylemin MEZHEPSİZ-REFORMİST söylemi olduğunu vurgulayan yayınlarımızın ardından, meseleyi bu çerçevede ele alan bir çalışma da Yusuf Kaplan’dan geldi.

Hükümetin 14 yıllık icraatlarını olumlayan ve kitlelere yayma vazifesini güden ve Hayrettin Karaman başta olmak üzere, Ehl-i Sünnet düşmanı Reformist-Mezhepsiz ne kadar tip varsa kitaplarını okurlarına vererek Anadolu Ahâlisi’ni zehirleyen Amerikancı İslâmcılığın merkezî yayın organı olan Yeni Şafak’ta yayınlanan bu yazıyı, yazarının son dönemdeki bazı çıkışlarını göz önüne alarak yayınlıyoruz.

Tayyip Erdoğan’ın açık bir şekilde ve defalarca Sünni olmadığını  beyan etmesi karşısında, bu sapıklığa ses çıkarmak bir yana görmezden gelerek örtmeye çalışan İslâmcı(!) medya ve sahibi Erdoğan’ın karşısında açıkça ortaya koyduğumuz tavrın farklı isimlerce de sürdürülmesi, 14 yıllık “dilsiz şeytan” misyonunu icrâ eden isimlerin tek kurtuluş yoludur.

Bizim açıkça, sayın Kaplan’ın ise “adres göstermeden” yazdığı Mezhepsizlik meselesi, Anadolu’nun 45 yıllık İslâmcı mücâdele zeminindeki en zehirli tesirlerden birisi olarak karşımızda durmaktadır.

Büyük Doğu Yayınlarını idâre eden Sayın Mehmet Kısakürek’in “twitter” sayfasından: “Şu ismi iyi tanıyın: HAYRETTİN KARAMAN. En zehirli yılanlar sınıfından...” ifâdeleriyle dikkat çektiği, Erdoğan’ın da beslendiği kaynak olan Mezhepsizlik cereyanına dair Yusuf Kaplan’ın gayet yerinde tesbitlerle kaleme aldığı makâlesini alâkalarınıza sunuyoruz.

Son olarak;

Her ne kadar Sayın Kaplan’ın yazısını, misyonu ihânet olan Yeni Şafak adlı melânet yuvasının yayınlarına bakmadan ve tereddüt etmeden yayınlıyor olsak da, meselenin, kendisinin de yıllardır Erdoğan-AKP iktidarlarında vehmettiği ve okurlarına vehmettirdiği gibi “bağımsız bir medeniyet projesi” süreci olmayıp, Batı için hiçbir tehlike belirtmeyen Amerikancı-İslâmcılık anlayışını yayma projesi olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Neticede, yıllardır mezhebine, itikadına, dış politikasına bakmadan desteklenen bir yapının güdücüsünün bu ısrarlı söylemlerindeki pişkinliğinde Yusuf Kaplan gibi “iyi niyetli” insanların da katkısı var…

ADIMLAR Dergisi

 

 

DİKKAT! ÂMENTÜMÜZE, İSLÂM’IN TEMELLERİNE SALDIRIYORLAR!
Yusuf KAPLAN

Tarihin silbaştan yeniden yapıldığı zorlu bir süreçten geçiyoruz.

Bütün büyük doğumlar büyük sancıların çocuğudur.

Tarihi, fikir, oluş ve varoluş çilesi çekmeyi göze alan, bedel ödemekten kaçınmayan toplumlar yapar.

 

SELÇUKLU MAYASI VE OSMANLI RUHU, KÜRESEL BARIŞ YURDU KURDU

Anadolu, işte böylesi bir çileyle yoğruldu.

O yüzden Anadolu’ya ekilen Selçuklu mayası tuttu.

O yüzden Anadolu’da yeşertilen, hakikatten süt emen, Hakikat’in “çocukları” Mekke’den ve Medine’den beslenen, esinlenen, kendini her şeyden önce Devlet-i Âliyye-i Muhammediye olarak gören, hâdimü’l-harameyn olarak nefes alıp veren Osmanlı ruhu, Anadolu’da hayat buldu, Anadolu’da hayat oldu ve dünyaya Anadolu’da1n hayat sundu.

Dünyada gerçek anlamda küresel adalet ve barış düzenini, küresel Dâru’s-Selâm’ı (Barış Yurdu’nu) ve Dâru’l-İnsan’ı(İnsanlık Yurdu’nu) Osmanlı kurdu.

Özetle Selçuklu’nun ve Selahaddin’in çocuklarının ektiği tohumlar, Osmanlı’yla meyveye durdu: Üç kıta, işte ancak o zaman tam altı asır, küresel ölçekte huzura ve sükûna kavuştu. Bu, tarihte ilk ve son defa küresel ölçekte sözkonusu oldu.

Sadece bu gerçek bile, geleceği, geleceğin tarihini kimin, ne’yin, hangi ilkelerin ve ne tür bir medeniyet fikrinin belirleyebileceğini göstermeye çok iyi yetiyor olsa gerek.

 

ÂKÎDEYİ SARSACAK TEHLİKELİ İŞLER…

İşte tam da bu nedenle, dün Osmanlı’yı durduran ve dünyayı bir asırda -üstelik de özgürlükler, insan hakları ve demokrasi retoriğiyle- cehenneme çevirenler, aynı gerekçelerle çeyrek asırdır Türkiye’yi kuşatıyor, etrafını ateş çemberine çeviriyor, ülkede mezhepleri, hadisleri, Efendimiz’in (sav) konumunu tartışmaya açarak bu Müslüman Omurga’yı birbirine düşürmeye ve içerden çökertmeye çalışıyorlar.

Burada yalnızca Batılıların değil, içerideki Sünnet-i Seniyye ve mezhepleri tartışmaya açan, zihinlerinin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğünü göremeyecek kadar sığlaşan bazı çapsızların ve aymazların da aynı ölçüde sorumlu olduklarını hatırlatmama bile gerek yok.

Ama asıl kavranması gereken mesele şu: İslâm’a karşı İslâm savaşı stratejisini Batılılar geliştirdiler. İslâm’ın terörle özdeşleştirilmesi, “ılımlı İslâm”, “siyasal İslâm” gibi nitelemeleri ve projeleri yine bizzat Batılılar geliştirdiler.

Hadisleri tartışmaya açarak, Hz. Peygamber’in (sav) konumunu sarsma projesini önce iki asır evvelinden Batılı akademide, sonra da medya üzerinden bütün dünya ölçeğinde Batılılar bir proje olarak yine Batılılar geliştirdiler.

Mezheplerin tartışmaya açılması projesi de yine önce Batılı akademyanın, sonra da Batılı medyanın ve siyasanın geliştirdiği bir projedir.

Hedef: İslâm akîdesini sarsmak, önce Müslüman entelijansiyasının, sonra da Müslüman halkın zihnini çağdaş hurafelerle doldurmak ve yıkmak, böylelikle Müslüman kitlelerin İslâm inançlarını tarumâr etmek!

 

MEZHEP ÇATIŞMASI DEĞİL, İKTİDAR SAVAŞI

Tam bin yıl önce Selçuk çocukları Haçlılarla, Selahaddin çocukları da daha çok Mısır’dan Tunus’a kadar fitneci Şia’yla savaştı.

Burada Şia’yla savaşta, mesele, mezhep meselesi değil, iktidar meselesiydi. Üstelik de Moğol ve Haçlı saldırılarıyla boğuşulurken, Müslümanların birliğinin, dirliğinin önünde takoz gibi duran Şia / Fars tehdidiyle ve fitnesiyle savaşılmak zorunda kalınmıştı.

Ayrıca İslâm tarihinde mezhep savaşı gibi görünen çatışmalar, aslında, temelde, siyasiydi ve iktidar çatışmalarıydı.

 

İSLÂM’I, EHL-İ SÜNNET OMURGA AYAKTA TUTTU

Kritik soru şu: İslâm dünyası, Şia üzerinden birleştirilebilir miydi? En fazla % 10 oranında olan bir aktör, İslâm dünyasını elbette birleştiremezdi!

O yüzden ana Omurga’nın güçlendirilmesi gerekiyordu: İşte Ehl-i Sünnet Omurga, bu hem tarihî hem de akîdevî gerekçelerle tahkim edilmek zorundaydı.

Selçuk, Selahaddin ve Osman çocukları tam da bunu yaptılar: Bin yıl önce, İslâm dünyasını Ehl-i Sünnet Omurga üzerinden akîdevî, fikrî ve siyasî olarak birleştirecek üç sarsılmaz sütun diktiler. İşte bu üç ana sütun, bin yıl İslâm dünyasının iç ve dış saldırılardan korunmasının garantisi oldu.

Bugün de bin yıl sonra yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizinde benzer sorunların yaşanıyor olması oldukça dikkat çekici.

Bin yıl önceki gibi 100 yıldır, Batılıların kuşatması altında İslâm dünyası.

Yine bin yıl önceki gibi, Müslümanların birlik, dirlik ve kardeşliklerinin teminatı akîdevî, fikrî ve siyasî üç ana sütun yıkılmaya çalışılıyor.

Hz. Peygamber’in konumunu sarsacak tartışmalar da, mezhepleri yoksayan tartışmalar da akîdeyi, fikrî temelleri ve siyasî bütünleşme zeminini yerle bir etmekle sonuçlanacak tehlikeli tartışmalar.

Hz. Peygamberi (sav) devre dışı bırakırsanız, din kısa devre yapar: Önüne gelen, dini kafasına göre yorumlar ve ortaya sahte bir din çıkar.

 

MEZHEPLER, DEĞİŞKENLERİN SÂBİTELERİ YUTMASINI ÖNLER

Mezhepleri kaldırıp atarsanız, mezhepsizlik tek din olur: Ortaya kelle sayısı kadar Kur’ân, kelle sayısı kadar İslâm çıkar! Herkes din’e uyacağına, kafasına göre din uydurur. Protestanlığın tarihine bakın göreceksiniz bu ürpertici gerçeği.

Şunu üç temel gerçeği iyi bileceksiniz:

1-Mezhepler, değişkenlerin, sâbiteleri yutmasını önler.

2-Mezhepler, değişkenlerin, sâbite’ler tarafından yorumlanmasını mümkün kılar.

3-Mezhepler, değişkenlerin, sâbite katına yükseltilmesinin önüne set çeker.

 

Özetle: Hadislerin, mezheplerin tartışılmaya açılması, Müslüman toplumlarda Müslüman Omurga’nın çökertilmesini hedefliyor. Müslüman Omurga’nın korunması, ancak akîde, fikir ve siyasî bütünlüğün teminatı Ehl-i Sünnet Omurga’nın korunmasıyla mümkün olabilir.

Ehl-i Sünnet Omurga çökerse, Müslümanların birlik hayalleri de suya düşer. Dolayısıyla tarihin yeniden yapıldığı bir süreçte, Müslümanların tarihin yapılmasında kilit rol oynamaları aslâ mümkün olamaz.

Elbette ki, mezhepçilik yapmayalım. Ama mezhepsizliğin tek mezhep hatta kaçınılmaz olarak din katına yükseltilmesine de aslâ gözyummayalım. Yoksa önüne gelen dini kafasına göre yorumlarve ortada hiç bir muhkem ortak payda kalmaz. Benden uyarması…

Kaynak: yenişafak

 

Konuyla ilgili diğer haberler:

tayyip-erdogan-ne-sii-sunni-mezhepsiz-2

timthumb

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: