ÖLÜM ODASI -b yedi- SALİH MİRZABEYOĞLU: İTHAF (ŞEHİTLERİMİZİN İLHÂMİYLE)

ÖLÜM ODASI -b yedi- SALİH MİRZABEYOĞLU: İTHAF (ŞEHİTLERİMİZİN İLHÂMİYLE)

KUR’ÂN’ın 30. Sûresî…  1. Âyet: Elif / Lâm/ Mim… 2. Âyetmeâli: (Kitab ehli) Rumlar, (kitabsız Farslar tarafından) mağlub edildiler… 3. Âyetmeâli: O–Rum diyarına göre– Mekke toprağına yakın yerde. Ama onlar mağlubiyetlerinin ardından yakında (Farslara) galib geleceklerdir… 4. Âyetmeâli: (Üçle on arası) birkaç sene içerisinde bunların galib olmalarından önce de, bundan sonra da bütün işleri Allah’a âittir. İşte o gün mutlaka sevineceklerdir… 5. Âyetmeâli: Allah’ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. AZÎZ de RAHÎM de ancak odur… 6. Âyetmeâli: (Rumların galib geleceği ve müminlerin sevineceğiyle alâkalı haber) Allah’ın vaadi olarak, yerini bulacaktır. Allah sözünü bozmaz, velâkin insanların pek çoğu bilmezler.

l

MAHMUD Efendi Hazretleri’nin, KUR’ÂN-I MECİD VE TEFSİRLİ MEÂL-İ ÂLÎSÎ’nden: Ehl-i Kitabolan Bizanslılar’la ateşperest Farslar arasında yaşanan savaşlarda, müşrikler kendileri gibi kitabsızMecusîler’ingalib gelmesini, Müslümanlar ise Ehl-i Kitab olan Rumlar’ınyenmesini temenni ediyorlardı. Şâm arazisinin Arab ve Acemtoprağına en yakın bölgesi olan BUSRÂ yöresindeki kamplaşmalarında Rumlar yenilince, Müşrikler, “Bizim gibi kitabsızlar sizin gibi kitab ehlini yendikleri gibi, biz de sizi yeneceğiz!” diyerek sevinçlerini açığa vurunca Müslümanlar üzüldüler. Bunun üzerine Allah-u Te’âlâ bu âyetleri indirerek mağlub olan Ehl-i Kitab’ın 10 seneye kalmadan galib olacağını haber verdi. O zaman iç ve dış savaşlarda çok zor duruma düşmüş ve hazinesi tamamen boşalmış olan Bizans’ın bir daha toparlanıp savaş kazanması hiç düşünülecek bir şey değilken, bu gaybî haberin 7. senesi bu mucize gerçekleşerek Rumlar Farsları mağlubiyete uğrattı… Tefsirlerde rivayet edildiğine göre, bu vaadi duyan Ebu Bekr-i Sıddîk (R.A), Mekke Kâfirlerine “Kardeşlerinizin galibiyeti ile sevindiniz ama, çok sevinmeyin! Zirâ Allah Resûlü’nün bildirdiğine göre, Rumlar Farsların tamamını yenecektir!” dedi. Bunun üzerine müşriklerden Übeyhibn-i Halef kalkarak, “Yalan söyledin! O zaman bir süre tâyin et, seninle 10 devesine iddiaya girelim!” deyince, Hazret-i Sıddîk 3 sene şartını ileri sürdü ve kabul etti. Sonra Allah Resûlüne haber verince, OÂyet-i Kerime’de geçen BİD’ kelimesi 3 ile 10 arasında kullanılabileceği için, “Sen süreyi de, deveyi de arttır!” buyurdu. Ebu Bekr-i Sıddîk’in geldiğini gören Übeyh, ondan kefil istedi, o da oğlu Abdullah’ı kefil gösterdi. Sonra BEDR Savaşı’na tesadüf eden günlerde Rumlar’ın Farsları yenmesiyle bu mucize gerçekleşti. Uhud’daResûlullah’ın eliyle aldığı yara neticesinde Übeyh geberince, Ebu Bekr-i Sıddîk (R.A), onun varislerinden yüz deveyi tahsil edip Resûlullah’ın emri ile fakirlere verdi… (BİR NOT: “Düşmanı yenmek için, Rum Sûresi okunmalı!” denmiştir.)

l

RUM SURESİ’nin 1’den 6’ya Kadar Olan Âyetleri’nin Toplamı: 12407: DABBE(T)-Yürüyen mahlûk. Debelenen. “Kıyamet âlâmetlerindendir!”… BED’ET-Başlangıç: 407: EL-KARİA-Kıyamet… RUMÎ Mehdî Muhammed: 407: PACET-Boşnak dilinde, “Mühür”… Süryanice, HEFRO-Maden: 292: HEFRO-Süryanice, “Maden ocağı”… KÂN-Maden ocağı. Kuyu, kaynak. Derinlik. Bir şeyin menbaı. Bir keyfiyetin bol olarak bulunduğu yer: 71: LÂM-Lâm harfinin büyük ebcedi… DA’VA cetvelinde Lâm harfi, Allah’ın LÂTİF ismine işaret eder… BE harfi, Allah’ın LÂTİF ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi ve Kamer menzillerinden “Mukaddem min’eddelâl”e işaret eder; Öne alınmış TAKDİM’e… KKM-Kaptan Kusto Müslüman: 240: RUM… ŞAM-Akşam. Güneşin batması. Garb, batı. Gözyaşı. Dua, icra. Gafur. Yengeç. Arabça’da Yemen sağ taraf demek olduğundan, sol taraftaki ülkeler “Şâmi, Rumî”, sol diye anılır. Şâm ve Rum, İslâm’ın yayılışında stratejik fetih alanlarıdır: 341: ŞÂM-Koklayan, koku alan. Burun. Uç, ileri. Vucuttaki benler. Dehliz. Dil, kalb. Kabul edici nefs örtüsü… Arabça, ANAZOLU-Eski merkezinin ismi, Kıstantinepolis: 1887: TEFTO-Süryanice, “Nokta-Fetih sonrası İstânbul”… Süryanice, MATKULTO-Kab. “Kürsî, Arş”: 983:RMO KİRAT İDO-İmzalamak… ABDÜLHAKÎM MÜHRÜ: 429: MUKADDİM MÜHRÜ. (Mukaddim-Takdim eden. Öne geçiren. Cüretli, çeri kimse: 184: Kandal-Büyük başlı. Üstadım’ın Bahriye Mektebi’ndeki lâkabı)… RUMSûresi’nin 1’den 6’ya Kadar olan âyetleri’nin Toplamı: 12407=419: ETEDBAH-Şehîd… METRİS: 710: ŞEHÎD Ünsal Zor-Vesile. (1999’da Metris’te Sancar Kartal, Bandırma’da Hasan Meriç’in şehadetini anmaya!)… RUM Sûresi, 2. Âyet ebcedi. (Üstadım’dan: Bir sır ki âşikâre / Avcı yenik şikâre / Yalnız yalnız sabırda / Çaresizliğe çare): 1709: ŞABTO-Süryanice,  “Â’sa” – Yolu vazıh kılan cümle şehîdlerimiz. (Malik-Sahib. Mülk sahibi. Allah’ın 99 güzel isminden biri: 1089: Derviş Muhammed Mührü. “Büyük ebcedle”… Bulan-Tuva Lûgatı’nda, “Mus. Ceyl”: 89: Efza-Arttıran, çoğaltan)… ELİF-Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel yaratıcı” ismi, İlk Kalem mertebesi ve Kamer menzillerinden “Seretan, Ceyl, Yengeç / Nath-Tos vuran, başvuran” mertebesi ile ilgili… VESİLE-Vâsile. Sebeb. Fırsat. Elverişli durum. Kendisi ile başkasına ulaşılan şey. Cennet’te bir menzil ismi. “Son SahabîAmribn-i Vâsile Hazretleri hatırda”. (Âyetmeâli: “O’na yakîn olmanızı sağlayacak vesileyi isteyiniz!”… Hadîs: Vesileye sarılınız!): 111: SAHABÎ… MİM-Bir harf. (Allah’ın Cami’ ismi, İnsanlar mertebesi, Kamer menzillerinden “Fer-ülMuahhar”a işaret eder; Sonraya bırakılmış, ahir… Ha harfi, Allah’ın Ahir ismi, Heba mertebesi, Kamer menzillerinden Deberan’a işaret eder; Boğa Burcu’nda yer alan 5 yıldıza): 40: DELV-Kova. 12 Burçtan birinin ismi. (Rüyâm’daMuhib Efendi’nin Üstadım’a söylediği: “Nuru kalbinden kovayla çek!”… Kova Burcu, unsuru Hava, tabiatı Sıcak-Nemli, türü Sabit, yıldızı Zuhal, vücutta tesir yeri Bacaklar-Ayak bilekleri, simya’da Çoğaltma safhası… Nur: 256: Rumî-Anadolu. İmkânlar ülkesi!)

 

TÂBİRE SIZAN

 

LEVHA: 1 Ocak 2004… ResulullahEfendimiz’i, sadece gözlerini görüyorum, Bir sürü şey anlatıyor ve Kumandanımız’ıkasden, “eğer o bunları işitseydi çok sevinirdi; ama sen bunları unutacaksın!” buyuruyor. Ben müthiş telâşlanıyorum ve hemen yanımdakilere unutmadan anlatmak için çırpınıyorum. Ama uyanınca unuttum! —(İstihareci)

l

NİSYAN-Unutmak. “Saklamanın başka bir biçimidir!”: 171: İNAN-Atın dizgini. “Yönlendiren”… AYN-Göz. İdrak. Bir şeyin en iyisi. Eşyanın hakikati. Muayene etmek: 130: FELEK-Gök. Gök katı. Devir. Tali’, baht. Dünya; âlem. Yuvarlak kütük. Cezl. “Hattab”… KUL-“De, söyle, bildir!” meâlinde emirdir. (Abdullah: Allah’ın kulu… Abâdile-Abdullah isimliler: 1112: SALİH İzzet Erdiş): 130: NİGİN-Hatem. Mühür. Yüzük… MEDMA’-Ayn. Göz. Gözyaşı. “Garb. Şâmî. Rumî”: 154: MEHDÎ MUHAMMED… RUM Sûresi’nin 3. Âyeti – “O Mekke toprağına yakın yerde.” Ama onlar –Rumlar– mağlubiyetlerinin ardından kitabsızlaragalib geleceklerdir: 3639=642: KOKALTO-Süryanice, “Nokta”. (Şâmî: Yüzde ben, benek. Nokta. Rumî. Batı)

 

BERZAH

(HÜKÜMDAR MÜHRÜ)

 

LEVHA: Ocak 2005… Elimde beyaz bir dosya kâğıdı var. Sahibini görmediğim bir ses, kâğıdı kastederek, “bu kilo aldırır!” diyor… Mektubat-ı Rabbanî’yi kastederek de “bu da manevî kilo aldırır!” diyor! Ahmed Ustaosmanoğlu Hocaefendi: “Bu rüyâ, ikisi istihare olmak üzere üç defa görüldü!”… Mahmud Efendi Hazretleri’nin hem amca hem de teyze oğlu,  çocukluktan arkadaşı ve müridi AhmedHocaefendi’nin yaptığı istihare, “Berzah-Bütün Dalların Birleştiği Kök’e” isimli eserim hakkındadır!)

l

Süryanice, SELDO-Sayfa: 71:  ELİF /LÂM /MİM. (Rum Sûresi’nin başındaki mukattaa harfleri)… Süryanice, FATO-Sayfa: 486: DERVİŞ MUHAMMED 442 mührü. “En küçük ebcedle”… DERVİŞ MUHAMMED 442 mührü: 1054=55: NECİB-Asil. Soylu. Allah Sevgilisi’nin bir atının ismi. “Üstadım”. (Muhyiddin-i Arabî Hazretleri: “Hikmet, atın ağzındaki gem gibidir!”…  Atı yönlendiren ip veya kayıştan dizginin iki ucunun bağlandığı atın ağzındaki demir çubuk; gem… “Ata gem vurmak”; yola çıkmak üzere, yola çıkmak… Üstadım’dan: Ben bir atım, iradem,elinde bir sicimin / Bir çocuk oyuncağı, ucunda bir sicimin!)… DAMGA-Mühür. Tab eden, tab olan: 1055: MEHDO-Tez.

l

Süryanice, VARQO-Sahife: 218: HAYR… Tuva Lûgatı’ndan, EZİR-Kartal. (Nesre: Kartal, akbaba… Kamer menzillerinden Nesre; Kürsî mertebesi ve Allah’ın “şükürleri kabul eden” mânâsındaŞekür ismi ile ilgilidir!): 218: EZİR-Ecir… Süryanice, CEQARBO-Akreb: 2218: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü… TIRS-Kâğıt, sahife: 269: ORUNO-Süryanice, “Tabut”. (Ölü nakline mahsus sanduka. Kova. Berzah)… Süryanice, CESRO-On. Onlu.(Aşr-On. On adetin birini almak: 570: Allah Sevgilisi’nin doğumu… Şer’-Emir ve nehy gibi hükümleri vazetmek. Bir işe başlamak. Dalmak. Zâhir etmek, göstermek: 570: Sistem… Şi’r-Anlama, idrak. Şiir: 570: Tekammül-Bitlenme. Zirveleşme): 270=1269: BAYRAMİYE-Bayramlık. Bayram tebriği. Bayram hediyesi. “Hacı Bayram Veli’nin Milâdî 1400’lerde kurduğu tarikat”… Süryanice, RİŞ FATO-Sayfa: 1997: TİBOLOYO HUDO ŞARBO-“Dünya Çapında Bir Hâdise”.(KKM’nin alt başlığı.)

l

RUM Suresi’nin 4. Âyeti-(Meâli: “Üçle On arası” birkaç sene içinde bunların galibolmalarından önce de, sonra da bütün işleri Allah’a âittir. İşte o gün mutlaka sevineceklerdir): 3143: DUFNO-Süryanice, “Tabut”. (Berzah isimli eserimin yazılışı süresinde yapılan istihare Ocak 2005’de,  aynı senenin Temmuz 5’inde, “mevcut Telegram’ı şiddetlendirmek üzere” hücreye alındım. Şükür ve gurur: Çaput tiplerin en şiddetli Telegramdemlerinde, Berzah isimli eserimi tamamladım. Cezaevi’nden çıktıktan sonra, aynı senenin –2014’ün– son gecesi bir mucize: Mührü bulmam!)… RAHMAN Sûresi’nin 19. Âyeti-(Meâli: Allah iki denizi salmış birbirine kavuşuyorlar): 1145=146: MUSA-Vasiyet olunan. Menfaat. (Nı’me: Mal. Sanat. Marifet… Mühür ve temsil ettiği mânâ!)… BESMELE. (Süryanice, Baş’meD’moryo-Bismillah: 1614: Büyük Doğu Takdim-i): 137: KIBLE… Süryanice, TAŞCİT HAYE-Biyografi. Kafa Kâğıdı. KKM: 1138: BUHONO MUHO-Zihin Kontrolü… MEKTUBAT-I RABBANİYE: 1137=138: SÜLEYMAN MAHZUMOĞULLARI.

 

ÂŞİKÂRE OLAN

 

LEVHA: 11 Ekim 1988… Babama fikrî birşey anlatıyorum ve muhtemel muhalefetini peşinen kırmak ister bir şekilde, “Yâni iş dönüp dolaşıp BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ davasına çıkıyor; bunu anlıyor musunuz?” diyorum… Babam, beklemediğim bir uysallık ve tâbiyetile ve güleryüzlü bir şekilde cevab veriyor: “Tabiî oğlum! Bu baban öyle bir Rum ki! Hep bunu anlatıyorum!”… Hep “Bütün Fikrin Gerekliliği”ni anlatıyormuş!

l

Süryanice, RAQMO-Sayı. Rakam. Kitabet. Yazı: 252: MRABCO-Süryanice, “Kare. Dikdörtgen”. (Allah Sevgilisi’nin, bir dikdörtgen çizerek, insan arzularını temsil eden merkezden çıkan ve dışarı çıkan çizgi ile onu, bu çizginin üstüne çizdiği çizgilerle insan hayatının kader ve kaza ile geçen ömür safhasını belirtişini, dikdörtgen çizginin de eceli temsil edişini hatırlayınız; hayatın başlangıcı ve kıymeti mevzuu olarak!)… REKAM-Sayıları gösteren işaret. Yazı yazmak: 340: RAKAM-Bütün satıcı, bütün satan… Süryanice, ABCET-Korkutmak, tedhiş etmek, titretmek: 407: RUM Sûresi’nin 1’den 6’ya kadar olan âyetleri toplamı.

l

EZKİYA-Saf. Temiz: 40: EZKİYE-Kürtçe, “Ben kimim?”… DAHİL-Hayrette kalan: 40: HALB-Süt sağmak… LEHİB-Açık yol: 40: CEZL-Kalın odun, tomruk. Sağlam. Metin. Metanet. Güzel ve muhkem fikir. Doğru ve düzgün ifâde. Kâmil…LEBAÇE-Hırka: 1041: HATEM-Mühür. Üzerinde yazı olan ve AbdülhakîmArvasî Hazretleri’ninki gibi mühür yerine de kullanılan yüzük… ÜMM-Ana, vâlide. Asıl, esas. Başlıca olan şey: 41: VALİD-Doğurtan. Baba… SALİH Mirzabeyoğluİbn-i Hattab. (Hattab-Oduncu. Odun satan: 20: Kef harfinin ebcedi. Allah’ın Şekür ismi, Kürsî mertebesi, Kamer menzillerinden Nesre ile ilgili… Muammer Şerif: PTT’ye dayanıklı olması için ilaçlanmış ağaç direk satan birkaç fabrikanın Genel Müdürü): 524: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ-442 mührü. “En küçük ebcedle”… KELİME-İ TEVHİD-Nefy-i İsbat olan “Lâ ilâhe İllallah” lâfzı: 524: HIRKA-İ TECRİT… DEDEKTİF-Hafiye: 524: ŞİHUR-Süryanice, “Nil Nehri”… Süryanice, MAYQO-Nil: 62: MEHDÎ… Arnavutça, NİJE-Bir: 62: MOTO RABTO-Süryanice, “Büyük Devlet”.

l

RUM Sûresi’nin 6. Âyeti. (Meâli: “Rumların galib geleceği ve Müslümanların sevineceği ile ilgili haber” Allah’ın vaadi olarak, yerini bulacaktır. Allah sözünü bozmaz, velâkin insanların pek çoğu bilmezler): 2254= 256: RUMÎ-Anadolulu… Süryanice, HUFNO MCAS-Avuç içi titremesi: 254: BAYRAM. (Levha: 3 Mayıs 1991… Elimde “Mektubat” isimli ve alt başlığı “Bayramlık” olan kalın bir kitab var… Benim eserim imiş ve onun ikinci baskısı imiş!)… MEKTUBAT: 1868: NECİB Fazıl Kısakürek-SALİH Mirzabeyoğlu… BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ: 2154: MEHDÎ MUHAMMED

l

ŞERİF MUAMMER MİRZABEYOĞLU-Ceddi Mahzumoğulları’ndanHalid bin Velid Hazretleri’ne dayanır: 2267= 269: HAYRAN-Takdirkârlığından dolayı şaşa kalmış. Çok takdir etmiş… MECHURİYE-Aşikâre olunmuş, açıklanmış, meydana konulmuş: 1269: MADCO GABORO-Süryanice, “Fikir Kahramanı”.

 

HAKÎM DEVRİ

 

LEVHA: 19 Nisan 1983… Bir bayiin (büfe) önüne geldim… Bayi ve dışarıda duran bir adam… Birden görüyorum ki, özel günlere mahsus büyük puntolar ve siyah başlıklı bir gazete… YENİ DEVİR gazetesine benziyor… Yılana bakarken içimize kurbağa hissi doğması ve o suretin bu mânânın olması gibi, başlıkta içime ŞERİAT doğuyor… Gazeteyi aldım… Bâyi memnun ve mesut… Ben oradan uzaklaşırken, benim hakkımda yanındaki adama muhabbetle, “şunun boyuna bosuna bak; işim olmasa, ben de onunla giderdim!” diyor… Eskişehir’de sokak aralarında dolaşıyorum!

l

KADD-Boybos: 104: ADL-Adalet… KIST-Adalet etmek. Hisse. Nasib. Mizan. Parça parça verilen hediye. “Allah Sevgilisi’nin Ruh-ülKıst ismi”: 3169: RAHMAN Suresi, 19-20. âyetler… ABDÜLHAMÎD-Hamîd’in kulu, başta Allah Sevgilisi. (El-Adl-Allah’ın “bizzat adalet” mânâsındaki ismi: 1135: Mü’min-Allah’ın “emin kılıcı” mânâsındaki ismi. İnanan kul… Allah’tan ne gelirse hamdeden kul, adaletin aslî sahibinin Allah olduğunu bilen kul): 169: KUSTO-Topalak otu. Suadî. “Bekleme müddeti. Bayram”… MUTLAK-Salıverilmiş, ıtlak olunmuş. Serbest. Kat’i. Şübhesiz. Yalnız, tek. Asla bir şarta bağlı olmayan: 179: KI’DE-Halı. Bir oturma tarzı. “Şehîd”… SÜLEYMAN MAHZUMOĞULLARI. (R.A): 2136: MUS-Bıçak. (Mirzabeyoğlu: 1321: Kurtubî-Hâlid bin Velid Hazretleri’nin bir kılıcının ismi)

l

RUM Sûresi’nin Son Âyeti. (Meâli: “Habibim” o hâlde sen sabret. Şübhesiz ki Allah’ın sözü bir hakikattir. Şübhesiz bir inanca sahib olmayan o kimseler, seni hafifliğe sürüklemesin): 3009: İBDA’-İzhar etmek. Bir yerden diğerbir yere –hâle– çıkmak. Yaratmak. İcâd. Numunesizbirşey yapmak… DİH-Köy. Nahiye. 10 sayısı. (Üstadım’dan: Ateş çubuklarla kalbin mühürlü / Bizim köyde ara pörsümeyeni!”… Aşr: On sayısı: 570: Sistem): 9: DAD-Adalet. Hak, doğruluk, insaf. Vergi, ihsan, atiyye. Ömür. Sızlanma. Meşru müdafaa… CEVV-Yer ile gök arası. Gök boşluğu. Fezâ. Ev veya odanın içi: 1008= 9: ZAG-Karga ve kuzgun. “Siyah, ululuk rengi”. (Süryanice, Nacbo: Karga: 62: Mehdî… Süryanice, Qrakso-Karga: 1277: Arvasî… Keraker-Kuzgun, karga: 441: Teslis-Üçleme… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu)

l

RUM SURESİ’nin Son Âyeti: 3009= 12: BDO-Süryanice, “Saçmak”. (Nesre: Saçmak menzili-Mertebesi, Kürsî)… Süryanice, MAŞLMONO MORE ELFO-Müslüman Kaptan Kusto: 1012: HWO-Süryanice, “Ol!” emri… Süryanice, NOMUSO D’TAYOYUTO-Şeriat: 1011: ABCED-Süryanice, “Defetmek, uzaklaştırmak, nefyetmek, olumsuzlama”. (Raqmo-Sayı, rakam: 252: Kumandan)… ABCED-Süryanice, “Geçmek”. (Zekâ, delmek… Mevlâna Celâleddin-i Rumî: Bu taife elini küfre değdirse, Şeriat doğurur. Cahil, elini Şeriate değdirse küfür doğar!)

l

Süryanice, HATO CQULO-Yeni devir: 465= 15: HDO-Bir. Yek. Tek… Süryanice, HATO MENGONO-Yeni Devir: 1568= 20: KEF harfinin ebcedi. (Kürsî: Abdülhakîm Koltuğu)… Süryanice, HATO METHO-Yeni Devir: 870= 78: HAKÎM… Süryanice, HATO METKARĞONUTO-Yeni Devir: 2625= 15: PACAT-Boşnak dilinde, “Mühür”. (Derviş Muhammed-332)… Arnavutça, ÇİPE-Kabuk. (Kuşatan, koruyan, hıfzeden): 15: BD-İBDA-“Zihin Kontrolü”… HATO KRUĞYO-Yeni Devir: 1737= 18: LACTO RUFROFO-Avuç içi titremesi… GIBTA-İmrenme: 1016: ÇÜZ-Kürtçe, “Bitkide yeni sürgün”… HATO KRUĞYO-Yeni Devir: 415 + 1322= 1737: SON DEVRİN Din Mazlumları. “Üstadım’ın eseri”. (Yüklendiğimiz borç)… HALİD bin Velid (RA): 737: MEHDÎ Salih İzzet Erdiş.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: