ÖLÜM ODASI B7 371 RAMAZAN MÜJDESİ (Salih Mirzabeyoğlu)

ÖLÜM ODASI B7 371 RAMAZAN MÜJDESİ (Salih Mirzabeyoğlu)

RAMAZAN MÜJDESİ

LEVHA: 7 Haziran 2017… Rüya’da bir ses duyuyorum: “Ve melek Resulullah’a dedi: Bu sevinci tekrar yaşayacaksın!”. (Hayran Erdiş)

*

Allah Sevgilisine, bir meleğin verdiği müjdeyi bildiren bir HADÎS: Melek, “Sana müjdeler olsun! Daha önce hiçbir Peygamber’e verilmeyen iki nur sana verildi; biri Fatiha Sûresi, diğeri Bakara Sûresi’nin son âyetleri. Bunlardan okuyacağın her harfe karşılık, sana ecir verildi!”… Burada dikkat çekilen husus, Cebrail Aleyhisselâm’ın tanıttığı o meleğin, bu müjdeyi vermek için indirilmiş olması, bu Hadîs vesilesiyle de, Cebrail Aleyhisselâm’dan başka bir Meleğin de ona haber verebileceği.

*

MAUNET-Yardım. İmdad. Azık. Yol yiyeceği. Allah’ın salih kullarına imdadı, inayeti: 566: SÜRUŞ-Melek. Cebrail Aleyhisselâm… SEYYİD Abdülhakîm Arvasî: 1565: KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN. (Birbirini teyid, Dünya Çapında Bir Hâdise: 1053= 54: Derviş Muhammed-442 mührü… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)… FÜRFUR-Semiz, besili koç. (Baran-Yağmur, rahmet: 254: Baran-İri koç. Güç, kuvvet, esmer, yüksek, ulu, meyve ve ağaçların irisi. Taban izi. Üzüm çubuğu veya sebze fidesi dikmek için açılan çukur… Mürid: 254: Bayram… Selâman-Bir mekân ismi. Büyük ağaç: 181: Vakıa-Rüyâ, düş. Şiddetli hâdise. Meşakkat, çile. Kıyamet. Harb… Kafa-Baş. Zekâ. Anlayış: 1181: Istıfa-Bir şeyin iyisini seçip ayıklama. Seçme. Ayıklama… İbranice, Est Pri-Meyve ağacı: 48.625= 673: Şatranc-ı Urefa’nın 100 Kabı’nın Toplam Ebcedi… Destar-çe-Destimal. Mendil, havlu. “Hırka-i Şerif merasiminde ekabire verilen Destimaller hatırda”; Sekal, “ins ve cin, ziyaret”: 673: Ta’bir-Rüyâ yorma. Mânâsı olan söz. Kavram. Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka mânâya geçmek, intikal etmek. İbretlendirmek, ders almak… Tecris-Doğru fikirli etmek: 673: Mehdî Derviş Muhammed… Lâtince, Taurus-Boğa: 1673: Salih İzzet Erdiş… Sevr-Boğa. Boğa Burcu. “Simya safhası’nda, katılaştırma, pıhtılaştırma”… Fikir Kahramanı: 706: Aksiyon): 566: SANİYE-Dakikanın 60’da biri. (Saniye: Su taşıyan deve)… Süryanice, ŞALİTUTO TABCO-Hükümdarlık mührü: 566: KALEM.

DÜŞÜNCE TARİHİ

LEVHA: 11 Kasım 1984… DİL bahsiyle uğraşıyorum… Dişçi NECAT Sezer’in ablası İNCİ Hanım… Onunla ilgili bir şeyler… İlkokul öğretmenim MUHSİNE Altunbulak… İmtihana girecekmişim; bana, biri teksir, iki kopya veriliyor veya satılıyor… Bir otobüsle ESKİŞEHİR’de, daire çizerek sanki ŞEHİR TURU atıyorum… Çantamı veya başka bir şeyi unutmuşum, aklıma geliyor… Ama tur tamamlanınca, onu orada bulacağımı umuyorum ve teselli buluyorum!

*

FELSEFE TAŞI-Hayatın, ruh özüyle ilgili taşı, sabitleri. (Nun-Kalem. Kılıç. Balık. Bir harf; Allah’ın üzerine yemin ettiği “Nun ve Kalem”, Nun Sûresi hatırda. Da’va Cetveli’nde sayı değeri: 256: Nur-Allah’ın 99 güzel isminden biri. Allah Sevgilisi’nin bir ismi… Nun harfi, Allah’ın Nur ismi, 4. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Simak”a işaret eder; Balıklar. Parlak yıldızlar. İki parlak yıldızdan biri. Bir şeyi kaldıracak âlet’e… Fels-Bakır para, tedavül eden bakır. Pul; köprü. Balık pulu: 170: Lichamelijik-Hollanda dilinde, “Bedenî; yüklenen”… Lâtince, Caminus-Maden: 170: Metranyonuto-Süryanice, “Fikir, düşünce”… Üstadım’dan: “Öteler öteler, gayemin malı / Mesafe ekinim, zaman madenim / Gökte samanyolu benim olmalı / Dipsizlik gölünde inciler benim!”… İnci: Ezel’e teşbih edilir ve İnsan “Ezelî Hayvan”… Moğol dilinde, Ak-Ata sözü dinlemeyen. “İlk dil, ilk insanla vardı ve ilk İnsan, ilk Peygamberdi”; ve O, kendisinden sonra gelen bütün Peygamberlerle birlikte, zamanın muradı olan varlığın kendisi için yaratıldığı son Peygamber’e yol veren; ki, kitabı Kur’ân, O’nun en büyük kelâm mucizesi olarak, “Kâmil ahlâkı tamamlamak için” O’na indirildi. Demek ki asiler, baştan sona “Mutlak Fikir Sabiti” olmayanlardır; kendi reyine inanan, nefsini ve nefsinin türettiklerini putlaştıran: 170: Hakk bin-Hakkı gören. Hak veren. Hakk’a imân eden. Hakk’a inanan… Süryanice, Luqbal Mun?-Kime karşı?: 170: Kuddüs-“Noksandan münezzeh” mânâsında, Allah’ın 99 güzel isminden biridir… Müslîm- İslâm olan, selâmette olan: 170: Kamel-Bitli kişi. “Kâmil kimse, zengin kimse”; zirve Müslümanlarındır… Ufuksuz bir ufuk olarak!): 966: TEMPESTAS-Süryanice, “Zaman”. (Hazret-i Ali: “Zaman, ibret aynasıdır!”… Hayatın ruh özüyle ilgili sabitlerinin “Mutlak” mânâsıyla gösterilemediği yerde, insanoğlunun başıboş arayışlarının bunu vadetmediğini, bütün bir felsefe tarihi göstermiştir!)… Boşnak dilinde, NADATİ-Ümid. “İstikbâl”. (Ezel ve Ebed insanda birleşti; başı sonda ve sonu başta bir iş… İnsandan murad Allah Sevgilisi olduğuna göre? Demek ki İstikbal, İslâmdır, İslâmındır!): 966: KEZAME-İki kuyu arasındaki, birinden diğerine su geçiren kuyular. Terazi ipleri kendinde toplanan halka. (Bu hakikat, inanmayanın da Allah’ın kulu ve Peygamber’in kadrosu olması bakımından, küfrün hakikatinin de, en başta tezkiyesi gereken nefsimiz, İslâm’da olduğunu gösterici. “Nefs muhasebesi”nin ne olduğu anlaşılmalı. Nefsimiz ruhtan gelenlerle “hasselerden-duyulardan” gelenlerin, ikincisini birinciye bağlamak mecburiyeti altındadır; ki, “Adlî Tıbb” mevzuu olarak, terazi iplerini kendinde toplayan halka budur… Varis-Allah’a varis insan ve amellerinin küllî dönüşü varisi, Allah. “Herkes Hak ettiğini alacaktır”: 706: Havk-Halka denilen yuvarlak… Fikir Kahramanı: 706: Aktör-Temsilci. “Eşya ve hadiseyi teshir” için yaratılan insanın, Allah’a Resulü’nün gösterdiği yoldan yüklendiği rol, amel, aksiyon; İslâm’ın ruhunu eşya ve hâdiselerin, –insan ve toplum meselelerinin üzerinde pıhtılaştırma– işini yüklenen… Lâtin dilinde, Auctor-Yazar, tarihçi; gelmiş geçmiş, olan, olabilecek olan herşeyi araştıran, akıl veren, harekete geçiren, destekçi, lider, etkili insan, model, örnek, ata; mânevi rehber, soy kurucu, inşaatçı, inşâ eden, yapan kişi: 619: Büzürgmeniş-Yüksek fikirli, fikirleri değerli olan. “Şeyh Büzürg namıyla da anılan, Seyyid Taha Hazretleri hatırda”… Lâtince, Quis?-Kim?: 82: Derviş Muhammed Semerkandi… Lâtince, Quinto-Beşinci: 477: İzzet-Bir kimse “zelil” iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyadelik ve üstünlük. Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan… Zel harfi, Allah’ın “Müzill-Zelil kılan, uzağa atan” ismi, Hayvanlar mertebesi, Kamer menzillerinden Sa’du’l Suud’a işaret eder; Derece almak. Mübarek. Mübarek yıldızlara… Simye-Simya. Hamse. Âta: 121: Elif-Allah’ın mertebesiz ve menzilsiz ismi… Hamse-Beş. “Zikir harfi He”: 705: Habnâme-Rüyâ kitabı… Rüya: 217: Diber-İbranice, “Kelime”… Süryanice, HLAM-Rüyâ görmek: 76: Quimico-Portekiz dilinde, “Kimya, kimyacı”… Boşnak dilinde, Zajedno-Beraber: 76: Usiya-Süryanice, “Cisim”… Gayn harfi, Allah’ın Zâhir ismi, Küllî Cisim mertebesi, Kamer menzillerinden “Re’su’l Cevza: Resen hareket eden ikizler”e işaret eder… Lâtince, Vis-Rüyâ. Kuvvet: 76: Vis-Balık. “Kalem. Kılıç. Nur”… Balık Burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri Ayaklar, Simya safhasında “Yansıtma”; Hâdiseye yanaşan insan şuuru… Rüyâ: 217: Yaqar-Süryanice, “İzzetlemek”… Süryanice, Davro-Rol: 217: Corpo-Portekiz dilinde, “Beden”; Kalb… Te harfi, Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, kısan, kısaltıcı” ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden “Kalbe” işaret eder… Kalb; zâhiri, içinde bulunduğumuz âlemin toplamı bedene, bâtını mavera âlemine bakar… İspanyolca, Cuerpo-Beden: 2218: Derviş Muhammed Semerkandi-442 mührü. “Büyük ebcedle”… Hall ü akd-Müşkül meseleleri ve işleri halledip neticeye bağlama. Çözme. Düğümleme. İdame etme: 218: Sumsumo-Süryanice, “Psiko terapi”; ruhî tedavi, insanı tanıma… Hadîs: “İlim, dini ilimler ve Tıbb ilmidir!”… Kâinat, insanda toplu olarak, Mavera’nın misâlidir; ruh, kalbte “nasılsız ve niçinsiz” sabitlenir. Nasıl ki, gözden mahrumluk, gösterdiğinden de mahrumluktur, bu malum üzere Kâinat ilimlerinin bir kıymeti vardır. Buna mukabil, kendi kendinden ibaret kalacak böyle bir nefs ilmi, asıl malum olan Ruh ilminin hakikatine, Allah ve Resûlü’ne bağlanmadığı zaman, gerçek bir, “Kendini bil”e erişemez ve semirmeyi gelişme sanır. Gaye hep ötelerin ötesi olan “İslâm kalbin yoludur” hakikatinde… İş, Dünya ve Ahiret, Şeriat ve Tarikat yolunun birliğini sağlamada… O, “Mutlak Tevhid mümkün değildir!” hakikatince, ezel ve ebed yolu, insanın hayatının Bâki olduğunun teminatı idrakindedir; İdrak’ın aczini bilmenin, bir ilim olduğu sırrında. Akıl, kendi kendini öldürmeye memurdur ve “akl” olanda, o ruhîlik sırrına ermiş olandır!)… KONFERANS TARİHİ-Üstadım’ın, Eskişehir’de verdiği konferans: Yolumuz, Hâlimiz, Çaremiz: 1966: SEYYİD Abdülhakîm Arvasi + NECİB Fazıl Kısakürek + İZZET Erdiş. (Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek: 1983: İzzet Erdiş)… ZILALE-Gölgelik. “Ayna”: 966: TŞACESRE-Süryanice, Ondokuz. “Dişil”. (Hedî-Mürşid. Boyun; hareketin azalması, aklın eksilmesi ve rûhîye tebdil olması, tasarrufu mânâsında. Atalet, vücudun tamamı, güzelliği: 19: Evhad-Vâhid. Tek… Hayic-Hayran, âşık. Mest olmuş deve, kurbanlık nefs: 19: Dehy-Kişinin fikir ve ferasetinin isabetli olması… Süryanice, Farfluto Hraz-Kanat takma: 1019: Teoruto-Süryanice, “Fizik Ötesi”; Mavera-üt Tabia, nefsin fizik ötesi tabiatı, seciyesi… Arnavutça, Quaj-İsimlendirmek. “Âyet meâli: Allah, Adem’e bütün isimleri öğretti!”: 1019: Repercutere-Lâtince, “Yansıtma”; İnsan, dil aracılığı ile hakikatleri birer kavram yaparak onları idealleştirmenin yolunu bulduğuna göre, bir davaya nisbetle isim, hakikatlerin sıralandığı fikir tepesinin ifâdesi ve kabartması olmalıdır… İbda-Hakk’ın Hak üzerinde kaimliği idealine misâl, ismimiz: 78: Hakîm-Herşeyi yerli yerince eden Allah’ın 99 güzel isminden biridir. Varlığın hakikatiyle muttasıf olmanın Mutlak Kemâli olan Allah Sevgilisi’nin bir ismi… Ve Seyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”… Büyük ebcedle, Hakîm: 450: İmam-ı Rabbanî)… Süryanice, STACESRE-Onaltı. (Lâfza-Bir tek kelime: 1015: BD-İBDA… Lâfza-Bir tek kelime: 1015= 16: Bü’bü-İzzet, kerem. Faal, balta sapı. Zeyrek akıllı, zarif kimse. Hakîm. Seyyid. Çok kıymetli ve değerli şey. Gözbebeği… Yevmiye: “Bir tek söz beni fetheder!”… Boşnak dilinde, Pacet-Mühür: 16: Oy-Moğolca, Yansımak): 2966: MEHDÎ Necib Fazıl Kısakürek + SALİH İzzet Mirzabeyoğlu.

*

FATİH Sultan Mehmed İlkokulu: 928: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu. (Yevmiye: Üstadım’ın, “Salih” ve “İzzet” isimlerinden en çok hangisinin kullanıldığını sorması üzerine, İlkokulda “Salih” ismimle tanındığımı söylüyorum!)… HAYSİYET-İtibar. Şeref. Değer. Kıymet. Derece. Mesned. Mertebe: 928: RİBİCOYAY TARFE-Süryanice, “Dört Yapraklı”; yonca. Murad. (1928 senesi, harf inkılâbının yapıldığı ve Cumhuriyet sonrası nesillerin, “eski harfler ve yeni harfler” ayırımında nesil farkının kabul edildiği çizgidir… Ve yerim: “Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu”. İmza: 28 Şubat 1982 —Necib Fazıl Kısakürek… Yevmiye: “Allah izin verirse, Büyük Mustaribler diye bir eser daha yazmak isterim. Bunun Doğu’dan ve Batı’dan olması lâzım!”…Alt başlığı “Düşünce Tarihi’ne Bakış” isimli “Büyük Mustaribler” isimli 4 ciltlik eserim… Büyük Mustaribler: 2625: Mehdî Esseyyid Abdülhakîm Arvasî. “Üçışık”… Süryanice, Hato Metharğonuto-Yeni Devir: 2625: Bet Arke-Süryanice, “Kütübhâne”… İbranice, Est Pri-Meyve ağacı: 48.625: Şatranc-ı Urefa’nın 100 Kabı’nın Ebced Toplamı… Büyük Mustaribler: 7625: İdiyogoluto Of Gavno-Süryanice, “İdeolocya ve İhtilâl”… Mütevaffık-Muvaffak olmak. Başarmak: 626: Dhjetor-Süryanice, “On yıllık”… Yevmiye: “10 sene önce gelseydin başka olurdu, benim daha dinç olduğum bir zamanda!”… Süryanice, Maktabzabnoyo-Tarihî: 1625: Lbido Yasifuto-Süryanice, “Yoğun Bakım”… Arnavutça, İdentifikim-Hüviyetini tesbit etme: 4631= 635: Derviş Muhammed-332 mührü, en büyük ebcedle)… MUHSİNE ALTUNBULAK. (Muhsin: Sayı. Sayma. “İsim koyma”… Altunbulak: Altunpınar): 1398: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ-332 mührü… ŞEHİR TURU-Zuhur tamlığı, tamamlık: 1127: VİSAL-Vasıl olma. Sevdiğine ulaşma. Ayrılıktan kurtulma.

ARAM

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

Şatranc-ı Urefa’nın 47. Kabı, ARAM-Çölde, sahrada konulan hususi nişan: 242: ARAM-Durma. Dinlenme. Yerleşme, rahat etme, karar kılma. Eğlenme. (Aramgâh-ı Ebedî-Ebedî olarak dinlenecek yer, sonsuz olarak rahat edilecek yer, mezar: 285: Hüri’-Bit. Zirve. Şahika… Aramca-Aramce: Aramî dili. Sami dil ailesinin, Kuzey Batı grubunda bulunan bir dil; Suriye’nin eski ismi Aram kelimesine izafeten bu isim konulmuş. İlk kaynak, M.Ö 2000 senesinde Suriye’de bulunmuş ve M.Ö 1000 senesinde, Mezopotamya’da Babil ve Asur devletleri bölgesinde, Akadça’nın yerine kaim olarak benimsenmiş. M.Ö 6. asırda Pers İmparatorluğu’nun resmî dilidir. Aynı dönemde, İbranice yerine günlük konuşma ve yazı dili olarak Yahudilerce de kullanılmış. İsa Aleyhisselâm’ın Ana Dilidir; Hristiyanların da. İslâmiyet’in yayılmasıyla yerini Arabça’ya bırakmıştır. Günümüzde Aramca’yı, 2 milyon kişi kullanmakta ve Urfa lehçesinden türeyen, M.S. 2. asırdan itibaren Suriye Alfabesi “Estrangelo” ile yazılan lehçesine “Süryanice” ismi verilir… Aramî-Çölde, sahrada konulan hususî nişana âit: 252: Moro-İspanyolca, “Doğu ve Batı”… Süryanice, Raqmo-Sayı. “İsim”: 252: Kumandan… Estrangelo-Süryanice: 1739= 740: Mütefekkir… Süryani: 331: Ukaykan-Karınca… Üstadım’ın “Çocuk” isimli şiirinden bir beyit: “Karıncaya göz atsa –niçin, nasıl?– ve hayret!”… Şükuh-Azamet, ululuk ve celâl. “Serî idrak”: 331: Ammuriyye-Bayındırlaşan yer. “Amur: İki diş arasındaki et, ekl, ek yeri, akl, ip, zamanın maksatlılığı, beka”… Sürriyye-Sahibi tarafından başka yerde oturtulan cariye. “Galibine tâbi, cârî, yürürlükte olan alıcı”: 285: Hüri-Bit. Zirve. Şahika… Levha: Kasım 1995… Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin eseri… “Bit veya Pire hakkında ilk defa yazan odur!” diye beni kasteden bir cümle görüyorum… Süryanice, Siqumo-Tarih: 127: D’lo Skolo Maşlmono-Süryanice, “Bomboş Devir”… Yevmiye: “Bomboş bir devirdeyiz!”… İbranice, Magen Davidi-6 Köşeli Davud Yıldızı. Kalkan. Korunma. Süleyman Aleyhisselâm’ın mührü mânâsına da gelir: 92 + 1037=1127: Misbeke-Maden eritilip dökülecek yer… DAVUD-Kendisinde Vücudî hikmet ve Kâmil Hilafet sırrı tecelli eden Peygamber’in ismi. “Kur’ân’da bildirildiği üzere, demiri ilk eriten ve zırh yapan”: 15: BD-İBDA… Süryanice, D’lo Skolo Maşlmono-Bomboş Devir: 1127: Ezel-i Muhammed… Boşnak dilinde, İsus-İsâ Aleyhisselâm: 1127: Diyalogus-Süryanice, “Piyes”… Ül’üban-Oyuncu, aktör: 154: Mehdî Muhammed… Besmele: 1137: Mektubat-ı Rabbanî-Mehdi’yi Hamil On Süvari’nin başının eseri)

*

ARAMÎ-Süryanice’nin, bir lehçesi olduğu dil. (Levha: 21 Nisan 1986… Zey-âb, “21 defa yaz, sonra şehid mi ne olursun!” diyor… Bunu söylerken uzattığı, bir boşanma kâğıdı… Guşadnâme: Boşanma kâğıdı. Padişah Fermanı… Talak: Boşanmak. Bağlı olan bir şeyi çözmek… Talak: Atın sıçrayıp kalkması… Süryanice harflerin onlara mahsus ebced değerlerinin toplamı: “Süryanice alfabede 22 harf var. Elif harfi Allah’a işaret ettiği için, mertebesiz ve menzilsiz. Aynı harfin tahfifi hemze, bütün harflerin Mertebe ve Menzilleriyle ünsiyet hâlinde olduğu için, bir nevi o harfler onun kendi menzillerinde temsilcisi, tekrarı; yâni 21 mertebe ve menzil: 1495= 496: Derviş Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Arab harflerinin ebced değerleri toplamı: 5495= 4496: Derviş Muhammed-442 mührü “En küçük ebcedle”… Li Küllî Emrin Fehim-Küllî işlerin anlayışı. “Li: İçin demek. Harflerin toplam ebcedi: 1000: Elf-Hemze. 1000= 1: Elif. Yani, Allah ve Resûlü için”: 496: Li Malik Emrin Fehim): 252: FALSEF-Süryanice, “Tefekkür Etmek”. (Süryanice, Metbasyono-Zelil. “Kul”: 576: Mestabyo-Süryanice, “Rağbetli”… Finlandiya dilinde, Dikevslaa Ketiede-Adlî Tıbb: 576: Beşronoyo-Süryanice, “Cismanî”… Süryanice, Mestabyono-Lâtif. “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, Cinler-Gizliler-Gizlilikler mertebesi, Kamer menzillerinden Öne Alınmış Takdim’e işaret eder”: 576: Müselsel-Ebedî, daimi, sonsuz, ömrün sonundan sonra da!)… Süryanice, RAQMO-Yazı. Kitabet: 252: RAQMO-Süryanice, “Hükümdar”.

*

Davut Yıldızı Hakkında Bir Not: Bir İslâm simgesi… (Bir İslam simgesi: Davut yıldızı Sahip çıkılmamış, bize ait olduğunun dahi farkında olmadığımız bir değerdir; Davut Yıldızı… Bugün İsrail Devleti’nin bayrağında bulunan altı köşeli yıldızın adı Davut Yıldızı ya da İbranice adıyla Davut’un Kalkanı’dır. Hazreti Süleyman Aleyhis Selam’ın mührüdür. Hazreti Süleyman bu mühür ile rüzgâra hükmederdi. Peygamberlerin değerlerinden bir tanesi olan bu yıldıza Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük önem vermiş ve sahip çıkmış olmasına rağmen o büyük devletin devamı niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti hiçbir değer olgusu içerisinde kullanmamıştır. Hoş Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir manevi değer taşıyan mimari eserin inşa edilmemiş olması da ülkemizin maneviyatımıza ne kadar önemsiz bir gözle baktığının da ispatıdır. Özeleştirilerimizi sonraya bırakarak değerimizi anlatmaya devam edelim… Davut Yıldızı: Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü ve en büyük denizcilerinden bir tanesi olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağında da yer bulmuştur. Bu sebepten dolayı birçok kişi Barbaros Hayrettin Paşa’nın locaya kayıtlı olduğunu söylemiş, hatta sancağın müzedeki sergisinin altındaki açıklamasında da bu şekilde yazılmıştır. Oysa Barbaros Hayrettin Paşa Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in sünnetine tam bir uyum içerisinde İslam yolunda savaşmış bir amiraldir. Milli değerlerimiz; bazı kimselerce bilerek veyahut bilmeyerek yıpratılmasıyla, araştırmacı ve okur olmayan bir toplum olmamızın da etkisiyle yok olmuştur. Davut Yıldızı sadece Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağında değil birçok Türk ve Müslüman devletin sancağında da yer bulmuştur. Bunlara örnek olarak; Candaroğulları Beyliği Sancağı, Teke Beyliği Sancağı, Karamanoğulları Beyliği Sancağı sıralanabilir. Bunların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu yaptığı camilerin motiflerinde de Davut Yıldızını kullanmıştır ki buna en büyük örnek olarak; Sultanahmet Camii, Üsküdar Yeni Valide Camii, Edirne Selimiye Camii, Beyazıt Camii gösterilebilir. Bu işaretin camii mimarisinde yer alıyor olması akıllara; “Buraları da masonlar yapmış, yapanlar locaya kayıtlıymış, gizli mesajlar veriliyor.” Gibi düşünceler getirmemelidir. Çünkü sahip çıkmadığımız bu değer aslında İslam için saygın olan bir peygamberin simgesidir. Davut Yıldızı’nın İsrail Devleti’nin bayrağında yer alıyor olması, o değerin onların bir değeri olduğu anlamına gelmez aksine Davut Yıldızı kimsenin şahsi malı değildir. Hazreti Süleyman Aleyhis Selam efendimize saygı ve hürmeten sahip çıkmamız gereken bir İslam Simgesidir.

DAVUT YILDIZI BULUNAN BAYRAKLAR 

Barbaros Hayrettin Paşa Sancağı

Candaroğulları Beyliği Sancağı

Karamanoğulları Beyliği Sancağı

Teke Beyliği Bayrağı

Engin Dinç / Kaynak: http://blog.milliyet.com.tr/bir-islam-simgesi—davut-yildizi/Blog/?BlogNo=396198)

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: