SATANİZM, MADDEYİ RUHTAN ÜSTÜN TUTMAKTIR

Aleksandr DUGİN

Takdim: Dugin, kendisine yöneltilen sualleri cevaplarken, Batı’nın kötülüğünün temellerini ortaya koyarak şeytanî bir medeniyet oluşuna vurgu yapıyor ve bu bağlamda Ukrayna savaşının da Batı’ya karşı sıradan bir egemenlik mücadelesi olmaktan çıkıp, iyi ile kötü arasındaki varlık-yokluk savaşına alet olduğunun altını çiziyor. Rusya’nın Ukrayna operasyonu tüm insanlık için bir manifestoya dönüşmüş durumda…

Konuşmacımız, Moskova’daki Lomonosov Devlet Üniversitesi’nde profesör olan Rus filozof, siyaset bilimci ve sosyolog Aleksandr Gelyeviç Dugin.

– Aleksandr Dugin, ülkemizin liderlerinden modern Batı medeniyetini “satanizm” kelimesiyle tanımladığını giderek daha sık duyuyoruz. Sizce burada ne kastediliyor?

– Cumhurbaşkanı’nın, Rusya Federasyonu’na yeni tebaaların kabulü sırasında yaptığı açılış konuşmasında Batı’nın “şeytanî bir medeniyet” olduğu ifadesi dile getirildi. Bunu ciddiye almalı ve bu formülasyonun arkasında ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız, özellikle de bu dönemde pek çok üst düzey siyasi ve kamusal şahsiyet tarafından tekrarlandığı için. Bana öyle geliyor ki bu çok ciddi ve derin bir ifade.

Özel Askerî Harekât’ın başlamasıyla birlikte Batı’da bir şeylerin ters gittiğini giderek daha net anlamaya başladık. Şu modern Batı medeniyeti, biz onu kabul ettiğimizde, hoş karşıladığımızda, taklit ettiğimizde, hatta daha da büyük olasılıkla, uzun süredir bir sorun olduğunu düşündüğümüzde yolunu kaybetmiş veya izlediği yoldan sapmıştır. Hayran olduğumuz, bütünleşmeye çalıştığımız, değerlerini ve kurallarını paylaştığımız, tüm ruhumuzla benimsediğimiz bir medeniyet bir anda şeytan olamaz mı? Aynı zamanda devletimizde değerler sorununun çeşitli düzeylerde gündeme getirildiğini görüyoruz. Tekrarlayalım: Değerlerimizi savunalım. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı, ruhun maddeye üstünlüğü de dahil olmak üzere geleneksel değerlerin savunulmasına ilişkin bir kararnameyi kabul etti. Bu kesinlikle harika! Rusya’nın geleneksel değerleri, idealizm, dindarlık, ruhun önceliği olarak kabul ediliyor. Ve elbette, eğer kendimizi geleneksel değerlerin taşıyıcıları olarak -henüz kesin olarak olmasa da giderek daha fazla- anlamaya başlarsak, o zaman tam da kendimizde yeni keşfettiğimiz bu geleneksel değerler karşısında anlamaya ve savunmaya yeni başlıyoruz, bu değerler karşısında elbette Batı değerleri saf Satanizm gibi görünüyor; ben tam tersiyim. Maddenin ruhtan daha öncelikli olduğu, insanın yalnızca dış dünyanın bilişsel bir yansıması olan biyososyal bir varlık olduğu fikrine dayanıyorlar. Batı, insanı, evrimleşmiş bir hayvan olarak algılıyor. İnisiyatifin insan sonrası bir türe, transhümanist yapılara, cyborglara, yapay zekaya aktarılmasında son aşamaya geldiler. Ve bunun hazırlık ve ısınma aşaması, insanların cinsiyetlerini kendi istekleriyle değiştirdikleri ve yakında tür değiştirecekleri -bir erkeğe, bir makineye ya da bir hayvana ait olmak arasında seçim yapacakları- ki bu zaten yapılıyor. Batılı isimler tarafından en üst düzeyde ciddi biçimde tartışıldı.

Batı’nın canavarca bir şey olduğunu ve gözlerimizin önünde insan türünden koptuğunu keşfeden Rusya, ondan uzaklaştı. Yerel bir sorun olan Ukrayna ile yaşanan çatışma bizi birdenbire temel sonuçlara götürdü: Batı yanlış yöne gidiyor, insanlığı uçuruma sürüklüyor ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir haber, kesinlikle inanılmaz bir şey, çünkü daha önce kendimizi mütevazı bir şekilde egemenlik mücadelesiyle sınırlamıştık.

Ve burada “Satanizm” kavramı ilk kez çok ciddi bir anlam kazanıyor. Bu sadece marjinal bir okült hareket değil, Batı’da bu türden Satanizm var, Antoine LaVey’in Şeytan Kilisesi var, ultra-kapitalist yazar Ayn Rand’ın (Alice Rosenbaum) 1990’larda Rus oligarklar ve liberaller arasında popüler olan doğrudan Satanizmi var. Ancak bunların hepsi genel olarak uç fenomenler, okült mezhepler ve tiyatro yapımlarıdır. Putin “Batı medeniyetinin satanizmi” derken başka bir şeyi, çok daha derin bir şeyi kastediyordu. Satanizm, maddenin ruhun önüne konulması, postmodern rölativizm, yani insan ve ruh değerleri dahil tüm değerlerin göreceliğidir.

Şeytan kimdir? Tanrı yoksa Şeytan da yoktur, inanç yoktur, din yoktur. Eğer bizim için “Tanrı”, “imân”, “sonsuzluk”, “ölümsüzlük”, “ölülerin dirilişi”, “son yargı”, “ruhun kurtuluşu” terimleri de aynı derecede boşsa, bu terim boş kalır. Dünyanın modern Batı bilimsel resmini takip edersek, elbette Satanizm hakkında konuşmak saçmadır, çünkü içinde Tanrı, şeytan, inanç, ölümsüz ruh, ölüm sonrası yaşam yoktur, ancak orada sadece biyolojik birimlerin, atomların bir araya gelerek, bölünerek ve sonra da kara ölü uzayın uçurumunda kaybolarak yüzdüğü bir şey var. Bu tür bir dünya imajı Batı’da yaklaşık 500 yıl önce yerleşmişti. ve genellikle “dünyanın bilimsel resmi” olarak adlandırılır. Buna, Batı kültürünün kademeli ve tamamen Hıristiyanlıktan arındırılması eşlik etti. Böylece Şeytan da Tanrı ile birlikte “bilimsel dünya tablosu”ndan da silinmiş oldu. Ciddi anlamda Batı medeniyetinin şeytanî olduğunu söylerken bunun aceleci, hatalı, erken ve aslında bir hata olduğuna dikkat çekiyoruz. Son derece yanlış. Batı Avrupa’nın Modern Çağı’nın başladığı gelenekten, ruhtan, Tanrı’dan, dinden uzaklaşmak yanlıştı. Avrupa Aydınlanması’na kendimizi kaptırdığımız 18. Yüzyıl’dan beri bunu eleştirmeden algıladık, ancak 1917’ye kadar toplumumuzun dinî karakterini bir şekilde koruduk.

Yani bugün Ukrayna’ya dönük Özel Askerî Operayon’un Batı ile yaptığı savaş sürecinde Şeytan kavramı, Tanrı kavramıyla birlikte toplumumuzda bambaşka bir anlam kazanıyor.Tanrı varsa, inanç ve Kilise varsa, gelenek ve geleneksel değerler, demek ki bir de Tanrı’nın antitezi var, Tanrı’ya isyan eden var… Sonra da Batı’nın tarihi, sözde ilerlemenin tarihi, son modernlik dönemi. 500 yıl tamamen yeni bir ışıkla açılıyor. Görünüşe göre Batı Tanrı’yı reddetti, şöyle dedi: Ne Tanrı ne de şeytan var ve şeytan sanki bir süre sonra itiraz etti: Tanrı yok ama ben varım, çünkü sana orada söylediğim kişi benim. Tanrı değil.

– Satanizm dediğiniz şey ideolojik bir kurgu olarak değerlendirilebilir mi, yoksa sadece bir inkâr, yok etme ilkesi midir?

– Satanizmden değil, Şeytan’dan, bu isimle anılan şahsiyetten yola çıkmalıyız, eğer inanan insanlarsak, o zaman bu bizim için ontolojik bir gerçektir. İnanmayanlar için ise Satanizmin hiçbir anlamı yoktur.

Şeytan kimdir, Kara Lucifer? O bir melektir, yani ebedi göksel akıldır. Tanrı’nın, Tanrı’ya isyan eden ilk, en yüce yaratımıdır.Tanrı’ya yönelik tüm saldırıların, materyalizmin, ateizmin, Tanrısız insanların daha iyi bir dünya kurabileceği fikrinin kökeni budur. Bu prensibi hümanizmde, modern bilimin gelişiminde ve sosyal ilerleme doktrininde görüyoruz. Şeytan sadece yıkım ya da entropi değil, aynı zamanda bilinçli bir yok etme isteğidir. Çokluğun zaferi adına birliğin yok edilmesi, başkaldırıdır. Bu sadece ilâhî düzeni zayıflatmak değil, onu kırma iradesidir. Vücut zayıfladığında bu başka bir şeydir, ancak kanser veya diğer doğal hastalıklar gibi vücudun çürümesine neden olan bir kuvvetin ortaya çıkması başka bir şeydir. Şeytan akıldır, çürümenin kendisi değil, çürüme isteği ki bu zaten bir sonuçtur. Bir bakıma bu bir inançtır, bir dindir, bir kilise karşıtlığıdır. Modern Batı kültüründe, bilimde, eğitimde, politikada vücut bulan “Kara kilise”dir. Burada sadece çöküşü değil, aynı zamanda düzen, hiyerarşi inşa etme, bilimin, aklın, düşüncenin, kültürün ilkelerini geleneksel uygarlıkta olduğu gibi maksimum birliğe, hiyerarşik başlangıca yükseltme iradesinin eksikliğini görüyoruz. İyilik yapmayı reddetmenin yanı sıra, tam tersi bir şey yapma, kötülük yapma arzusu da vardır. Ukraynalılara, Biden’a, Soros’a, Macron’a baktığımızda aktif ve saldırgan bir yıkım arzusu görüyoruz. Satanizm zorunlu olarak bilinçli bir stratejiyi ve insan kitlelerinin güçlü bir hareketini yaratan kasıtlı bir dürtüyü varsayar. Kitleler, aptallıkları, pasiflikleri, ataletleriyle geleneksel kültürü yok edebilirler; bu, kitlenin bir özelliğidir, ancak birileri bu kitleyi yıkıcı bir yöne iter, biri onu yönlendirir. Öznenin Tanrı’ya (aynı zamanda en yüksek anlamıyla insana) karşıtlığı ilkesi burada ortaya çıkar. Bütün dinlerde var: Öznenin bu bilinçli iradesinden, Tanrı karşıtı, ters bir medeniyet inşa etme isteğinden bahsediyoruz. Sadece var olanı yok etmek değil, aynı zamanda Batı’nın sakallı LGBT kadınları gibi iğrenç, sapkın bir şey yaratmak.

– Peki geleceğe dair bir imaj var mı?

– Geleneksel manevî toplumun destekçisi bir filozof olan René Guénon, bunu Büyük Parodi olarak adlandırdı. Şeytanî medeniyetin geldiği nokta budur. Materyalizmin ilk aşamasında konu tüm maneviyatın inkâr edilmesiydi, yani ruhun var olmadığı, yalnızca maddenin, insanın, dünyevî dünyanın var olduğu belirtildiyse, o zaman yavaş yavaş bu Büyük Parodi şekillenirken, yeni bir proje: Yalnızca kilisenin reddedilmesi değil, aynı zamanda bir kilise karşıtlığının inşası, yalnızca ruhun unutulması değil, aynı zamanda yeni bir tersine çevrilmiş maneviyatın yaratılması. Kilisenin yıkılmasından başlıyoruz, her şeyi yeryüzüne benzetiyoruz, geriye sadece insan kalıyor ama sonra aşağıya doğru bir yer altı tapınağı inşa etmeye başlıyoruz, ters yönde, maddede bir delik açıyoruz. Fransız yazar Raymond Abellio, “Babil Çukuru” adlı romanı veya medeniyetin yeraltı yönünde inşasını yazdı. Bu ters çevrilmiş hiyerarşi, ters çevrilmiş güç, ters çevrilmiş maneviyat, Batı Satanizminin temsil ettiği şeydir.

– Kötü alışkanlıklar da tersine dönmüş gibi görünüyor. Artık Batı’nın hayran olduğu sapkınlıkların, bir insanın bu şeylere nasıl baştan çıkarılabileceğini kesinlikle anlayamıyorum.

– Erdemlerden farklı olarak kötülükler değişir, erdemler değişmez ve kötülükler her zaman devam eder. İlerici bir insan için, “eski rejimin” sefahati bir noktada heyecanlandırmayı, etkilemeyi bırakır. Bir kişi belirli bir ahlâksızlık seviyesinde durduğunda, orada sıkışıp kalır, bu artık bir ahlâksızlık gibi görünmez. Kötülük ilerleyen bir ayrışmadır ve ayrışmanın sınırı yoktur, belli bir noktaya kadar ayrışıp orada duraksamak mümkün değildir. İnsan, kendisini daha da aşağıya çekecek, çok daha da aşağıya çekecek bir şeye ihtiyaç duyar; ayrışma daha da ileri gitmelidir. Batının ahlâksızlığının tarihi bir ilerleme tarihidir. Her aşamada yeni kötü alışkanlıklar keşfedilir, sapkınlığın kendisi norm haline gelir. Mesela bugün Batı’da eşcinsellik fiilen bir norm olarak kabul ediliyor, artık bir ahlâksızlık değil, bu yüzden pedofili, ensest, yamyamlık, cinsiyet değiştirmeye doğru daha da ileri gitmeliyiz… Bütün bunlar mevzuat tarafından yönlendiriliyor. Batılı yasa koyucu çürümeyi hemen fark ediyor, daha dün yasak ve ahlâka aykırı olanı yasallaştırıyor… Michel Foucault bunun hakkında yazdı: Çürüme hukukun aşılmasıdır, ihlâldir ve şimdi Batı’da artık hukuk yok, artık erdem yok, artık sınır yok ve dolayısıyla yasallaştırıldıktan sonra artık kötülük de yok. Kötülüğü toplumsal bir gelenek olarak düşünürsek, o zaman kötü alışkanlık diye bir şey yoktur. Yalnızca “deneyimin genişlemesi”, utanç, vicdan, ahlâk, erdem, masumiyet, kısıtlama gibi “önyargılardan özgürleşme” vardır. Bir şey artık bir ahlâksızlık ya da suç olarak görülmediğinde ilgi çekici olmaktan çıkar, itici hâle gelir, bu yüzden devam etmeniz gerekir: Yirmi kez cinsiyet değiştirin, hayvanlarla birleşin, havlayın, dört ayak üzerinde yürüyün, kendilerini kedi sanan çocuklara sorun, okuldaki öğretmenler tarafından kedi tabaklarından beslendiler. Ayrışmanın sınırı yoktur, ayrışma yasallaştığı ândan itibaren çekiciliğini yitirir, yeni biçimlere ihtiyaç duyulur. Batı “şeytanî medeniyet”in müjdecilerinden Marquis de Sade, ahlâksızlıkta en önemli şeyin yenilik olduğunu söyledi. Kendini kedi zanneden çocukların okuldaki öğretmenler tarafından kedi maması tabaklarından beslenmesi talep ediliyor.

– Bu çöküş ve kendi kendini yok etme tutkusu başından beri içimizde miydi?

– Şeytanın olmadığı duruma bakarsak, tek bir insan vardır ve insanı tanrılaştırma arzusu, bu durumda insanın çaba gösterme ve yukarıya, ruhun kurtuluşuna, cennete ve ölümsüzlüğe doğru gitme konusundaki isteksizliği olabilir; doğal nedenlere, eylemsizliğe, maddeye, bedene atfedilir. İnsanı kendi Tanrı imajını korumamaya, onu maddî nesnelere, bayağı cazibelere dağıtmaya itiyorlar ama bu Satanizm değil, basit bir insan çürümesidir. Satanizm, çürüme süreci bir iradeyle, bir plânla, bir akılla birleştiğinde başlar. Çünkü Hıristiyanlığa göre çürümüş ruhlar sadece maddiyat değildir (ruhlar maddî değildir), ruhsaldırlar, akıllıdırlar, irade ve akıl sahibidirler… Bir iblis, bir öznedir. Dolayısıyla Satanizm’i kesinlikle bir çürüme stratejisi, çürüme arzusu, çürümenin bir ideolojiye, bir programa, bir projeye yükseltilmesi olarak anlamak gerekir. Bu sadece bir hayvan içgüdüsü değil. Ontolojinin derinliklerinden, akıldan, ruhtan gelen bu irade, Ortodoks münzevilerin dediği gibi ayrıcalıklar ve eklemeler yoluyla empoze edilir.

– Biz Satanizm diyoruz ama Batı’nın yarattığı sistemde varlığımızı sürdürüyoruz. SSCB zamanlarında olduğu gibi Batı ile yeni bir küresel çatışma ne kadar olası?

– Gerçekte zaten düşmanımız olan Batı medeniyetinin gerçek adıyla anıldığı bir medeniyet savaşı halindeyiz. Tanrıyla savaşan, Tanrı karşıtı, insan karşıtı, şeytanî bir medeniyettir. Bunu belirledik ama şu soru ortaya çıkıyor: Eğer onlar “şeytanî bir medeniyet” ise biz kimiz? Meğerse tek yolumuz geleneksel mezhepleri birleştiren, geleneksel, dinî bir medeniyet olmakmış ama o zaman farklı olmamız gerekiyormuş. Esasında içsel durumumuzu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Onların kim olduklarını zaten ifâde ettik, kim olduğumuzu ise henüz anlamadık.

Zaten Şeytan’la savaş halindeyiz ama kimin adına olduğunu henüz bilmiyoruz. Çok fazla seçeneğimiz yok, bu seçimi bize atalarımız, büyük yazarlarımız, filozoflarımız, düşünürlerimiz, büyüklerimiz önerdi, bu seçimi bize kültürümüz önerdi: Biz Kutsal Rusya’yız, biz Tanrı taşıyan insanlarız. Elbette düşebiliriz, Blok Rusya’nın düştüğünü gördü, Rusya’yı “dünyanın ruhu” olarak nitelendirdi, ancak biz Rusların, dünyanın ruhu gibi yeniden ayağa kalkmak için düştüğümüze dindar bir şekilde inandık. Kim olduğumuzun, neye çağrıldığımızın, nelerle mücadele ettiğimizin, bu mücadelede nelere kanımızı, canımızı verdiğimizin hâlâ tam olarak farkında değiliz. Biz bu savaşı sadece savaşmak için değil, her şeyden önce yürütmek için yeni yürütmeye başladık. Ve artık bu savaş, fiziksel bir katliamdan, medeniyetlerin metafiziksel bir çatışmasına dönüştü. Bize düşen, esaslı bir çaba harcamak, son 40 yılın ayrıştırma zihniyetini nihayet unutmak olacaktır.

Sovyet döneminin son on yılında nasıl bir yozlaşma kültürünün olduğunu hatırlıyorum. Topyekün çöküş, topyekün yozlaşma. Ve bunu, doksanların çöküş dönemindeki korkunç halüsinasyonların takip etmesi şaşırtıcı değil. 1990’ların sonuna, sonuna kadar yolculuk yaptıktan sonra -bana öyle geliyor ki Rus tarihi bizi hiçbir zaman aşağıya çekmedi- liberal diktatörlüğün bu kâbus gibi döneminden Putin’le birlikte çıkmaya başladık. Yerel bir çukurdan değil, ölümcül bir zirveden, Rus tarihinin en dip noktasından, en alçak, en karanlık noktasından. Bu en düşük noktayla karşı karşıya kaldığımızda Şeytan’ın sadece dışsal olarak değil içsel olarak da ne olduğunu biliyoruz. Lanetli 90’lı yıllar, Batı’nın buraya, bize geldiği, mücevherler için satın alındığımız, aşağılandığımız, ayaklar altına alındığımız, tecavüze uğradığımız ve alkışlamaya zorlandığımız dönem.

– Yani bir şekilde Batı’yla uzlaşmayla barışacağımızı düşünmüyorsunuz?

– Şeytan, birisinin kendisine meydan okuduğunu görünce, yarım yamalak çözümlere dönmemize izin vermez. Şimdi, ateizmin ve dinsizliğin en kötü zamanlarında bile yapmadığımız bir şeyi, nihayet Tanrı’dan vazgeçmemizi talep edecek. Bu bir gizem, rasyonel olarak açıklayamıyoruz, ama Sovyet döneminde bile -tüm ateizme, materyalizme, ilericiliğe, “dünyanın bilimsel resmine”, Batı’nın her türlü yozlaşmasına rağmen- Tanrı’yı taşıyan bir halk olarak kaldık… Bu sefer geriye dönersek Rus ruhuna açık hiçbir gizli delik kalmayacak. Bu nedenle tek bir ihtimâl var: Kazanmak ya da hiçbir şey yapmamak. Başkanın dediği gibi: Biz kazanamazsak kimse kazanamayacak.

Müttefiklerimiz var -diğer geleneksel toplumlar, bize benzemiyorlar ama gelenekseller, onlar da Batı’ya karşılar-, belki geleneklerin ve medeniyetlerin birliğinde ve sadece onlarla birlikte çok kutuplu dünyayı kazanabiliriz. O zaman Batı’yla daha dengeli bir konuşma yaparak konumumuzu ona açıklayabiliriz çünkü onun uçuruma giden yolunu takip etmek istemiyoruz.

Belki de çatışma sıcak bir aşamaya geçecek ve kim bilir, insan uygarlığının ölümüyle sonuçlanacak. Uzun plânlama ufuklarını kaldıramayacağımız kadar köklü ve belirleyici bir dönüşümün eşiğindeyiz. Kesinlikle her şeye karar veriliyor: İnsanlığın, insanın, Adem’in kaderi hakkında… Varoluşun kaderi ve biz de bu işin içindeyiz. Kazanırsak dünya bambaşka olacak, kazanmazsak geriye bir dünya kalmayacak. Ve Ruslar olmadan bu mümkün değil.

Yayına hazırlayan : Ş. Ali Göçmen

One thought on “SATANİZM, MADDEYİ RUHTAN ÜSTÜN TUTMAKTIR

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: