ÖLÜM ODASI (B-7) -389- Takdim Yazım -Dualar İçinde- / Salih MİRZABEYOĞLU

ÖLÜM ODASI (B-7) -389- Takdim Yazım -Dualar İçinde- / Salih MİRZABEYOĞLU

… Böyle daldan dala tedâilerle

-Ahenk helezonu daralan boynuz-

Döllenir kelimeler kelimelerle

Sura üflenmeden önce soyumuz

TAKDİM YAZIM

(DUALAR İÇİNDE)

ÜSTADIM’ın, Mayıs 1982 tarihli DUA isimli şiiri: “Bende sıklet, sende letafet / Allah’ım, affet! // Lâtif’ten af bekler kesafet?.. / Allah’ım, affet! // Etten ve kemikten kıyafet / Allah’ım, affet! // Şanındır fakire ziyafet / Allah’ım, affet! // Acize imdadın şerafet / Allah’ım, affet! // Sen mutlaksın, bense izafet / Allah’ım, affet! // Ey kudret, ey rahmet, ey re’fet / Allah’ım, affet!”

*

DUA-Allah’tan dilek, istek. Allah’a “karşı” rağbet, niyaz, yalvarış. Salât; namaz. Allah’ın rızasını, hidayet ve “istikamette muvaffakiyet”i dilemek yal-varmak. Peygamber’e “S.A.V.” salavat getirmek. Birisini çağırmak; hayırlı mukabile, mukabil olunmak istenen hayırlıya rağbet, dilek, istek. Birisini bir şeye sevketmek. Bir kimseyi bir isimle tesmiye etmek. Kelâm. Okumak. (Yevmiye: “Salih Mirzabeyoğlu” ismimi teyiden, “Öyle başlamışsın, öyle devam ettirmek uygun olur; hayatını da öyle yazarlar!”… İdeolocya Örgüsü’ne Ek-İslâm’ı Yenilemek: 1450= 451: Salih Mirzabeyoğlu): 76: SAYE-Gölge. (Dedi ki: “Allah, kabul etmeyeceği duayı kuluna ettirmez!”; istemeyi bilmek, ihlâs lâzım… Esseyyid Abdülhakîm “Üçışık” Hazretleri: “Dua’nın kabul olmamasından büyük belâ olmaz!”… İmam-ı Rabbanî Hazretleri: “Asıl, gölgesine, gölgesinden daha yakındır!”… Yine: “Allah’ın Zat’ına nisbetle sıfatları, O’nun gölgesi, zılli hükmündedir; bu yüzden Allah, sıfatlarına, sıfatların kendinden daha yakındır. Sıfatların gölgesi olan fiillere nisbetle, sıfatlar fiillere fiillerin kendinden daha yakındır. Âlem’in aslı olan iş ve oluşlara nisbetle, Allah’ın fiilleri onlara onlardan daha yakındır!”… Kâinat bütün varlık ve oluşlarıyla, İnsan’da topludur; Âyet’te belirtildiği üzere, “Allah, kuluna şahdamarından daha yakındır”… Boşnak dilinde, Molitva-Dua: 493: İfrat Hâlde Tecrid, noktalı harflerle)… Süryanice, HLAM-Rüyâ görmek: 76: İMODO-Süryanice, “Buluşma”… Boşnak dilinde, ZAJEDNO-Beraber: 76: CAMUDOYO-Süryanice, “Kâim”… Süryanice, YATİRUTO B’ŞEDTO ŞUHODO-İfrat hâlde tecrid: 2076: HEDSO-Süryanice, “Murakabe”… Boşnak dilinde, VİS-Yükseliş, doruk. Tepe: 1076: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDÎ.

*

BİRİNCİ Beyt’in İlk Mısraı: 1730: GÜLNAHL-Gül Fidanı… Boşnak dilinde, VJERNOST-Sadakat: 1730: İSTİKBAL-İ KIBLE-Kıbleye yönelmek… İKİNCİ Mısra: 673: MEHDÎ DERVİŞ MUHAMMED. “Dua sahibi”… TOPLAM EBCED: 2302: DERVİŞ MUHAMMED. “Noktasız harflerle”… Noktalı harflerle, KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN: 1302: MİRZABEYOĞLU-Salih.

*

İKİNCİ Beyt’in İlk Mısraı: 1597: ŞAFİRO-Süryanice, “Lâtif”; Allah’ın “Lütfedici” mânâsında 99 güzel isminden biri. (Be harfi, Allah’ın “Lâtif” ismi, Kamer menzillerinden, “Mukaddem min-ed Delâl”e işaret eder; öne alınmış delile, Takdim’e… Lâtif: 129: Salih-Dua’ya “Amin!” diyen… Yevmiye: “Senin de bizim davamızda bir hayli hisse sahibi olarak görünmen lâzım!”… Nat’-Zâhir olmak, aşikâre olmak, görünmek. Sahtiyan döşek: 1129: Suiban-Boşnak dilinde, “Mayıs”… İngilizce, Chess-Satranç: 1129: Nigin-Mühür. Hatem. Yüzük… Satranc-ı Urefa’nın 100 Kabı’nın Toplam Ebcedi: 48.648= 673: Mehdî Derviş Muhammed… Lâtince, Taurus-Boğa. “Sevr. Boğa. Boğa Burcu: 706: Fikir Kahramanı-Aktör”: 1673: Elfü Selâmin Alâ Salih Mirzabeyoğlu-Arabça, “Salih Mirzabeyoğlu’na Bin Selâm”… Levha: 20 Eylül 2017… Altında Hâlid bin Velid yazan, “Salih Mirzabeyoğlu’na bin selâm!” diye bir yazı görüyorum… Uyanıp tekrar uyuduğumda, yine aynı yazıyı görüyorum. —“Abdülmetin Torsun”… İbranice, Nisah-Mirza, hükümdar: 129: Nisah-İbranice, “Biçim vermek, formüle etmek”; mukabilini yapmak)… İKİNCİ Mısra: 673: URGANUN DA’ŞMOCO-Süryanice, “Kulak. İşitme uzvu”. (Usmuh-Kulak. İşitme deliği: 737: Hâlid bin Velid-Seyfullah)… TOPLAM EBCED: 2270: KERİM-Her şeyin iyisi, faydalısı. Şerefli. İzzetli; Allah’ın “Kerem ve ihsan sahibi” mânâsında 99 güzel isminden biri… Süryanice, SROĞO-Rabıta: 272: APRİLL-Arnavutça, “Nisan”

*

ÜÇÜNCÜ Beyt’in İlk Mısraı: 1196: MUKIN-Yakîn sahibi. “Hakk-el Yakîn”… MÜKÂNEFE-Yardım etmek: 196: MA’FÜVV-İstisna edilmiş, müstesna kılınmış. Suçu affedilmiş. “Üstadım, 28 Şubat 1982’de, İmân ve İslâm Atlası’nda, tarih, isim ve imzasıyla: Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğlu’na”. (Re harfi, Allah’ın Musavvir ismi, 5. Sema mertebesi, Kamer menzillerinden “Gafr-Silmek, affetmek”e işaret eder)… İKİNCİ Mısra: 673: TECRİS-Sağlam fikirli etmek… TOPLAM EBCED: 1869: MEKTUBAT-İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin baş eseri. “Yevmiye: Ben ilhamımı Mektubat’tan alırım!”… TAN-I HULK-Nefsin tabiatının kusur ve eksiklerini söylemek, nefsini suçlamak: 869: NECİB Fazıl Kısakürek + SALİH Mirzabeyoğlu. (Levha: 31 Ekim 1995… İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin elinde kendi eseri ve oradan bir mevzuya dair hatâları izâh ediyor, anlatıyor… Hatâ Muhyiddin-i Arabî’ye mi, yoksa benim ondan işaretlerime mi ne… Birdenbire intikal etmiş gibi, büyük bir kalb çarpıntısıyla, “Aaa! Bu İmâm-ı Rabbânî Hazretleri!” diye heyecanlanıyorum… Sonra elimde, Muhyiddin-i Arabî Hazretleri’nin bir eserini karıştırıyorum!)

*

DÖRDÜNCÜ Beyt’in İlk Mısraı: 2191: MÜTEFEKKİR Salih Mirzabeyoğlu… İKİNCİ Mısra: 673: TESRİC-Kandil yakmak. Güzelleştirmek. (Bediî: Bedi ve güzel olan… Bedi’: Allah’ın “vasfedilemez icâd edici” mânâsında 99 güzel isminden biri… Hadîs: Allah güzeldir, güzeli sever)… TOPLAM Ebced: 2864: HADANE-Çocuk beslemek… HADINE-Süt Nine. (Hadîs: “Rüyâ’da süt, ilim suretidir”… Allah Sevgilisi’nin süt annesi, Kureyş’in “Beni Sa’d” kabilesindendi… Sa’d: Uğurlu… Hadîs: “Ben, tam bir Arabım. Ben, Kureyş Kabilesi’ndenim. Benim lisânım, Arabça’yı en fasih konuşan Beni Sa’d lisanıdır… Beni Sa’d: 1195= 196: Murakabet-ül Hüviyye-Kimlik muayenesi… Süryanice, Quşto Mahuzuto-Hakikat Aşkı: 1196: Sanvan-Kaftan… Karaçay Malkar dilinde, “Horoz”: 197: Mqafhono-Süryanice, “Muştzen-Boksör”… Muşt-Avuç. Yumruk. “Darb etmek, çarpmak”: 740: Zeyl-Ek. İlâve. Etek… Sümur-Saliha. Gümüş. “Tarikat”: 740: Mütefekkir… Tenasur-Haberler birbirini tasdik etme: 1741: Mürtesem-Resmolunmuş): 2864: HIZANE-Bir şeyi bir şeye ilâve etmek. Hak ve selâhiyeti haiz olan kimsenin, belirli müddet bakmak üzere bir çocuğu yanında bulundurması.

*

BEŞİNCİ Beyt’in İlk Mısraı: 1167: Mİ’VAN-Ahaliye yardım eden, halka yardımı çok olan… Süryanice, NOMUSO-Hukuk, adalet. “Adlî”: 168: MASYONO-Süryanice, “Hekîm”; Hakîm, mevcudat’ın insanda toplu hakikatine vakıf olan, hikmet mütehassısı. (Hadîs: İlimler, “Din İlimleri” ve “Tıbb” ilimleri olarak iki çeşittir!)… İKİNCİ Mısra: 673: RİC’AT-Geri dönmek, çekilme, kaçma. “Günahlardan vazgeçme”… TOPLAM Ebced: 1840: ZAMM-Bir şeye bir şeyi eklemek, arttırmak. Katmak.

*

ALTINCI Beyt’in İlk Mısraı: 1898: MÜNHARİT-Bir yola sülûk eden… İKİNCİ Mısra: 673: BİSTAR-Boşnak dilinde, “Berrak”… TOPLAM Ebced: 2571: SİMAL-Medet etmek. “Allah’ın Yardımı”

*

YEDİNCİ Beyt’in İlk Mısraı: 2076: MŞARRO HEMSO ANANQİ-Süryanice, “Mutlak Fikir Gereklilik”… İKİNCİ Mısra: 673: MEDHAL-Mukaddime. Giriş. Dahil olacak yer… TOPLAM Ebced: 2749= 4751: DERVİŞ MUHAMMED-442 mührü. “En büyük ebcedle”.

*

ŞİİR’in Bütün Beyitleri’nin Toplamı: 15465= 480: TEA-Dua… MEHDÎ Necib Fazıl Kısakürek: 2480: SALİH İzzet Mirzabeyoğlu.

LÂTİF

(İSİM / SAYI / MÜHÜR)

 ALLAH’ın 99 güzel isminden biri, “El-Lâtif: Lütfedici”… Üstadım’ın “İmân ve İslâm Atlası” isimli eserinden bir Not: “İsimlerin Allah adından ayrı, 99’a kadar götürülmesinde sayıları sınırlamamak, taklitçilikten kaçınmak ve en kemalli sayı 99 üzerinde sonsuzluğu işaretlemek sırrı esastır; bu isimleri aklın mantık hesabına göre yorumlamak değil, zevk ve sır idrakiyle tadmak gerekir!”… Her gün 129 defa “Ya Lâtif” ism-i şerifi okunursa, zor işler kolaylaşır… Her gün 698 defa “Bismillah-il Lâtif” diyenin, ne dileği varsa Allah’ın izniyle yerine gelir… Her gün 9 defa “Bismillah-il Lâtif” diyenin rızkı bol olur, İlâhî tecellilere erer… “El-Lâtif-Ya Lâtif”, Cebrail Aleyhisselâm’ın zikridir!

*

Rumen dilinde, NUME: İsim… Rumen dilinde, NUMAR-Sayı; “Allah’ın varlıktaki sırlarından biri”… Allah Sevgilisi’nin bir ismi: “Rakib-ül Necib”; Necib isimli ata binen… Rumen dilinde, ADVERSAR: Rakib… ADVERSAR: Ad / Ver / Sar… Hayâl ve murada, isim ver ve kuşat; merkezden çevreye, çevreden merkeze doğru. Herşey galibine tâbi… Allah’ın isimlerini tahdit etmemek üzere, fikir yolu izinde, muradım ve muradımın sayısız teyidi sırasında hem şevk ve hem de daha şiddetlisini dilediğim mevsimde farkına vardığım hiç beklenmedik armağanım –Mühr’üm– dolayısıyla, Allah’ın “El-Lâtif” ismi izinde belirtilen sayıların üzerinde karşılaştıklarımı vereceğim… Be harfi, Allah’ın “Lâtif” ismi, Cinler mertebesi, Kamer menzillerinden “Mukaddem min ed-delâl”e işaret eder; öne alınmış delil’e, Takdim’e… LÂTİF-Lütfedici: 129: SALİH-Lütuf gören… Süryanice, TAYOYO MALOHO KUSTO-Kaptan Kusto Müslüman: 2698: “HER hafta gelip kontrol edeceğim!”; Üstadım’ın rüyâ’da bana söylediği bir söz… YİRMİ SENE BERABER-Rüya’da gelen bir mânâ; Üstadım’ın hapiste başladığı ve 20 cilt olmasını plânladığı bir eserin başlığı. Birinci ciltte kalmış ve okurken benim yazdığım oluyor. (Beraber: 405: Berbar“e”-Kameriyye. “1979’un Haziran ayında, Akıncı Güç Kadrosu olarak Üstadım’ın Köşkü’nün kameriyesinde ilk ziyaretimiz”… 20 sene sonrası, 1999’da meşhur Metris Cezaevi hâdiseleri; malûm 28 Şubat devri): 2698= 700: TEFEKKÜR. (Aynı ebcedle, Ta’kir: Suyu bulanık etme. Renk… Ta’kir-Bir uzvu yararak, sinirleri kesme. “Telegram işkencesi altında, kamuoyuna deli olarak gösterilmek istenmem, Atatürkçü olduğumu ilâna zorlanmam, belden aşağı fiziki ve ruhî işkenceler, örgütlerin içine sızıcı şekilde yetiştirilmek istenmem, arkadaşlarım, akrabalarım ve ailem etrafında aşağılık ve sapık tehdit ve gösteriler, vesaire vesaire; şahsımda davamı itibarsızlaştırma işleri derken, en büyük işkence, kendimi bütün bunlar karşısında iptal etsem mi etmesem mi… Bu şehîdlik mi, yoksa intihar mı olur çilesi… Sonunda, malûm şehâdet eylemim; asmadan, bilek ve kollarımın eklem yerlerini kesmeye kadar”: 760: Tak’ir-Çukurlaştırma, çukur açma; hakikat yatağı. “Allah’ın lütfu ile zehri şifaya döndürdüm”; Adlî-Tıbb tezim!)

*

SÜRUŞ-Melek. Cebrail Aleyhisselâm: 566: MAUNET-Allah’ın salih kullarına imdadı, inayeti. Azık. Yol yiyeceği. Yardım… MEN’UT-Medhedilmiş: 566: SANİYE-Su taşıyan deve. “Nefs”; Hayat suya işledi… SEYYİD Abdülhakîm Arvasî “Üçışık”: 566: KUSTO-Süryanice, “Yay”; yakınlık. (Süryanice, Qşat-Yay atmak: 706: Martse-İbranice, “Konferans Veren”… Konferans Tarihi-Üstadım’ın Eskişehir’de verdiği, “Yolumuz, Halimiz, Çaremiz” isimli Konferansı: 1966: Seyyid Abdülhakîm Arvasî + Necib Fazıl Kısakürek + Salih Mirzabeyoğlu… Fikir Kahramanı: 706: Aktör)… Süryanice, SAVYUT NEZLO-Muvazene; herşeyle herşey arasında: 566: ŞALİTUTO TABCO-Süryanice, “Hükümdarlık Mührü”-Manzur-u Nazar-ı Piran-ı Kiram – Li Küllî Emrin Fehim… CEBRAİL “Aleyhisselâm” Zikri, “Yâ Lâtif”: 246: MÜHR… Rumen dilinde, A MARCA-Sayı Kazanma. (Li Küllî Emrin Fehim: 496: Derviş Muhammed-442 mührü. “En küçük ebcedle”… Bint-ü Fikr-Düşünce mahsulü: 4751: Derviş Muhammed-442 mührü. “En büyük ebcedle”… Kısakürek: 1441: Salih Mirzabeyoğlu): 246: HERVELE-Yürüyüş. Koşma. (Üstadım’ın “İkimizin şiirleri” dediği, Nisan 1983 tarihli Noktalamalardan, KOŞU: “Hakikat değişiyor daha bitmeden cümle / Koşuyorum yetişmek için bütün gücümle!”… İbda-İzhâr etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Nümunesiz bir şey yapmak. “Yürüyen Büyük Doğu”: 9: Hergün “Bismillah-il Lâtif” diyenin rızkı –maddi, manevî– bol olur, İlâhî tecellilere erer tesbihinin sayı adedi)… Arabça, AL-DARB Min Qıbel Aded Fi Haddi Zâtih-Bir sayının kendisiyle çarpımı: 2541: AYNİYET… ŞÜMAR-Hesab. Sayı. Sevgi. Muhabbet: 541: LİYAKAT-İktidar. Ehliyet. Hüner. Fazilet. Kıymetlilik… MÜHR. “En büyük ebcedle”: 2541: ŞUMO MENYONOYO-Süryanice, “Sayı”. (Süryanice harflerinin ebced toplamı: 1495= 496: Li Külli Emrin Fehim… Bir sayının kendisiyle çarpımı olarak: 129 x 129= 16.641: Derviş Muhammed-332 mührü, en büyük ebcedle)

KADER-KISMET

(İKRAMİYE KAZANAN SAYI)

 LEVHA: 19 Aralık 1985… TAKDİMCİ HÂLİD KIVANÇ, yılbaşı gecesinde piyangodan çıkan numaraları okuyor… 37.806 veya 38706… Bu numara büyük ikramiye mi, büyük ikramiye bu numaradan sonra mı okunacak… O kadar canlı ve candan dinliyorum ki, sanki gaibin işaretini okuyorum. (…)

*

TAKDİMCİ Hâlid Kıvanç. (Kıvanç: Övünmek, gururlanmak): 1362: TAKDİMCİ Habnâme. (Üstadım’ın rüya’da söylediklerinin tekrarı… “Sen benim odaya git, az yazdığım zaman hatırlat + Senin yazdıklarında kendimi buluyorum + Sen benim söylediklerimi yazıyorsun”: 3002= 5: He harfinin ebcedi… He harfinin en büyük ebcedi: 705: Hâbnâme-Rüyâ kitabı)… A’SAR-Asırlar. Yüzyıllar. (Üstadım’ın misyonu: Beş asırlık tarihimizle birlikte, içinde bulunduğumuz zamanın nabzını yakalayan ve hakikatin hakikatine nisbetle, “İslâma muhatab anlayışın ideolocyasını örgüleştiren adam!): 362: MEHDÎ Mirzabeyoğlu… Lâtince, NUMERUS-Sayı: 363: FARESİYA-Süryanice, “İtimad Etmek”… İKRAMİYE Çıkan Numara: 38706: FİKİR KAHRAMANI-Aktör… Portekiz dilinde, FORTUNA-Kader. Kısmet: 7736= 743: DERVİŞ MUHAMMED SEMERKANDİ mührü. “En büyük ebcedle”… İKRAMİYE Çıkan Numara: 38706= 843: DABGAM-Arslan. Esed. (Havan-Arslan. Esed: 657: Jirnet-Rüzgârın istikametini gösteren âlet… Havan-İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı, ağaç, maden veya taştan yapılan çukurca kab: 62: Mehdî)

*

Fransızca, UFRANDO-Sunuş, takdim: 1347: VELİD BİN MUGİRE-Halid bin Velid Hazretleri’nin babası. (Bir not: İbn-i Hişam’ın “Es-Sire” isimli eserinde nakledildiğine göre, henüz İslâm dini tebliğ edilmeden önce Kureyşliler Kâbe’yi yıkıp yeniden inşa ederken, Allah Sevgilisi’nin dayısı Ebu Vehb, “Ey Kureyşliler! Dikkatli olun ve şu kudsî binaya helâl (tîb) olmayan mallarınızı karıştırmayın; fuhuştan, ribadan ve herhangi bir kimseden haksız yere aldığınız malları buraya harcamayın!” demiştir. Bu sözün Velid bin Muğire tarafından söylendiği de rivayet edilir)… Portekiz dilinde, RIGORISMO-Sayı. Rakam: 1348: DÂR-ÜL HİLAFET-İstanbul… Süryanice, YULFON NOMUSO-Hukuk ilmi: 348: ŞBİLO-Süryanice, “Sistem”.

EYYAM

(ŞATRANC-I UREFA’DAN)

 Şatranc-ı Urefa’nın 23. Kabı, EYYAM-Devirler. Günler. Güç. İktidar. Nüfuz: 52: MAÎ-Su cinsinden. Akıcı. (Ezrak-Gök renkli, mavi. Saf ve temiz su: 308: Arvasî… Üstadım’dan, “Su” isimli bir Noktalama: “Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, saffet / Onu, madeni gökte altınlar gibi sarfet!”… Toplam Ebced: 3348= 351: Şamî-Süryanice, “İsim koymak, tâyin etmek, niteleme, belirtme, vasıflandırma, üretme, tasvir etme”… Süryanice, Taşi Lo Metmallono-Gizli Sır: 1351: Farsi-Süryanice, “Meydana çıkarmak”; Farsça, tarikat lisanı. Mehdi’yi hamil 10 Farisi hatırda… Süryanice, Şekl-Çehre. “Arabça, Şekil: Boybos”: 351: Muşe-Süryanice, “Musa”… Rüya’da gördüğüm Musa Anter isimli sahabi hatırda)

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: