İSLÂM VE AHLÂK

Necip Fazıl KISAKÜREK

·İlk Peygamberden Sonuncusuna, en doğrusu, İlkinden ilki ve Sonların Sonuna kadar, ahlâkı

getiren, gösteren, vaz’eden, esaslandıran, yalnız İslâm…

·İnsanın fikirle gördüğüne karşı hisle takındığı değerlendirme edâsı, ahlâktır. Fikir, «niçin?»,

ahlâk da «nasıl?»ı cevaplândırır.

·Hakikatin «niçin?»leri önünde, ruhun tavır ve hareketleri bakımından «nasıl?»ları, ahlâktır.

·Hakikat karşısında ruhun bürüneceği tavır ve eda melekesi olan ahlâk, ruhun başlıca sıfatı ve

hâdiselerin ruhta kıymet hükmüdür. İçimizde ve dışımızda olan her şeyin ulvî ölçüsü ahlâktır.

·Ahlâka fikir öncülük ettiği kadar, fikre de ahlâk yol gösterir. Fikrin gösterdiği sebepten ahlâk

doğduğu gibi, ahlâkın doğuşundan fikir sebep kazanır. Öyle ki ikisini de, içiçe, birbirini muhit

(kuşatıcı) ve birbiriyle muhat (kuşatılmış) sayabiliriz. Adeta fikrin «niçin?»lerini, ahlâkın

«nasıl?»ları içinde buluyoruz. Dâvanın en sağlam ifadesi şu ki, ruh bütün melekeleriyle el ele,

bir anda buluyor, ruh bulduktan sonra fikir öne geçiyor, peşinden ahlâk zuhura geliyor; hakikatteyse hangisinin ve neyin önde olduğu belirsiz kalıyor.

·Amma ki, fikrin kuşattığı yerde bir ahlâk kümelenmesi, ahlâkın kuşattığı yerde de bir fikir

bulunması zarurî… Hacimle renk gibi bir kaynaşma…

·İnsanoğlunun, içine ve dışına doğru bütün münasebetlerinde birer fikrî «niçin?»e bağlı

«nasıl?»lar halinde ahlâk dayanağını temel kabul etmek, mütearifedir. Beşeriyet bu

mütearifeyi fikir hendesesinin ilk bedahati sayar ve oradan yola çıkar. Onsuz ne ruh, ne insan

vardır. Denilebilir ki ahlâk, fail olmak yerine münfail sıfatta, sadece tavır ve eda hüviyetiyle,

içinde fikir, mânâ, sır, hikmet, her şeyi istihlâk eden ve kendisinden zuhura geldiği ruhu zuhur

ettiren üstün duyuş ve anlayıştır. Ahlâk, anlayıştan doğar ve anlayışı tamamlar.

·«Ben ahlâkî yücelikleri tamamlamak için gönderildim!» ve «Müminlerin en faziletlisi, ahlâkı

en güzel olandır» buyuran Allah Rasuûlü’nü işte bu incelikler içinde anlamaya çalışmak lâzım…

·İslâm ahlâkının binbir sütun üzerinde duran ahlâk çatısında dört ana direği, ihlâs (samimîlik),

aşk, fedakârlık ve merhamet diye göstermekte hata yoktur. Sade şunu bunu değil, ruhun ve

hakikat merkezinin bütün topoğrafyasını getirmiş olan İslâm, iyi ahlâkı ruhta, kötü ahlâkı da

nefste mihraklandırdığına göre, bu dört esas, ruhu pırıldatmak ve nefsi dizginlemekte en

tesirlileri…

·İhlâs, samimîlik, «olduğu gibi»lik; nefs hislerinin maskesini düşüren ve hakkı karşılamanın

temel şartını veren hakikat ateşi… Onun bulunduğu yerde riya, yalan, dolan, sahtecilik yoktur;

ve ihlâs, nefsin hapsettiği ruhu meydana çıkaran ve onun yerine nefsi hapseden biricik

zabıtadır. Baştan başa hakikat, imân ve ahlâkın arsası, ihlâs… İhlâs, doğrunun, gerçeğin zarfı,

kabuğu…

·Aşk mı?.. Canın ışığı, varlığın mayası, hayatın desteği tek hikmet… Aslî hedefi Allah… Aşk

olmasaydı varlık olmazdı; ne kuşlar öter, ne de sular fısıldaşırdı. Allah’ın, en büyük Resûlü’ne

yakıştırdığı vasıf, Sevgilisi olmak… Nefs yalnız kendisini sevdiğine göre aşkı aslî hedefine ve

onun rızası etrafına mahlûklarına yöneltmek, insanda insanı gerçekleştirir. Seven adamda

kibir, benlik, âdilik, küçüklük, miskinlik, cansızlık barınamaz.

·İhlâssız aşk olmayacağı gibi, aşksız da fedakârlık olmaz. Fedakârlığın olduğu yerde de bütün

fert alâkalariyle cemiyet, hamle, atılganlık, yardım, en üstün tecellileriyle adâlet hazır ve her

türlü hasislik gaiptir.

·Merhamet o kadar İslâmın şiarıdır ki, gerçek ve derin mü’minde onun özentisi, şamatası

edebiyatı yok, yalnız hakikati vardır. Bir güvercin öksürürken merhametinden ağlayan

mümin, kılıcını çekip Allaha hakkını vermeyenlerin üzerine yürüdüğü zaman, bunu kendi

nefsinden değil, onlara merhametinden ve kılıcının ucunda kurtuluş ilacını taşımak idealinden

yapar. Kin ve nefretin tam zıddı olan merhamet, onların besleyicisi kıskançlık ve

küçümsemenin, ihlâs, aşk ve fedakârlıkla beraber panzehiridir. Merhamette şefkat, rikkat,

yumuşaklık, incelik tümen tümen; darlık, katılık, kabalık, vurdumduymazlık hiç yok… Daha

nice ahlâkî yücelik, kendileriyle beraber bu dört temele bağlı…

·Nihayet ahlâkın ezelî ve ebedî bir örneği mevcut… O, Allah’ın Sevgilisi… Ahlâk O’nun

ahlâkı; en üstün mücerredi ve en parlak müşahhasiyle O’nun ahlâkı… Başka hiçbir vasıf O’na

yetişemez.

·Ve nihayet ahlâkın nihaî ideali bir din emriyle çerçeveli: «Allahın ahlâkıyle ahlâklanınız!»

Mutlak hikmet sahibinin, o hikmete kıymet hükmü ve sıfat olarak ifadelendirdiği ahlâk ve

ondaki sır…

İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ’nden…

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: