ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (285) SALİH MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI -B YEDİ- (285) SALİH MİRZABEYOĞLU

BİZİM ECZAHANE

Levha: 9 Mart 1985… Sanayi çarşısında Üstün Bey, bir ECZAHANE açmış… Şerif Muammer de orada… Sahibiyle samimi olduğumuz başka bir Eczahâne var!

*

21 Mayıs 1983… YEVMİYE: Bir Eczahâne’de, her bin 50 gramlık bambaşka ilâçlar taşıyan şişeler arasında biricik vahdet noktası nasıl sadece 50 gramlık kemmiyet ölçüsünden ibaret kalıyorsa…

*

ECZAHANE: 1668: LEŞONO NUĞROYE-Süryanice, “Yabancı Diller”… Süryanice, ŞOQİTO-GöI: 1727: TURKOYO-Süryanice, “Türkçe”. (Levha: 25 Haziran 1985… Sapanca Gölü… Televizyon dizi filmindeki Emniyet Müdür Yardımcısı, Komiser Enrayt ile bir sandaldayız… Ama garib bir şey; Su aygırı’nın çektiği tuhaf bir sandal… Su aygırı’nın boynuzları var… Komiser, suyun içindeki batık şehir enkazını gösteriyor ve “Hind-Çin karışımı bir medeniyete âit şehri araştırıyoruz!” diyor… Göl, Batı ülkesinde… Batı’da Hind-Çin karışımı bir medeniyetin bulunuşuna şaşıyorum… Eski çağlarda… Gölün kıyısında, tarihî binaların enkazı var… Ve yan tarafına uzanmış, büyük bir tepe cüssesindeki muazzam Meryem Ana heykeli… Komiser Enrayt, EBEGÜMECİ dediği MARUL benzeri bir çiçeği koparıyor ve “bunu Büyükannem çok sever, iyi bakar!” diyor… Büyükannesi, Hanife Erdiş, yani babaannem imiş!)… HİND-ÇİN: 122: MUSEVÎ-Hazreti Musa’nın dininden olan. (Avrupa’nın benimsediği Yunan aklının temeli Yunan mitolojisine, Yunan mitolojisinin alt yapısı da tahrif edilmiş Musevîliğe dayanır!)… Süryanice, FELQO-Balta. “Put kıran put; İslâm’a muhatab anlayış, tenzihe teşbih”: 1122: Syomo-Süryanice, “Şehid”… DELAL-İlân edici. Hakka davet eden: 65: NECİB-Asilzâde. Mirza… Süryanice, QETRUNO-Rabıta. (Rüyâ: 217: Rabıta-Rabteden, bitiren. Tertib, sıra, düzen. İki şeyi birbirine bağlayan tertib. Tarikatte, hayâlen Şeyh’ten feyz alma yolları): 1668: SBARTO-Süryanice, “Müjde”… HANİFE ERDİŞ-Babaannem. “Dayısı, Abdülhakîm Arvasî.” (Hanef-İstikamet. Eğrilik: 2136: Süleyman Mahzumoğulları R. A… Hatırlatma: “Hayâlin bir hükmü ve nüfuzu vardır / Mânâ ve suret, bu iki varlık üzerinde de / Uykunun dışında idrak edilemez / Veya suret mertebesinde ortaya çıkmaz / Mertebesi SAD’a hastır / O “gayb”teki suretleri ihata eder / Keyfiyetsizi / Uyku gelir ve sınırlar / Keyfiyet ve kemmiyet ifâde etmek üzere!”… Sad, keyfiyet ve kemiyet’in Hakk’a dönüşü harfidir; mertebesi toprak-ölüm olan… Saydale-Eczahâne: 1138: Mecadif-Sandalın kürekleri… KaIû-Dediler. Onlar söylediler. “Veliler”: 138: Hılk-Hükümdar mührü… Süryanice, Saydloyuto-Eczahâne: 1533: Derviş Muhammed-442 mührü… Erdiş: 506: Sitlo-Süryanice, “Kova”… Vakt: 506: Nakşbend… Muhibb-Seven. Muhabbet eden. Hayrı isteyen. Dost. “Işıklar”: 50: Cezm-Kat’i karar. Yemin. Kararlaştırmak. Kesmek, derinleşmek. Tahmin. Takdir. İlzam. İcabe): 1668: MEHDÎ Salih İzzet-Erdiş. (Salih İzzet: 606: İcraat-Yapılan işler. Tatbikat. Ameliyat… Tare-Defa, kerre: 606: Tegavvür-Derine dalma. Bir şeyin esasını düşünme. Tedbirli olmak. İstikbâlini düşünmek… Şükur-Hacet, ihtiyaç: 606: QTAR-Süryanice, “Rabtetmek”… Şüruk-TuIu’ etmek, doğmak: 606: Kurkur-Büyük gemi… Sefinet-ül Evliya-Evliyalar Gemisi: 1654: Temhir-Mühürleme… Vitr-Tek olan şey. “Vacib-zorunlu” olan, yatsı namazından sonra 3 rekatlı namaz: 606: Cin-Gizliler, gizlilikler. “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi ve Kamer menzillerinden Mukaddem min-ed delâl; öne alınmış delil, Takdim ile ilgili”… Şamşuro-Süryanice, “Cin”: 2854: Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram-Keremli Pirlerin Nazarlarına Görünen… Süryanice, Yaqdono D’men Nafşe-Kendiliğinden yakma: 1612: Tavsfino-Süryanice, “Artık, fazla, kalan, taşan, artı” demek. Harfler ve kelimeler arasına sızan… Süryanice, Metalun-Maden. “Allah’ın Aziz ismi ve Kamer menzillerinden Boğazlayan, Kurban kesen, Yakınlık menzili ile ilgili Zı harfinin mertebesi”. Derviş Muhammed-442 mührü: 3525= 528: Şehîd Taha Cizro + Seyyid Ferhim Arvasî + Esseyyid Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Sahro Hato-Dolunay: 528: Şubhoro-Süryanice, “Azamet”… Süryanice, Şfoğo Da’dmo-Kan nakli: 1447= 448: Ehl-i Beyt)

 

PİR

(KELİMELER ARASINA SIZAN)

LEVHA: 12 Kasım 1992… Rahmetli Adile (Güleray) teyzeme, “Hazret-i Ali’nin Hadîs”i diye, bununla uygun düşen bir durum olarak yeni Hilâl’i, elimde kılıç gibi tutarak anlatıyorum; ve müthiş hislenip ağlayacak gibi oluyorum!

*

EZHER-Ay, hilâl, kamer. Pek beyaz, saf ve parlak olan. Vahşî sığır. (Beyaz renk, Zühre yıldızı ile ilgilidir ve Allah’ın Câmi ismi olan “Hu” zamirinin nuruna işaret eder… Sevr-Boğa Burcu; unsuru Toprak, yıldızı Zühre, vücutta tesir yen Boyun-Ense ve simyada “Katılaştırma” safhasına işaret eder: 706: Fikir Kahramanı – Ve Aktör): 213= 1212: Sahib-i zuhur… İbranice, PÎR-Kuyu, baca, maden kuyusu. (Kuyu: Derinlik… Kamer menzillerinden “Kivan-Dehr’in zımnına” irca olan taşkınlıkların baca delikleri”; “Zübre-Örs, demir dövülen” menzili de denir. Ye harfi, Allah’ın bütün mertebelerde görünen Rabb ismi ve Birinci Sema Tabakası ile ilgilidir… Kan-Maden ocağı. Bir keyfiyetin bol olarak bulunduğu yer: 151: Mehdî Muhammed… Yevmiye: Elime bir genç geçti, Pîr geçti!): 1211 = 212: IHTIRAT-Kılıç çekme. (İbda-İcâd, kemer. Benzersiz oluş. Evvelce bilinmeyen bir şeyi keşfetme. İhtira, berat. Evvelce hiç kullanılmamış tâbir ve maznunlar kullanma. “Süryanice Bedi’ demek olan Hazret-i Ali’nin Celcelûtiyesi”: 78: Hakîm-Her şeyi yerli yerince eden. Allah’ın, Resûlü’nün ve Hüseynî seyyid Efendi Hazretleri’nin ismi… İbranice, Akraw-Akreb: 308: Arvasî… Üstadım’ın “Çile” şiirinden: Akreb, nokta nokta ruhumu sokmuş / Mevsimden mevsime girdim böylece / Gördüm ki, ateşte cımbızda yokmuş / Fikir çilesinden büyük işkence!)… ZIRH-Cevşen. Muharebe elbisesi. (Cevşen-i Kebir-Rivayete göre Uhud Harbi’nde, Allah Sevgilisi’nin çok sıkılması ve zırhının zorlaması sebebiyle Allah’a duası, bunun üzerine Cebrail Aleyhisselâm’ın “Zırhını çıkar ve bunu oku!” diye getirdiği vahy. Allah’ın, “Rahman, Rahîm, Alîm, Halîm, Azîm, Hakîm, Kadim, Mukîm, Kerim” isimleri ve yüz bölümlü, bölümlerde Allah’ın 250 ismi ve 750 sıfatı bulunan Dua. Marifetullah’ta terakki eden bütün ariflerin münacatının fevkinde, elbette emsalsiz, bir Peygamber duası: 591: Müste’min-Emin edilmiş. Emniyete nail olan… Mütedafi’-Düşmanı defeden: 591: İktitaf-Sözün özünü alan… Mef’at-Yılanlı yer. “Maristan-Hastahâne”: 591: Müfe’at-Yılan suretinde âlamet. “Miran-Eczahâne”… Mesna-İkişer ikişer. Derenin büklüm yeri: 591: Lasanî-Tek, vahid. İkincisi olmayan… DAVUD-Kendisinde “Vücudî hikmet ve Kâmil Hilâfet” sırrı tecelli eden ve demiri eriterek ilk zırhı yapan Peygamber. Allah’ın Süleyman Aleyhisselâm’a bağışladığı oğlu: 15: BD-İBDA… İbranice, Avar-Mazi: 208: Arev-İbranice, “Kefil olmak”… İbranice, Arev-Zahmet, çile: 208: Arev-Akşam olmak… Üstadım’ın “Zindandan Mehmed’e Mektub” isimli şiirinden: “Ana rahmi zâhir, şu bizim koğuş / Karanlığında nur, yeniden doğuş / Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş / Sen bir devsin, yükü ağırdır devin / Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!”… İbranice, Anak-Dev: 151: Anak-İbranice, “Gerdanlık”. Itk-ı Süreyya da denilen Kamer menzili. İkişer ikişer dizilen ve ayın geçtiği yerlere yakın görünen 6 veya 7 yıldızdan müteşekkildir; Ayn harfi, Allah’ın Bâtın ismi ve Tabiat mertebesi ile ilgilidir… Anak-Görülen, nazar edilen, “manzur-u nazar”, bedi’, afet, belalı: 151: Mehdî Muhammed… İbranice, Arvit-Akşam duası: 617: Tecrid-Fikirde soya soya derinleşme): 1211: TU’RA-Arabca, “Tura. Mühür”. (Süryanice, Soyumuto-Yazarlık. Muharrirlik. Müellif: 534: Derviş Muhammed-442 mührü)

*

Süryanice, SAMBORE-Hilâl: 1154: MEHDÎ Muhammed. (Mektubat-İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri: 1868: Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Sed Hdode Kotubo-Yanyana muharrir: 6 12: Derviş Muhammed)… İbranice, KADÎM-Doğu. “Yunanca da Doğu, Anadolu’dur” : 154: MEDMA’-Göz. Ayn. Gözyaşı. (Garb-Batı. Akşam. Şam. Sığır derisinden yapılan kova. Kenar. Gözyaşı. Abranî: 1203: Tehabbür-Bir işin esasını bilmek… Gri renk; “abranî-gözyaşı, dua”, renksiz. “Bütün renkleri silen, ak ötesi renk.” Allah’ın “Kahhar” ismi nuruna işaret eder ve Müşteri yıldızının sembolüdür… Eber-Akreb sokması: 203: Mihneka-Gerdanlık. Maktul. “Bâtın”… Bi’r-kuyu. “Maden ocağı. Kan”: 203: Mus’a-Kırmızı küçük meyveleri olan dikenli çalılık… Mirza Mahzumoğulları: 2203: Sabun-Karaçay Malkar lûgatı’nda, “Mühür” demek)… KADEMÎ-Ayakla alakalı. Ayağa mensub. (Rid: Ayak. Kadem… Rical: Önden yürüyenler. Devlet adamları. Mevki sahibleri… Balık burcu, unsuru Su, yıldızı Müşteri, vücutta tesir yeri ayaklar, simyada Yansıtma safhası): 154: ANAYASA. (Başyücelik Devleti)

*

Arnavutça, HENE E RE-Hilâl. (Ay’ın doğumundan ilk üç günü ve 26-27. son iki günü, 5 gün, Hilâl şeklindedir… 27 harften müteşekkil, Süryanice, Croytoburdcomlitoresdorugco-Yama. “Elif harfine kalbolan Kamer menzili harfleri”: 1761: Furkan Sûresi 53. âyet-“Meâli: Allah, iki denizi birbirine salmış kavuşuyorlar. Şu tatlı, susuzluğu giderir, bu tuzlu ve acıdır. Aralarında da, kudretinden bir perde ve birbirlerine karışmayı önleyen bir mania koymuştur”… 28. harf Vav; Allah’ın Rafîu’d derecatî ismi, Yüksek mertebeler ve Kamer menzillerinden Rişâ ile ilgili; Balık karnı denilen menzil, KUYU’dan su çekmekte kullanılan ip… Vav harfi, Karanlık gecelere işaret eder… Vav-Ebcedi: 1005: Gad-Gelen, gelici. “İstikbâl. Ebed”… Zaid-Artı işareti. Artan. İlâve olunmuş. Tekid, kuvvet vermek için söylenen: 1012= 13: Gayb-Gizli olan, görünmeyen, belirsiz. “Sıfır. Leysî. Sonsuz”… Abî-Suda yaşayan ve suda meydana gelen. Çok mavi. “Kelime-i Tevhid nuruna işaret eder”: 13: İstisna-Kaide dışı bırakmak. Müstesna kılmak… Hârikulâde: 1012= 13: Câhid-Cihad eden… Hica-Bulmaca, bilmece. “Kaptan Kusto Müslüman”: 1013: Salih Mirzabeyoğlu… Süryanice, Kusto: Yay. “Hilâl”… Hilâlin doğumu: Hemze, Allah’ın “Mübdi’-Güzel Yaratıcı” ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden “Seretan-Yengeç, Nath-Tos vuran, başvuran” menziline işaret eder… 2. gece. He harfi, Allah’ın “Bais-Elçi gönderen” ismine, Levh-i Mahfuz mertebesine, Kamer menzillerinden “Butayn-Bedene, batınlık, Batın-İçyüz. Dahilî”ye işaret eder… 3. gece: Ayn harfi, Allah’ın Batın isini, Tabiat mertebesi ve Kamer menzillerinden “Itk-ı Süreyya”… 26. gece: Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizlilikler” mertebesi ve Kamer menzillerinden “Mukaddem min-ed delâl”e işaret eder; öne alınmış delile, Takdime… 27. gece: Mim harfi, Allah’ın Câmi ismi, İnsanlar mertebesi, Kamer menzillerinden “Fer’ul Muahhar-Sonraya bırakılmış, tehir edilmiş”e işaret eder): 267: MUAVVEZETAN-Kur’ân’ın son iki sûresi, Felâk ve Nas… BERNİYE-Büyük küb. Küçük horoz: 1266= 267: MEHDÎ MUHAMMED Salih İzzet Erdiş.

*

Arabça, ERİKETU ABD-EL HAKÎM-Abdülhakîm Koltuğu: 816: KELİME’nin üstünde / Cümlelerin altında / Benim büyük meselem. (Kafa Kağıdı: 1217: Rüyâ… Muavvizat-İhlâs, Felâk ve Nas sûreleri: 217: Müteavvız-Allah’a sığınan… Birad-İhtiyar, seçkin. Pîr, kuyu, maden ocağı, baca delikleri. Güçsüz, Hakk’a rıza, tam teslim. “Kan, bir keyfiyetin bol olduğu yer”: 217: Cedir-Lâyık, münasib. Nihayet, son, hatim, mühür sahibi. Etrafı duvarlı yer, avlu, küna… Sabire-Tahammül eden, sabreden: 1293: Baynot Otvoto-Süryanice, “Kelimeler arası, harfler arası” demek)… BERHABE-Minder. Döşek, yatak. Mehd. Aynı döşekte beraber yatan kimse: 816: HAVATIR-Hatıralar. Fikirler, düşünceler.

*

Süryanice, HATO HFUĞYO-Yeni Devir: 1525: QELOYTO QESÛ-Süryanice, “Ölüm Odası”… HEME EZ OST-Herşey O’ndandır. “AIlah’tandır.”: 525: MCİSUTO-Süryanice, “Cin hastalığı”. (Ezher-Kamer. Hilâl. Parlak beyaz. “Sır gaybının perdelerinin rengidir; Salı günü ile ilgilidir ve Musa Aleyhisselâm’ın gaybıdır. Hemze, Allah’ın Mübdi’ ismi, İlk Kalem mertebesi, Kamer menzillerinden Seretan-Yengeç-Kanser-Nath-Başvuran”: 1212: Pîr… Süryanice, SAHRO HATO-Dolunay: 528: ŞUROYO-Süryanice, Mukaddime, Takdim. (Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizlilikler, sırlar” mertebesi, Kamer menzillerinden Mukaddem min-ed delâl’e işaret eder; öne alınmış delil, Takdim’e)… METALUN-Maden. “Zaman”. (Zı harfi, Allah’ın Aziz ismi, Madenler mertebesi): 3525= 528: ŞEHÎD Taha Cizro + SEYYİD Fehim Arvasi + ESSEYYİD Abdülhakîm Arvasî “Üçışık” + NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu… HAMSE-Beş: 705: HABNAME-Rüyâ Kitabı.

 

KÖKTEN HALLEDEN

LEVHA: 27 Haziran 1992… Rahmetli Musa Bey… Elinde, saksıdan sökülmüş bir çiçek… Bir yazı sözkonusu ve bunun çiçeğin kökleri ile bir alâkası var!

*

BEDEN, Kainat’ın unsurlarından mürekkeb bir çamurdan; ruh, bedenle birleşti ve ona ait bir lâtife, nefs olarak yerleşti. Nefs, akıl ve kalb kutublarıyla şuurdur; Kısaca, karanlıklar içinden çıkan nur, Nurdan nura yükselerek “Nurların Nuruna” varır. Allah’tan geldik, O’na dönüyoruz… Bilerek, bilmeyerek her nefeste zikirdeyiz; her şey kendi hâlinde… Süryanice, CUFYO-Çiçek: 105: MÜHELLİL-TehIil eden. “Lâ ilahe illallah”ı tekrar eden… MENİYYE-Evvelden takdir edilmiş olan. Ölüm, mevt: 105: MÜNHİ-Haberci. Haber getiren… Süryanice, VARDO-Çiçek. (Vardo: Var-Do… Arnavutça, Varr-Mezar. “Bütün harfler arasına sızan”: 207: Perda-Yarın. “İstikbâl”… Do-Yedi sesten biri. Yapıp etme: 10: Dhe-Arnavutça, “Toprak”… Dönüş harfi Sad, Allah’ın “Mümit-Ölümü yaratan” ismi, Toprak mertebesi ve Kamer menzillerinden Belde ile ilgilidir): 217: RÜYA-Küçük ölüm denilen uykuda görülen suretler. (Ruh, nefs ile asıldır; uykuda aslî vatanına uzar, dönüşte surete bürünenleri görür ve sonra akılla ifâde ve tâbir eder. Ruhun kararlaştığı yer, kalbin ortasındaki kan noktalarıdır; aklın kararlaştığı yer de beyin)… ZEHRE-Çiçek. Beyaz, berrak. Süs, ziynet: 217: RABITA- Rabteden, bağlayan, bitiştiren. Münasebet, tertib, sıra, düzen, usul… RUDHA-Perde, setre: 217: BERRİYYE-Toprağa âit. “Halk, mahlûk, insan, sahra”… Süryanice, FAQHO-Çicek: 100: NİM-İbranice, “Uykulu”. (Bitki, namazdaki secde hareketini, yani varlık adına ne varsa aslî sahibi Allah’a iade eden tam bir teslimiyeti, iradesi O’nun iradesi olmuş bir “Leysî-yokluk-faniliği” temsil eder. Hakikatine yaklaştıkça artan bir yük çekiciliği, berzahı. Bu hakikat de, hal ve şuur sözkonusu oldukta payı bilinen)… Süryanice, LENG-Bitki özü. (Bütün gıdalar zehirlidir, onu faydalı kılan da dozu… Zehr-Zehir, agu: 212: Pîr… Salih: 126: Asale-Zehiri çok tesirli ve korkunç olan yılan): 100: KİB CAYNE-Süryanice, “Göz ağrısı”. (Yevmiye: Şu gözüme de doktor, şöyle böyle diyor, bir teşhis koyamıyorlar!”… Aynı zaman diliminde, benim korkunç sol göz ağrım!)… RAKİB-Allah’ın 99 güzel isminden biri. (Üstadım: “Bana Allah’ın en çok Rakîb ismi hitab eder!”. Ve bir mısraı: Rakîb ismiyle Allah’ı görüyorum!): 100: MUGNİ-Zengin edici. “Esma-i Hüsna’dandır.” (Oluş zorluklarının, sıçrama tahtası da oluşu)… MELİK: 100: MÜNA-Birinin yerine “Kaim-i makam” olmak… Süryanice, NAHEM-Yaşatmak. (Üstadım: “Hayatıma âit bir takım dışyüzden şeyleri anlatmış olsam da, bunlar gözümde yeterli değil. Asıl ruhumun Kafa Kağıdı’nı resimlendirmek isterdim!”… Rüya, gerçek ve haber, nefsimizden koparılıp bize gösterilendir… Süryanice, Sahef-Kökleri ayıklamak:  1149: (Gazyuno Qeso-Süryanice, “Ölüm Odası” demek): 100: MÜDEVVEN-Kitab hâline getirilmiş. Bir arada toplanıp tanzim edilmiş… Süryanice, HABTO-Çiçek: 417: ŞLOF-Süryanice, “Koparmak, sökmek”… MUSA Mirzabeyoğlu: 1417: NECİP Fazıl Kısakürek… MUSA Mirzabeyoğlu: 1428: SALİH Mirzabeyoğlu.

*

Süryanice, CAQORO-Kökünden söken kimse. (Süryanice, Mavcito-Çiçek: 466: Üstad- 110… Nüütî-Gemici, gemi kaptanı: 466: Delalat-Alâmet olmalar. Yol göstermeler. Kılavuzluklar… Tevkil-Birini kendine vekil etmek: 466: Tuhomo-Süryanice, “Mühürlü”… Şufafe-Kab dibinde kalan su: 1466: Mehdî Muhammed Mirzabeyoğlu): 221: HARUGE-Süryanice, “Sarı”. (Allah Sevgilisi’nin en sevdiği renk… Lâtifesi “Ruhî” olan, Ruh gaybının perdeleri güzel bir sarı; kendisinde “Vücudî hikmet ve Kamil hilâfet” sırrı tecelli eden Davut Aleyhisselâm ve Çarşamba günü ile ilgilidir. “Şi’ra’ul Yemani” denilen ve “Kelb-i Ekber-Büyük Köpek” diye de anılan, semanın Güney yarım küresindeki bir Burcun ismi; ve semanın en parlak yıldızı da sarı renkle alâkalı. Aynı zamanda Allah’ın “Hakk” ismi nuruna işaret eder… Tazi-Arablar. Av köpeği. “Arab; tâbirci”: 1417: Necib Fazıl Kısakürek… Yıldızım, “Tag-ı Sagir-Kalb köpeği”; malûm)… Süryanice, CEQORO-Bitki: 221: CEQORO-Gövde… Süryanice “MNASHUNO-Fetheden. (Lâtince, Cor-Kalb: 209: Aqreb-Süryanice, “Savaşmak”. Süryanice, Savfono-Kökten halleden. Radikal: 29: (Cqar-Süryanice, “Kökten çıkarmak” demek… Ruh’un – vali’nin- nefsi tasarrufuna alması; aklın, ruhîleşmesi… İbranice, Harey-Herşeyden önce: 220: Harey-Ben burdayım. Tabiat… İbranice, Kodkod-Kafatası. “Beyin”: 220: İfrat hâlde tecrid-Kılı kırk yarma): 221: MÜSLÜMAN.

*

Süryanice, TLAŞ-Sökmek. Koparmak: 732: ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU-“Rüyâ meleğinin gösterdiği”… Süryanice, ŞMAT-Sökmek: 1740: MÜTEFEKKİR… Süryanice, ŞLOF-Sökmek: 1417: NECİB Fazıl Kısakürek… Süryanice, ŞAMTUTO- Sökmek: 1153: MEHDÎ MUHAMMED… Arnavutça, KALTER-Mavi. “Kelime-i Tevhid” nuruna işaret eder: 732: HBİŞİTO-Süryanice, “Münzevilik”. (Üstadım’dan: Bir cümbüştür kopsa da gece yakamozlarda / Münzevi balıklarız ayrı kavanozlarda!)

 

Kaynak: Baran

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: